İkilüləli qazma

bir buruq quruluşunda bir qazma alətləri komplekti ilə eyni zamanda iki maili quyunun qazılması üsulu. Bu üsula bir quyuda qazıma zamanı, o biri quyu boş dayanır. Balta işlədikdən sonra bir quyuda qaldırma əməliyatı apararkən o biri quyuya qazma aləti buraxılır. Hazırda bu üsul demək olar ki tətbiq olunmur, çünki qazılan lülələrin birində texnoloji dayanma müdətinin süni surətdə artması qəzalara və texnoloji çətinliklərə səbəb olur.
Xəlilov açarı
İnjeksiya quyusu