İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • AEGIS

  n himayə, sayə; under the ~ himayəsi altında; ~ of the UNO BMT-nin himayəsi altında

  Tam oxu »
 • AERATE

  v 1. havasını dəyişmək, havaya vermək; 2. aerasiya etmək; havalandırmaq

  Tam oxu »
 • AERIAL

  adj hava; ~ camera hava kamerası; ~ navigation aeronaviqasiya

  Tam oxu »
 • AERO-ENGINE

  n təyyarə mühərriki

  Tam oxu »
 • AEROBOMB

  n təyyarə bombası

  Tam oxu »
 • AERODROME

  n aerodrom, təyyarə meydanı

  Tam oxu »
 • AEROGRAPHY

  n aerologiya

  Tam oxu »
 • AEROPLANE

  n hidroplan, təyyarə

  Tam oxu »
 • AEROSOL

  n kim. aerozol

  Tam oxu »
 • AFAR

  adv uzaqdan, uzaq məsafədən; to see from ~ uzaqdan görmək

  Tam oxu »
 • AFFABILITY

  n mehribanlıq, mehribançılıq, üzügülərlik, lütfkarlıq

  Tam oxu »
 • AFFABLE

  adj mehriban, iltifatlı, gülərüzlü, lütfkar, xoşsifət

  Tam oxu »
 • AFFABLY

  adv mehribanlıqla, lütfkarlıqla, lütfkarcasına, mehribancasına

  Tam oxu »
 • AFFAIR

  n 1. iş; important ~s vacib işlər; it’s not your affair Bu sənin / sizin işin / işiniz deyil, 2. pl işlər; məşğuliyyət; man of ~s işgüzar adam; foreig

  Tam oxu »
 • AFFECT

  I v 1. təsir etmək / göstərmək, təsirə məruz qoymaq; The cold climate affected her health Soyuq hava onun səhhətinə təsir etdi; to ~ public opinion ic

  Tam oxu »
 • AFFECTATION

  n sünilik, riyakarlıq, yalançılıq, ikiüzlülük: to fall into ~ özünü naza qoymaq, əzilib-büzülmək

  Tam oxu »
 • AFFECTED

  adj 1. ikiüzlü, süni, riyakar, qeyri-təbii, saxta; ~ smile süni / riyakar / saxta təbəssüm, 2. mütəəssirlenmiş; deeply ~ by the sad news kədərli xəbər

  Tam oxu »
 • AFFECTEDLY

  adv 1. nazla, qəmzə ilə; ədabaz: 2. riyakarcasına, hiyləgərcəsinə, riyakarlıqla

  Tam oxu »
 • AFFECTEDNESS

  n 1. yalançılıq, hiyləgərlik, riyakarlıq, sünilik; 2. naz, qəmzə, işvə

  Tam oxu »
 • AFFECTING

  adj təsirli, riqqətli, həyəcanlandırıcı, riqqətə gətirən, riqqət doğuran; ~ parting təsirli / riqqətləndirici / həyəcanlandırıcı ayrılıq

  Tam oxu »
 • AFFECTION

  n 1. məhəbbət, bağlılıq; rəğbət, hüsn-rəğbət; sincere ~ səmimi məhəbbət / rəğbət; to have an ~ towards smb

  Tam oxu »
 • AFFECTIONATE

  adj sevən, istəyəri; ~ mother seven ana; ~ wife sevən arvad

  Tam oxu »
 • AFFECTIONATELY

  adv hörmətlə, məhəbbətlə, sevgi ilə; Yours ~ Sizə hörmət bəsləyən..., Hörmətlə sizin... (məktubun sonunda yazılır)

  Tam oxu »
 • AFFIANCED

  adj nişanlı, adaxlı, nişanlanmış

  Tam oxu »
 • AFFILIATE

  v 1. birləşdirmək (xüs. cəmiyyəti, təşkilatı); birləşmək; to ~ to smth. bir şeyə birləşmək; 2. üzvlüyə götürmək

  Tam oxu »
 • AFFILIATION

  n 1. birləşdirmə; üzvlüyə qəbul etmə; üzvlük; 2. hüq. atalığı müəyyənləşdirmə; müəllifliyi müəyyənləşdirmə (məhkəmə yolu ilə); 3

  Tam oxu »
 • AFFINITY

  n 1. yaxınlıq; oxşarlıq; close ~ between smb. kimlərinsə arasında yaxm oxşarlıq; spiritual ~ mənəvi yaxınlıq; 2

  Tam oxu »
 • AFFIRM

  v 1. təsdiq etmək; to ~ a decision qərarı təsdiq etmək; to ~ the truth of the statement bəyanatın doğruluğunu təsdiq etmək; 2

  Tam oxu »
 • AFFIRMATION

  n bəyanat; inandırma; təsdiq, təsdiqləmə

  Tam oxu »
 • AFFIRMATIVE

  adj 1. müsbət, təsdiq; an ~ answer təsdiq cavab; an ~ sentence təsdiq cümlə; to answer in the ~ təsdiq / müsbət cavab vermək; 2

  Tam oxu »
 • AFFIX

  affix1 n qram. affiks, şəkilçi affix2 v 1. (to, on, upon) yapışdırmaq; vurmaq; to ~ a stamp to the envelope zərfə marka yapışdırmaq, to ~ a seal to a

  Tam oxu »
 • AFFIXATION

  n dilç. şəkilçiləşmə

  Tam oxu »
 • AFFLUENCE

  n 1. zənginlik, bolluq; var-dövlət; to live in ~ bolluq / zənginlik içərisində yaşamaq; 2. axın, axıb gəlmə; an ~ of foreigners xaricilərin / əcnəbilə

  Tam oxu »
 • AFFLUENT

  adj bol, varlı, zəngin; the ~ society varlı / zəngin cəmiyyət

  Tam oxu »
 • AFFORD

  v 1. imkanı olmaq, imkan əldə etmək; 2. vermək, təqdim etmək; to ~ an instance imkan vermək; to ~ shelter sığınacaq / daldalanacaq vermək

  Tam oxu »
 • AFFOREST

  v meşə salmaq

  Tam oxu »
 • AFFRAY

  affray1 n dava, dava-dalaş affray2 v qorxutmaq, hürkütmək

  Tam oxu »
 • AFFRICATE

  n fon. afrikat (növlü samit)

  Tam oxu »
 • AFFRONT

  affront1 n təhqir affront2 v 1. təhqir etmək; alçaltmaq; to be greatly ~ ed bərk təhqir olunmaq; 2. cəsarətlə qarşılamaq, sinə gərmək; to ~ death ölüm

  Tam oxu »
 • AFFRONTED

  adj 1. bərk təhqir olunmuş / edilmiş; incidilmiş, küsdürülmüş

  Tam oxu »
 • AFGHAN

  Afghan1 n 1. əfqan, Əfqanıstan vətəndaşı; the ~s top. i. əfqanlar; 2. əfqan dili Afghan2 adj əfqan

  Tam oxu »
 • AFIELD

  adv uzağa, uzaq; to go too far ~ çox uzağa getmək

  Tam oxu »
 • AFIRE

  afire1 adv od içində; to set ~ yandırmaq, odlamaq, oda qalamaq, od vurmaq afire2 adj oda qalanmış, oda tutulmuş, od içində olan

  Tam oxu »
 • AFLAME

  aflame1 adj alova bürünmüş, alova qərq olmuş aflame2 adv od / alov içində; The house was aflame Ev od içində idi

  Tam oxu »
 • AFLOAT

  afloat1 adj 1. suyun səthində / üzərində üzən; a boat ~ üzən qayıq; 2. : məc. to be ~ gəzmək, dolaşmaq; Rumours are afloat Şayiələr gəzir / dolaşır af

  Tam oxu »
 • AFOOT

  adv ayağı üstə, hərəkətdə; to be early ~ erkən qalxmaq / durmaq (yuxudan), ayağı üstə olmaq

  Tam oxu »
 • AFORESAID

  adj yuxarıda deyilmiş, yuxarıda qeyd edilmiş

  Tam oxu »
 • AFORETHOUGHT

  adj əvvəldən / qabaqcadan düşünülmüş, əvvəlcədən fikirləşilmiş

  Tam oxu »
 • AFRAID

  adj 1. qorxmuş, hürkmüş; qorxudulmuş, hürküdülmüş; to be ~ (of) 1) qorxmaq ; to be ~ of smb. / smth. bir kəsdən / şeydən qorxmaq; to be ~ of a dog itd

  Tam oxu »
 • AFRESH

  adv yenidən, təzədən; to start ~ yenidən / təzədən başlamaq

  Tam oxu »