IDENTIFY

v 1. eyniləşdirmək, oxşar olduğunu müəyyən etmək; to~ wealth with happiness var-dövləti xoşbəxtliklə eyniləşdirmək; One should not identify wealth with happiness Var-dövləti xoşbəxtliklə eyniləşdirmək olmaz; 2. müəyyənləşdirmək, müəyyən etmək; tanımaq; The age of a horse can be identified by its teeth Atın yaşı onun dişlərilə müəyyənləşdirilə bilər; to ~ by the map xəritə vasitəsilə müəyyən etmək; to ~ a person / a corpse şəxsi / meyiti tanımaq; to ~ a prisoner dustağın şəxsiyyətini müəyyənləşdirmək; 3. (oneself) özünü təqdim etmək, şəxsi vəsiqə göstərmək; 4. (with) eyniləşdirmək; tam həmrəy olmaq, to ~ one’s interests with those of another öz marağını özgəsinin marağı ilə eyniləşdirmək; to ~ oneself with smb.’s view bir kəsin fikri ilə tam həmrəy olmaq; He identifies with the majority O, çoxluqla həmrəydir / həmfikirdir; 5. uyğun gəlmək / olmaq, üst-üstə düşmək; Their tastes always identify Onların zövqləri həmişə uyğun gəlir / üst-üstə düşür

IDENTIFICATION
IDENTITY