Англо-азербайджанский словарь

 • ALIENATE

  v 1. ayırmaq, yadlaşdırmaq, soyutmaq (dostluğu, münasibəti və s.); to be temporarily ~d müvəqqəti ayrılmaq / soyumaq (dostluqda, münasibətdə və s

  Полностью »
 • ALIENATION

  n 1. özgələşdirmə, özgələşdirilmə (mülkü, malı, dövləti); 2. uzaqlaşma, soyuma, soyuqluq (əlaqədə, dostluqda və s

  Полностью »
 • ALIF

  n əlif (ərəb əlifbasının birinci hərfi)

  Полностью »
 • ALIGHT

  alight1 adj 1. yanan, yandırılmış, alova / oda bürünmüş; to be ~ yanmaq; Lamps are alight Lampalar yanır; 2

  Полностью »
 • ALIGN

  v 1. bir cərgəyə düzmək (əsgəri və s.); 2. bir cərgəyə düzülmək; They aligned themselves with us Onlar bizimlə bir cərgəyə düzüldülər; 3

  Полностью »
 • ALIGNMENT

  n bir cərgədə dayanma / durma; cərgəyə düzülmə / düzmə

  Полностью »
 • ALIKE

  alike1 adj 1. oxşar; to be ~ oxşar olmaq; 2. eyni, eyni cür; ~ in value qiymətdə eyni / eyni cür; ~ in beauty gözəllikdə eyni alike2 adv eyni, eyni cü

  Полностью »
 • ALIMENT

  aliment1 n 1. qida, yem; 2. məc. müdafiə etmə, tərəfdar olma aliment2 v 1. saxlamaq; bəsləmək, 2. aliment vermək

  Полностью »
 • ALIMENTARY

  adj 1. yeyinti, qida; ~ canal anat. qida borusu; 2. qidalı, bəsləyici; 3. fiziol. həzm; ~ system həzm sistemi

  Полностью »
 • ALIMONY

  n 1. saxlama, saxlanma; 2. aliment; to entitle to ~ aliment alma hüququ vermək; to sue tor ~ aliment almaq üçün məhkəməyə vermək

  Полностью »
 • ALIVE

  alive1 adj 1. diri, sağ; canlı; diribaş; to be ~ sağ / diri olmaq, yaşamaq; ~ or dead diri yaxud ölü; to come ~ cana gəlmək, dirilmək; to come ~ again

  Полностью »
 • ALKALIZATION

  n kim. qələviləşmə; ~ of soil torpağın qələviləşməsi

  Полностью »
 • ALKALIZE

  v kim. qələviləşdirmək

  Полностью »
 • ALL

  all1 adj 1. bütün, tam; ~ his life onun bütün həyatı; He lived here all his life O bütün həyatını burada yaşadı / yaşayıb; ~ the time bütün vaxtı; ~ t

  Полностью »
 • ALL-CLEAR

  n “təhlükə bitdi / sovuşdu” (siqnal)

  Полностью »
 • ALL-DAY

  adj bütün gün davam edən; an ~ event bütün gün davam edən hadisə

  Полностью »
 • ALL-IMPORTANT

  adj çox vacib, çox önəmli

  Полностью »
 • ALL-KNOWING

  adj hər şeyi bilən, hər şeydən xəbəri olan, hər şeydən xəbərdar olan

  Полностью »
 • ALL-MIGHT

  n şair. hər şeyə qadirlik

  Полностью »
 • ALL-NIGHT

  adj 1. bütün gecə davam edən; an ~ game of cards bütün gecə davam edən qumar oyunu; 2. bütün gecə açıq olan; an ~ shop bütün gecə açıqolan mağaza

  Полностью »
 • ALL-OVER

  adv 1. d.d. örtülmüş; His hands are all over scratches Onun əlləri cızıqla örtülmüşdür; 2. d.d. hər yerə, hər yerdə, hər tərəfə, hər tərəfdə; ~the roo

  Полностью »
 • ALL-POWERFUL

  adj hər şeyə qadir, hər şeyi edə bilən / bacaran

  Полностью »
 • ALL-PURPOSE

  adj universal; geniş işlədilən; ~ tractor universal traktor

  Полностью »
 • ALL-RIGHT

  all-right1 adj 1. kafi, kifayət qədər, kifayətləndirici, qənaətbəxş, qənaətləndirici; lazımi qədər; 2

  Полностью »
 • ALL-ROUND

  adj d.d. 1. hərtərəfli, çoxtərəfli; ~ man hərtərəfli / məlumatlı adam; ~ Sportsman çoxtərəfli idmançı; 2

  Полностью »
 • ALL-ROUNDER

  n d.d. 1. yaxalıq, yaxa; 2. xalta, boyunluq; 3. id. onnövçü

  Полностью »
 • ALL-STAR

  adj teatr. kin. ancaq ulduzlardan ibarət olan (truppa-artistlər dəstəsi haq)

  Полностью »
 • ALL-TIME

  adj görünməmiş, misilsiz, tayı-bərabəri olmayan, son dərəcə; ~ record misilsiz / tayı-bərabəri olmayan rekord; ~ low son dərəcə alçaq (qiymətin səviyy

  Полностью »
 • ALL-UNION

  All-Union adj ümumittifaq; ~ election ümumittifaq seçkisi

  Полностью »
 • ALL-WORK

  n hər cür ev işi ilə məşğul olan (adam); maid of ~ hər cür ev işi görən qarabaş / qulluqçu

  Полностью »
 • ALLAH

  Allah n Allah

  Полностью »
 • ALLAY

  v I zəiflətmək, yüngülləşdirmək, azaltmaq, sakitləşdirmək (ağrını, qorxunu və s.); to ~ pain ağrını yüngülləşdirmək / zəiflətmək; to ~ excitement həyə

  Полностью »
 • ALLEGATION

  n 1. təsdiq, təsdiqləmə, təsdiq etmə (səs vermə ilə); 2. fikir, müddəa (əsası olmayan); to prove an ~ fikri / müddəanı təsdiq etmək; to refute an ~ fi

  Полностью »
 • ALLEGE

  v 1. təsdiq etmək; əsaslandırmaq, məlumat vermək (əsas, dəlil gətirmədən); to ~ insistently qətiyyətlə təsdiq etmək; to ~ smth

  Полностью »
 • ALLEGED

  adj əsassız, əsası olmayan; saxta, uydurma; the ~ refusal əsil olmayan / əsassız imtina

  Полностью »
 • ALLEGIANCE

  n 1. sədaqət, vəfa, etibar; loyallıq (adət, dövlətə, hökumətə və s.); firm ~ möhkəm sədaqət / loyallıq; absolute ~ mütləq sədaqət / loyallıq; to pledg

  Полностью »
 • ALLEGORIC

  adj alleqorik, kinayəli; ~ story / poem alleqorik hekayə / poema

  Полностью »
 • ALLEGORICAL

  adj allegoric

  Полностью »
 • ALLEGORICALLY

  adv kinayə ilə, eyhamla, alleqorik bir tərzdə; to speak ~ kinayə ilə / eyhamla danışmaq

  Полностью »
 • ALLEGORIST

  n alleqorist, alleqorik əsər yazan

  Полностью »
 • ALLEGORY

  n alleqoriya

  Полностью »
 • ALLERGIC

  adj allergiya; to be ~ to smth. bir şeydən allergiya tutmaq

  Полностью »
 • ALLERGY

  n tib. allergiya

  Полностью »
 • ALLEY

  n alleya, xiyaban; shady ~ kölgəli alleya / xiyaban

  Полностью »
 • ALLIANCE

  alliance1 n 1. ittifaq (adətən dövlətlər arasında); alians; defensive ~ müdafiə ittifaqı / aliansı; military ~ hərbi ittifaq / alians; an ~ between st

  Полностью »
 • ALLIGATOR

  n zool. alliqator (Amerika timsahı)

  Полностью »
 • ALLOCATE

  v 1. bölüşdürüb pay olaraq vermək; 2. pul ayırmaq / buraxmaq / təxsis etmək

  Полностью »
 • ALLOCATION

  n 1. pul buraxma.; 2. lokallaşdırma; yayılmağa qoymama, məhdudlaşdırma (yanğını, müharibəni və s.)

  Полностью »
 • ALLOT

  v (-tt-) 1. irəlicədən / qabaqcadan təyin etmək; 2. tapşırmaq; Our class was allotted the garden Bizim sinfə bağda işləmək tapşırılmışdır; to ~ credit

  Полностью »
 • ALLOTMENT

  n 1. bölmə, bölgü, təqsim; bölüşdürmə, bölünmə; paylama.; 2. arendaya verilmiş sahə; 3. payçıya aksiya ayrılması

  Полностью »