IDEOLOGICAL

adj ideoloji, məfkurəvi; ~ differences ideoloji / məfkurəvi fərqlər; ~ arguments ideoloji dəlillər / sübutlar

IDEOLOGIC
IDEOLOGICALLY