İDİ́LLİYA

[ yun. ]
1. əd. Kənd əhalisinin təbiət ağuşunda asudə və sakit həyatını təsvir edən kiçik poetik əsər.
Feokritin zəngin ədəbi irsindən ancaq bir şeir külliyyatı qalmışdır ki, o da otuz idilliyadan və iyirmi üç epiqramdan ibarətdir. Ə.Sultanlı.

2. kin. Dinc, sakit, qayğısız həyat.
İDİLLİK
İDİÓM

Digər lüğətlərdə