IDEAL

ideal1

n ideal (ən yaxşı / gözəl nümunə); an ~ of happiness / of comfort xoşbəxtliyin / rahatlığın idealı; an ~ of conduct davranışın ən gözəl nümunəsi; to realize one’s ~s öz ideallarını həyata keçirmək; to form ~s ideallar yaratmaq / formalaşdırmaq; He’s the very ideal of a friend O, dostluğun idealıdır

ideal2

adj 1. ideal, bitkin, kamil, əla; ~ companion əla kompanyon / yoldaş; ~ gift əla hədiyyə; ~ weather ideal / əla hava; 2. təsəvvür edilən, mücərrəd, xəyali; ~ happiness xəyali xoşbəxtlik

IDEA
IDEALISE

Значение слова в других словарях