IDIOM

n dilç. 1. idiom (bir dilə xas olan və mənası tərkib hissələrini təşkil edən sözlərin ayrı-ayrılıqda götürülən mənası ilə düz gəlməyən sabit söz birləşməsi); the popular / religious / classical ~s populyar / dini / klassik idiomlar; The Azerbaijani and the English idioms have very different characters Azərbaycan və ingilis idiomları arasında müxtəlif xüsusiyyətlər var; 2. dilç. şivə, ləhcə; dil; the French ~ fransız dili; local ~ yerli şivə / ləhcə

IDIOCY
IDIOMATIC

Значение слова в других словарях