İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • CALCIFY

  v 1. əhəngə çevirmək; 2. əhəngləmək; 3. əhəng əlavə etməklə qatılaşdırmaq

  Tam oxu »
 • CALCINATION

  n 1. tex. susuzlaşdırma; 2. közərtmə, qızartma; yandırma, bişirmə (kərpic və s.)

  Tam oxu »
 • CALCIUM

  n kim. kalsium

  Tam oxu »
 • CALCULABILITY

  n 1. ölçülə bilmə; 2. sayıla bilmə

  Tam oxu »
 • CALCULABLE

  adj 1. sayıla / ölçülə bilən, hesabagələn, ölçüyəgələn; 2. etibarlı, mötəbər

  Tam oxu »
 • CALCULATE

  v 1. hesablamaq, hesablayıb tapmaq; Have you calculated the result?Sən /Siz nəticəni hesablamısanmı / hesablamısınızmı? 2

  Tam oxu »
 • CALCULATED

  adj 1. hesablanmış; ~ weight hesablanmış çəki; 2. qəsdən / qərəzlə edilmiş, bilə-bilə edilən; ~ murder qəsdən / qərəzlə törədilən qəti; ~ insult bilə-

  Tam oxu »
 • CALCULATING

  adj 1. hesablayıcı; ~ machine hesablayıcı maşın; 2. öz xeyrini bilən

  Tam oxu »
 • CALCULATION

  n 1. hesablama, hesablanma, hesab; analytical ~s analitik hesablamalar; to be out in one’s ~ hesablamada / hesabda səhv etmək; ~ of exchange mal

  Tam oxu »
 • CALCULATIVE

  adj hesablama, hesablayıcı

  Tam oxu »
 • CALCULATOR

  n 1. kalkulyator, kalkulyasiyaçı; 2. hesablama maşını; arifmometr

  Tam oxu »
 • CALCULUS

  n I (pl həm də -li) 1. riyaz. hesablama; the differential ~differensial hesablama; 2. kalkulyasiya

  Tam oxu »
 • CALENDAR

  calendar1 n 1. kalendar, təqvim; tarix; Julian Calendar Yuliyan Kalendarı / təqvimi, Roma təqvimi (köhnə təqvim); Gregorian Calendar Qreqoryan təqvimi

  Tam oxu »
 • CALENDER

  calender2 v parıldatmaq, parlatmaq, pardaxlamaq; cilalamaq; sığal vermək

  Tam oxu »
 • CALF

  n (pl calves) 1. buzov; in / with ~ boğaz (inək); 2. bala (maral, fil, balina və s. heyvan balası); ◊ ~’s teeth süd dişi

  Tam oxu »
 • CALF-LOVE

  n uşaq məhəbbəti / sevgisi

  Tam oxu »
 • CALF-SKIN

  n buzov / dana dərisi

  Tam oxu »
 • CALFISH

  adj 1. dana; 2. gənc, cavan, törpü dəyməmiş, yontalanmamış

  Tam oxu »
 • CALIBRATE

  v 1. kalibrləmək, kalibrini ölçmək (tüfəng, boru va s.); 2. yoxlamaq, yoxlayıb düzəltmək

  Tam oxu »
 • CALIBRATION

  n tex. 1. kalibrləmə, kalibrini ölçmə; 2. dərəcələrini yoxlama; dərəcələrə bölmə / ayırma; 3. tarasını təyin etmə; arvasını tutma, yerini çəkmə; 4

  Tam oxu »
 • CALIBRE

  n 1. kalibr (silah lüləsinin və ya borunun daxili ölçüsü / diametri); 2. patronun / güllənin ölçüsü; a 32- ~ bullet 32 kalibrli patron; 3

  Tam oxu »
 • CALICO

  n (pl -os, -oes) toxuc. 1. kolenkor (pambıq parça növü)

  Tam oxu »
 • CALIFORM

  adj saplağabənzər, saplağaoxşar

  Tam oxu »
 • CALK

  calk1 n 1. tikan (bitkidə): 2. mil, uc, diş, çıxıntı; 3. amer. nal calk2 v 1. nallamaq (atı və s.); 2

  Tam oxu »
 • CALL

  call1 n 1. çığırtı, qışqırtı, qışqırıq, bağırtı; ~ for help kömək üçün qışqırtı / qışqırıq; They heard a call for help Onlar köməyə çağıran bir bağırt

  Tam oxu »
 • CALL-BOARD

  n elanlar lövhəsi; qatarların hərəkət cədvəli; növbətçilik cədvəli

  Tam oxu »
 • CALL-BOX

  n telefon-avtomat

  Tam oxu »
 • CALL-BOY

  n xidmətçi oğlan (mehmanxanada və s.)

  Tam oxu »
 • CALL-GIRL

  n çağırışa gələn fahişə / qəhbə

  Tam oxu »
 • CALL-UP

  call-up1 n hərb. hərbi xidmətə çağırış call-up2 v 1. yada salmaq, xatırlamaq; 2. hərbi xidmətə çağırmaq; He was called up in 1992 O, 1992-ci ildə hərb

  Tam oxu »
 • CALLER

  n qonaq, görüşə gələn adam

  Tam oxu »
 • CALLIGRAPH

  calligraph1 n kalliqraf, xəttat calligraph2 v kalliqrafık / gözəl xətlə yazmaq

  Tam oxu »
 • CALLIGRAPHER

  n kalliqraf, xəttat

  Tam oxu »
 • CALLIGRAPHIC

  adj kalliqrafık

  Tam oxu »
 • CALLIGRAPHY

  n kalliqrafiya, xəttatlıq

  Tam oxu »
 • CALLING

  calling1 n 1. həvəs, meyl, istedad; divine ~ ilahi istedad; 2. sənət; peşə; to make one’s choice of a ~ özünə sənət / peşə seçmək

  Tam oxu »
 • CALLOSITY

  n qabar, döyənək

  Tam oxu »
 • CALLOUS

  adj 1. qabarlı, döyənəkli; ~ hands qabarlı əllər; 2. daşürəkli, rəhmsiz, insafsız; a ~ man daşürəkli / insafsız / rəhmsiz adam; 3

  Tam oxu »
 • CALLOUSED

  adj qabarlı; dəyənəkli

  Tam oxu »
 • CALLOUSLY

  adj laqeydcəsinə, laqeyd, rəhmsiz bir tərzdə / surətdə; amansızcasına, insafsızcasına, rəhmsizcəsinə

  Tam oxu »
 • CALLOUSNESS

  n daşürəklilik, rəhmsizlik, insafsızlıq

  Tam oxu »
 • CALLOW

  n 1. tüklənməmiş, ətcə (quş haq.); cavan; 2. yetkinləşməmiş, təcrübəsiz, naşı (adam haq ); ~ youth xam / təcrübəsiz / naşı gənc

  Tam oxu »
 • CALLOWNESS

  n 1. təcrübəsizlik, naşılıq, xamlıq; 2. gənclik, yetişməməzlik, kallıq

  Tam oxu »
 • CALM

  calm1 n 1. sakitlik, küləksizlik; 2. dən. tam sakitlik (dənizdə, göldə); There was a calm on the sea Dənizdə bir sakitlik vardı; ~ before the storm tu

  Tam oxu »
 • CALM DOWN

  v sakitləşmək; sakitləşdirmək; The excited girl quickly calmed down Həyəcanlanmış qız tezliklə sakitləşdi

  Tam oxu »
 • CALMNESS

  n 1. sakitlik, sükut; 2. soyuqqanlılıq, təmkin

  Tam oxu »
 • CALORIC

  adj fiz. kalorili; ~ content kalorilik, kalori miqdarı; ~ unit kaloriya vahidi

  Tam oxu »
 • CALORICITY

  n fiz. istilik doğurma / yaratma qabiliyyəti

  Tam oxu »
 • CALORIE

  n fiz. 1. kalori; great / small ~ böyük / kiçik kalori; low ~ food az kalorili ərzaq; 2. yeməyin yaratdığı kalori; One thin piece of bread has 90 calo

  Tam oxu »
 • CALORIFIC

  adj fiz. istilik yaradan, istilik; ~ value istilik yaratma / doğurma qabiliyyəti; This coal has a high calorific value Bu kömürün yüksək istilik yarat

  Tam oxu »