IDEOLOGY

n 1. ideologiya, məfkurə; bourgeois ~ burjua ideologiyası / məfkurəsi; Our ideologies differ greatly Bizim ideologiyalarımız çox fərqlənir

IDEOLOGIST
IDIOCY