İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • CEASE

  v 1. kəsmək, qurtarmaq, dayanmaq; to ~ one’s efforts cəhdini / səyini dayandırmaq; to ~ talking danışığı dayandırmaq; The snow never ceased falling Qa

  Tam oxu »
 • CEASE-FIRE

  n atəşkəs

  Tam oxu »
 • CEASELESS

  adj fasiləsiz, aramsız, dayanmayan, arasıkəsilmədən; arasıkəsilməz; ~ activity fasiləsiz fəaliyyət

  Tam oxu »
 • CEASELESSLY

  adv arası kəsilmədən, aramsız, fasiləsiz olaraq, durmadan, daim, dalbadal; She cried ceaselessly O, aramsız / fasiləsiz olaraq ağladı; It war raining

  Tam oxu »
 • CEDAR

  cedar1 n bot. sidr, sidr ağacı cedar2 adj sidr; ~ forest sidr meşəsi

  Tam oxu »
 • CEDE

  v 1. vermək; təslim etmək (qalanı, ərazini); 2. təhvil vermək; güzəşt etmək, güzəştə getmək, vermək (ərazini, hüququ və s

  Tam oxu »
 • CEILING

  n 1. tavan; high ~ hündür tavan; low ~ alçaq tavan; 2. maksimum, hədd, hüdud; sərhəd; 3. məc. dondurma; to put a ~ on conventional weapons adi silahla

  Tam oxu »
 • CELADON

  n 1. açıq-yaşıl rəng; dəniz dalğasının rəngi; 2. seladon (Çin farfor növü); 3. arvadbaz, şorgöz, arvad düşkünü

  Tam oxu »
 • CELANDINE

  n bot. 1. dəmrovotu; 2. balzamin, xınaçiçəyi

  Tam oxu »
 • CELEBRATE

  v 1. bayram etmək; təntənəli surətdə qeyd etmək (ildönümünü və s.); şənlik / şadlıq etmək (qələbə münasibətilə); 2

  Tam oxu »
 • CELEBRATED

  adj məşhur, şöhrətli; a ~ painter məşhur / şöhrətli rəssam; to be ~ məşhur olmaq; Venice is celebrated for its beautiful buildings Venesiya özünün göz

  Tam oxu »
 • CELEBRATION

  n 1. bayram etmə; 2. təntənə, şadlıq, şənlik, bayram; 3. şöhrətləndirmə; tərifləmə, mədh etmə

  Tam oxu »
 • CELEBRITY

  n 1. şöhrət, məşhurluq, ad, san; 2. bayram etmə, şənlik, şadlıq, bayram

  Tam oxu »
 • CELERITY

  n tezlik, yeyinlik, itilik; with ~ tez, cəld, sürətlə, tələsik

  Tam oxu »
 • CELERY

  n bot. 1. kərəviz; 2. kərəviz gövdəsi / yarpağı / qıçası; The cook put a stick of celery on everyone's plate Aşpaz hərənin boşqabına bir qıça kərəviz

  Tam oxu »
 • CELESTIAL

  adj 1. göy; səma; ~ bodies göy cisimləri; The sun, the stars and the moon are celestial bodies Günəş, ulduzlar və ay göy cisimləridir; 2

  Tam oxu »
 • CELIBACY

  n 1. subaylıq, nikahsızlıq; 2. kils. nikahsızlıq, daimi subaylıq (katolik ruhanilərdə); 3. zaraf. subaylıq həyatı

  Tam oxu »
 • CELIBATARIAN

  celibatarian1 n 1. kəbinsizlik tərəfdarı; 2. zaraf. möhkəm əqidəli subay kişi (yəni subaylıqdan əl çəkməyən) celibatarian2 adj kəbin əleyhinə olan, kə

  Tam oxu »
 • CELIBATE

  celibate1 adj 1. nikaha girməmiş, ərə getməmiş; 2. subay; ərsiz celibate2 v kils. nikahsızlığa məcbur etmək, subay qalmağa vadar etmək

  Tam oxu »
 • CELL

  n 1. kamera; bölmə, şöbə; 2. həbsxana kamerası; condemned ~ ölümə məhkum olunanlar üçün kamera; 3. hücrə; monastır; 4

  Tam oxu »
 • CELLAR

  cellar1 n 1. zirzəmi; 2. anbar; çaxır anbarı; to keep a good ~ yaxşı şərab / çaxır ehtiyatı olmaq; 3

  Tam oxu »
 • CELLARAGE

  n 1. zirzəmilər; anbarlar; anbar tikililəri / binaları; 2. zirzəmilərdə saxlama

  Tam oxu »
 • CELLARET

  n bar (ayaqüstü restoran)

  Tam oxu »
 • CELLOPHANE

  n sellofan; ◊ wrapped in ~ 1) əlçatmaz; möhkəm, ələ keçməz, alınmaz; 2) dəymədüşər

  Tam oxu »
 • CELLULAR

  adj 1. hüceyrəli, hüceyrə quruluşlu; ~ issue anat. hüceyrə; 2. göz-göz, dəlik-dəlik, deşik-deşik; toraoxşar; ~ concrete deşik-deşik / dəlik-dəlik beto

  Tam oxu »
 • CELT

  Celt n kelt (Qərbi Avropada yaşamış qədim xalqın adı); the Celt Keltlər

  Tam oxu »
 • CELTIC

  Celtic1 n kelt dili Celtic2 adj kelt; the ~ language kelt dili

  Tam oxu »
 • CEMENT

  cement1 n sement cement2 adj sement; ~ mortar / grouting sement məhlulu cement3 v 1. sementləmək; 2. möhkəm əlaqə yaratmaq; to ~ a friendship dostluğu

  Tam oxu »
 • CEMENTATION

  n sementləmə, sementlə bərkitmə / möhkəmləndirmə

  Tam oxu »
 • CEMETERY

  n qəbiristan

  Tam oxu »
 • CENOTAPH

  n abidə, the Cenotaph birinci dünya müharibəsində həlak olanların xatirəsinə ucaldılmış abidə .(Londonda)

  Tam oxu »
 • CENSOR

  censor1 n 1. senzor; 2. nəzarətçi, gözətçi, keşikçi (kolleclərdə); 3. kritikan, tənqidbaz (hər bir şeydə eyib axtaran) censor2 v 1

  Tam oxu »
 • CENSORIAL

  adj senzor; senzura; senzora aid olan

  Tam oxu »
 • CENSORIOUS

  adj ciddi, zabitəli, tələbkar; ~ remarks ciddi iradlar; ~ people ciddi / tələbkar / zabitəli adamlar; to read with a ~ eye tələbkarlıqla oxumaq (mətni

  Tam oxu »
 • CENSORIOUSLY

  adv tənqidi, tənqidi tərzdə / surətdə

  Tam oxu »
 • CENSORIOUSNESS

  n öcəşkənlik, bəhanə axtarma

  Tam oxu »
 • CENSORSHIP

  n 1. senzura; 2. senzor vəzifəsi

  Tam oxu »
 • CENSURE

  censure1 n 1. qınama, tənə, töhmət, danlaq, məzəmmət; He received a public censure for his dishonourable behaviour Yaramaz hərəkətlərinə görə o, ictim

  Tam oxu »
 • CENSUS

  n 1. siyahı; siyahıyaalma; to take the ~ siyahıya almaq (əhalini); 2. senz (bir şəxsin hüquqlarının həyata keçirilməsini məhdudlaşdıran şərt)

  Tam oxu »
 • CENSUS-PAPER

  n siyahıya almaq üçün blank; sorğu blankı

  Tam oxu »
 • CENT

  n 1 sent (0,01 dollar); ◊ to pay to the last ~ son qəpiyinə qədər ödəmək

  Tam oxu »
 • CENTENARIAN

  centenarian1 n yüz və yüzdən artıq yaşı olan adam centenarian2 adj yüzyaşlı

  Tam oxu »
 • CENTENNIAL

  adj 1. yüzillik; 2. yüz ildə bir dəfə olan / baş verən

  Tam oxu »
 • CENTER

  n amer. = centre1,2

  Tam oxu »
 • CENTIMETER

  n amer. = centimetre

  Tam oxu »
 • CENTIMETRE

  n santimetr

  Tam oxu »
 • CENTNER

  n sentner

  Tam oxu »
 • CENTRAL

  central1 n amer. mərkəzi telefon stansiyası; ◊ Weather Central hava məlumat bürosu central2 adj 1. mərkəzi; Central Asia Mərkəzi Asiya; 2

  Tam oxu »
 • CENTRALISATION

  centralization, -isation n 1. mərkəzləşdirmə, mərkəzləşmə; 2. bir yerə toplama / yığma

  Tam oxu »
 • CENTRALISE

  centralize, -ise v 1. mərkəzləşdirmək; toplamaq, yığmaq (bir yerə); 2. toplaşmaq, yığışmaq (bir yerə)

  Tam oxu »