IDIOMATIC

adj idiomatik; ~ language idiomlarla zəngin dil, She speaks fluent and idiomatic English O, təbii ingilis dilində sərbəst danışır

IDIOM
IDIOT