İLAL

il (ölkə, vilayət), el alan, ölkələr fəth edən.
İLAHƏDDİN
İLARSLAN