IDEA

n 1. ideya, fikir; abstract ~s mücərrəd ideyalar / fikirlər; basic / essential / fundamental ~ əsas ideya / fikir; dominant / reigning / prevalent ~s hakim ideyalar; capital ~ əla ideya / fikir; I've got an idea of writing a new book Mənim yeni kitab yazmaq fikrim var; 2. təsəvvür, anlayış; clear / distinct ~ aydın / dəqiq təsəvvür; complete / confused ~ kamil / dolaşıq təsəvvür; I’ve got a good idea of what he wants Onun nə istədiyi barədə mənim yaxşı təsəvvürüm var; general ~ ümumi təsəvvür; the ~ of beauty' gözəllik haqqında təsəvvür; to have an ~ of smth bir şey haqqında təsəvvürü olmaq; to get an ~ of smth bir şey haqqında təsəvvür əldə etmək; to have no ~ / not the faintest ~ of smth. bir şey haqqında əsla / qətiyyən təsəvvürü olmamaq; I had no idea he would do that Mən təsəvvür edə bilməzdim ki, o bunu edəcək, 3. plan, niyyət, məram, məqsəd, qərəz; impracticable ~ həyata keçirilməsi müşkül / qeyri-mümkün olan niyyət; My idea is to close the door and open the window Mənim fikrim / məqsədim qapını bağlamaq və pəncərəni açmaqdır;

◊ the young ~ uşaq ağlı; What’s the big idea? Bunun əsas mənası nədir?; That’s the idea! Bax əsas məsələ budur!

ICY
IDEAL

Значение слова в других словарях