İMMANÉNT

sif. [latıncadan] kit. Bir şeyin və ya hadisənin daxilən öz təbiətinə xas olan, ondan doğan; daxili. Kapitalist istehsalının immanent qanunları.
İMLA
İMMİQRÁNT

Digər lüğətlərdə