İNCİNAR

[ rus. “injener” sözünün canlı dildə təhrif edilmiş forması] bax mühəndis.
İncinar oldu Qasım bəy, bizə çox verdi əzab; Həq evin yıxsın onun, etdi bizi xanəxərab. S.Ə.Şirvani.
[Sultan bəy:] Yoxsa bu incinar-mincinar, doxtur-moxtur, vəkilməkil, uçitel-muçitellərlə mənim işim olmaz. Ü.Hacıbəyov.
[İmran:] [Suğra] qoy gedib incinardan, ağranomdan olsun. M.Hüseyn.

İNCİMƏK
İNCİNARLIQ

Digər lüğətlərdə