İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • CHAFE

  chafe1 n 1. sıynntı, sıyrantı yeri, döyüb yara etmə (ayaqqabı və s. haq.); 2. acıqlanma; əsəbiləşmə, əsəbiləşdirmə; in a ~ acıqlı / əsəbi halda chafe2

  Tam oxu »
 • CHAFF

  chaff1 n I cırnatma, lağ, lağa / araya qoyma n II 1. saman, köçəl, püfə; 2. navala (heyvan yemi) chaff2 v I sataşmaq, lağa / araya qoymaq, ələ salmaq

  Tam oxu »
 • CHAFF-CUTTER

  n k.t. kövşən doğrayan dəzgah, yemdoğrayan maşın

  Tam oxu »
 • CHAFFER

  chaffer1 n I istehzaçı, rişxəndçi, masqaraçı n II şadara chaffer2 v 1. qiymət haqqında mübahisə etmək, sövdələşmək, qiymətləşmək; 2

  Tam oxu »
 • CHAFFERER

  n d.d. alverçi, çərçi

  Tam oxu »
 • CHAFFY

  adj 1. yumşaq, püfə ilə örtülmüş; 2. boş, mənasız, gərəksiz; ~ thoughts mənasız / boş fikirlər

  Tam oxu »
 • CHAFING

  n 1. sürtülmə, sürtmə; çəkmə (dərman və s.); 2. sürtüb yara etmə (dərini bir şeylə); 3. acıqlanma, əsəbiləşmə; 4

  Tam oxu »
 • CHAIN

  chain1 n 1. zəncir; iron ~ dəmir zəncir; The bridge was supported by heavy iron chains hanging from 2 towers Körpünü 2 qüllədən asılmış ağır dəmir zən

  Tam oxu »
 • CHAIN-BRIDGE

  n zəncirli körpü

  Tam oxu »
 • CHAIN-GANG

  n bir zəncirə buxovlanmış dustaqlar / dustaqlar qrupu

  Tam oxu »
 • CHAINED

  adj zəncirlənmiş, zəncirlə bağlanmış / bərkidilmiş; ~ to the wall zəncirlə divara bağlanmış

  Tam oxu »
 • CHAINLESS

  adj 1. zəncirsiz; 2. şair. azad, asılı olmayan, sərbəst

  Tam oxu »
 • CHAINLET

  n balaca zəncir

  Tam oxu »
 • CHAIR

  chair1 n 1. stol; kreslo; folding ~ örtülüb-açılan / bükülən / qatlanan stol; 2. sədrlik; sədrin yeri; to take the ~ iclasın sədri olmaq; to put in th

  Tam oxu »
 • CHAIR-BED

  n kreslo-çarpayı

  Tam oxu »
 • CHAIRMAN

  n (pl -men) sədr; He is our best and most experienced chairman O bizim ən yaxşı və ən təcrübəli sədrimizdir

  Tam oxu »
 • CHAIRMANSHIP

  n sədrlik, sədr vəzifəsi

  Tam oxu »
 • CHAIRWOMAN

  n (pl -women) sədr qadın / qız

  Tam oxu »
 • CHALCOGRAPHER

  n oymaçı (mis üzərində oyma açan)

  Tam oxu »
 • CHALCOGRAPHIST

  n = chalcographer

  Tam oxu »
 • CHALCOGRAPHY

  n mis üzərində oyma açma

  Tam oxu »
 • CHALK

  chalk1 n tabaşir; to write in ~ təbaşirlə yazmaq; ◊ as like as ~ and cheese, as different as chalk and cheese ≅ tamamilə fərqli, əsla oxşarı olmayan c

  Tam oxu »
 • CHALK-PIT

  n tabaşir karxanası

  Tam oxu »
 • CHALK-STONE

  n 1. miner. əhəngdaşı; 2. tib. oynaqlarda podaqranın qalınlaşması

  Tam oxu »
 • CHALLENGE

  challenge1 n 1. çağırış; çağırma (yarışa və s.); meydan oxuma; to launch a ~ against smb. bir kəsi yarışa çağırmaq; bir kəsə meydan oxumaq; to meet th

  Tam oxu »
 • CHALLENGEABLE

  adj şübhəli, şübhə doğuran / yaradan

  Tam oxu »
 • CHALLENGER

  n 1. yarışa çağıran; meydan oxuyan; 2. iddiaçı, iddia edən, tələbkar, tələb edən; 3. etiraz edən

  Tam oxu »
 • CHAMBER

  chamber1 n 1. otaq (yaşayış evində); otaq (kəndli evində); apartament (böyük, qəşəng otaq / mənzil); mənzil; privy ~ kral otağı; əlahəzrətin kabineti;

  Tam oxu »
 • CHAMBER-MASTER

  n gedib evlərdə işləyən çəkməçi

  Tam oxu »
 • CHAMBER-POT

  n gecə qorşoku

  Tam oxu »
 • CHAMBERED

  adj 1. kameralara bölünmüş / ayrılmış; 2. kameraya salınmış

  Tam oxu »
 • CHAMBERMAID

  n ev qulluqçusu

  Tam oxu »
 • CHAMELEON

  n 1. zool. buqələmun; 2. öz fikrini tez-tez dəyişən / prinsipsiz adam / şəxs

  Tam oxu »
 • CHAMELEON-LIKE

  adj = chameleonic

  Tam oxu »
 • CHAMELEONIC

  adj buqələmun kimi, buqələmunaoxşar, dəyişkən

  Tam oxu »
 • CHAMP

  champ1 n ağzını marçıldatma; marçıltı champ2 v I 1. ağzını marçıldatmaq; 2. çeynəmək; gövşəmək; 3. gəmirmək (çaralğanı); The horses were champing thei

  Tam oxu »
 • CHAMPAGNE

  n şampan şərabı

  Tam oxu »
 • CHAMPION

  champion1 n 1. id. çempion; world / European ~ dünya / Avropa çempionu; Olympic ~ Olimpiya çempionu; three times ~ üçqat çempion; 2

  Tam oxu »
 • CHAMPIONSHIP

  n 1. id. birincilik, çempionat; individual ~ şəxsi birincilik; team ~ komanda birinciliyi; 2. çempion adı / titulu; 3

  Tam oxu »
 • CHANCE

  chance1 n 1. hadisə, sərgüzəşt, əhvalat; happy / unexpected ~ xoşbəxt / gözlənilməz hadisə; 2. təsadüf, təsadüfilik, təsadüfi olan; by a lucky ~ xoşbə

  Tam oxu »
 • CHANCE-CHILD

  n qeyri-qanuni uşaq, bic

  Tam oxu »
 • CHANCE-COMER

  n gözlənilməz qonaq, gözlənilmədən gələn qonaq

  Tam oxu »
 • CHANCEABLE

  adj təsadüfi, gözlənilməyən

  Tam oxu »
 • CHANCEFUL

  adj 1. hadisələrlə dolu / zəngin; 2. təsadüfdən asılı olan, təsadüfi

  Tam oxu »
 • CHANCELLERY

  n 1. kansler vəzifəsi, kanslerİik; 2. kansler idarəsi / təsisatı; 3. dəftərxana (səfirliyin, konsulluğun iş yeri)

  Tam oxu »
 • CHANCELLOR

  n 1. kansler; Federal Chancellor federal kansler (Almaniyada); 2. dip. amer. səfirliyin birinci katibi; 3

  Tam oxu »
 • CHANCELLORSHIP

  n kansler adı / rütbəsi, kanslerİik

  Tam oxu »
 • CHANCERY

  n 1. lord-kansler məhkəməsi; 2. hüq. ədalət məhkəməsi (ABŞ-ın bəzi ştatlarında); 3. dəftərxana; arxiv

  Tam oxu »
 • CHANCY

  adj d.d. qorxulu, təhlükəli, xətərli, xatalı; That was a chancy thing to do; you could have been killed O, qorxulu / təhlükəli iş idi; səni / sizi öl

  Tam oxu »
 • CHANDELIER

  n çilçıraq, qəndil, lüstr

  Tam oxu »