IDEALIZE

v 1. ideallaşdırmaq, idealizə etmək; 2. idealist fikrə tərəfdar çıxmaq I olmaq

IDEALIZATION
IDEALLY