İNCİKLİK

сущ. бейкефвал, рикӀин тӀарвал, араяр акьун, инжиклувал, наразивал, хъел хьунухь; бейкеф хьуниз себеб жедай гьал, кар; // araya inciklik salmaq арада бейкефвал ттун, наразивал ттун, сад садав хъеларун; inciklik düşmək, araya inciklik düşmək сад-садакай бейкеф хьун, арада наразивал гьатун, сад-садав хъелун.
İNCİKLİ
İNCİL

Digər lüğətlərdə