İMPERATOR

Latınca “əmr edən” deməkdir. Feilin əmr şəklini bildirən imperativ sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

İMPAKT-FAKTOR
İMPERİAL

Digər lüğətlərdə