İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • CIDER

  n 1. sidr (alma şərabı); 2. alma şirəsi; 3. meyvədən hazırlanmış içki; raspberry ~ moruqdan hazırlanmış içki, moruq içkisi; ◊ All talk and no cider am

  Tam oxu »
 • CIDER-BRANDY

  n almadan hazırlanmış araq / likör

  Tam oxu »
 • CIDERKIN

  n almadan hazırlanmış içki

  Tam oxu »
 • CIGAR-HOLDER

  n siqar müştüyü

  Tam oxu »
 • CIGAR-SHAPED

  adj siqaraoxşar, siqarabənzər, siqarşəkılli, siqar kimi

  Tam oxu »
 • CIGARETTE

  cigarette1 n siqaret; papiros cigarette2 adj siqaret, papiros; ~ end siqaret / papiros kötüyü

  Tam oxu »
 • CIGARETTE-CASE

  n portsiqar; siqaretqabı

  Tam oxu »
 • CIGARETTE-HOLDER

  n müştük

  Tam oxu »
 • CIGARETTE-LIGHTER

  n alışqan, jpapirosyandıran

  Tam oxu »
 • CIGARETTE-PAPER

  n papiros kağızı

  Tam oxu »
 • CINCH

  cinch1 n amsr. 1. tapqır, qarmaltı; 2. etibarlı, mötəbər, möhkəm, düz / doğru iş; It is a cinch that horse will win the race Əvvəlcədən məlumdur ki, o

  Tam oxu »
 • CINCHONIC

  adj əcz. kinə

  Tam oxu »
 • CINDER

  cinder1 n 1. közərmiş kömür; qor; 2. pl kül, kömür qırıntısı / xəkəsi; şlak; The volcano ejected cinders Vulkan kül püskürdü; 3

  Tam oxu »
 • CINDER-BOX

  n tex. küllük, kül yığılan qutu / qab

  Tam oxu »
 • CINDER-PATH

  n id. daş kömür külü tökülmüş qaçış yolu

  Tam oxu »
 • CINDERY

  adj 1. kül; 2. şlak

  Tam oxu »
 • CINE-CAMERA

  n kinoaparat, kinokamera

  Tam oxu »
 • CINE-FILM

  n kino plyonkası

  Tam oxu »
 • CINE-MAGAZINE

  n kinojurnal

  Tam oxu »
 • CINEMA

  cinema1 n 1. kino, kinematoqrafiya (kino işləri); He’s worked in the cinema all his life O, bütün ömrü boyu kinoda işləyib; 2

  Tam oxu »
 • CINEMA-GOER

  n kino həvəskarı, kinosever

  Tam oxu »
 • CINEMACTOR

  n amer. kino aktyoru

  Tam oxu »
 • CINEMACTRESS

  n amer. kino aktrisası

  Tam oxu »
 • CINEMASCOPIC FILM

  n genişekranlı film

  Tam oxu »
 • CINEMATIC

  adj kinematoqraf, kinematoqrafiya

  Tam oxu »
 • CINEMATOGRAPHY

  n 1. kino, kinematoqrafiya (kino işləri); 2. film çəkmə

  Tam oxu »
 • CINERARY

  n dəfn urnası (yandırılmış meyitin külünü saxlamaq üçün vazşəkilli qab)

  Tam oxu »
 • CINERATOR

  n krematori (meyit yandırılan bina)

  Tam oxu »
 • CINEREOUS

  adj kül rəngi, kül

  Tam oxu »
 • CINGLE

  n 1. toqqa, qayış, kəmər; 2. tapqır, qarmaltı

  Tam oxu »
 • CINNAMON

  n 1. bot. darçın, darçın ağacı; 2. darçını rəng, darçın rəngi

  Tam oxu »
 • CIPHER

  cipher1 n 1. riyaz. sıfır; 2. cüzilik; heçlik, heç bir əhəmiyyəti olmayan adam; He is a cipher O, əhəmiyyətsiz adamdır; 3

  Tam oxu »
 • CIPHER-KEY

  n şifrin / kodun açarı

  Tam oxu »
 • CIPHERED

  adj şifrlənmiş, şifr qoyulmuş; ~ code şifrlənmiş kod

  Tam oxu »
 • CIPHERER

  n şifrləyici, şifr qoyan / yazan

  Tam oxu »
 • CIRCLE

  circle1 n 1. dövrə; to move in ~s dövrə vurmaq; The aeroplane made two circles and landed Təyyarə iki dövrə vurub yerə endi; 2

  Tam oxu »
 • CIRCLED

  adj 1. dövrələnmiş, mühasirəyə alınmış, əhatə edilmiş, araya alınmış; 2. girdə, dəyirmi, yumru

  Tam oxu »
 • CIRCLET

  n 1. dairəcik; 2. çiçək tacı, çələng, əklil; ~ of flowers çiçək çələngi; 3. halə, parıltı, şəfəq; 4. üzük; 5

  Tam oxu »
 • CIRCUIT

  circuit1 n 1. dövr, dolanma, dövr etmə; dövri hərəkət; dairəvi hərəkət; the Moon’s ~ of the Earth ayın yer ətrafına dolanması / fırlanması; 2

  Tam oxu »
 • CIRCUITOUS

  adj dolanbac, dolayı, dolama (yol, çay və s. haq ); the river’s ~ course çayın dolanbac yatağı

  Tam oxu »
 • CIRCUITOUSLY

  adv dolayı / dolama yolla

  Tam oxu »
 • CIRCUITY

  n 1. dairə üzrə hərəkət; 2. uzanma, yubanma, ləngimə; ~ of action məhkəmə istintaqının uzanması / ləngiməsi

  Tam oxu »
 • CIRCULAR

  circular1 n 1. direktiv, göstəriş, sərəncam; 2. reklam, elan, ticarət preyskurantı (evlərə göndərilən) circular2 adj 1

  Tam oxu »
 • CIRCULARISATION

  circularization, -isation n 1. məktubların dövri şəkildə göndərilməsi; 2. üzü çıxarılmış sənədlərin yayılması; 3

  Tam oxu »
 • CIRCULARISE

  circularize, -ise v 1. göndərmək, yollamaq (reklam, prospekt və s.); 2. girdə / yumru şəklə salmaq, dəyirmiləmək

  Tam oxu »
 • CIRCULARITY

  n 1. dairəvilik, dairəşəkillilik; dairə formalı; 2. girdəlik, dəyirmilik, yumruluq; 3. dolayılıq, dolanbaclıq

  Tam oxu »
 • CIRCULARIZATION

  circularization, -isation n 1. məktubların dövri şəkildə göndərilməsi; 2. üzü çıxarılmış sənədlərin yayılması; 3

  Tam oxu »
 • CIRCULARIZE

  circularize, -ise v 1. göndərmək, yollamaq (reklam, prospekt və s.); 2. girdə / yumru şəklə salmaq, dəyirmiləmək

  Tam oxu »
 • CIRCULATE

  v 1. dövr etmək, dövran etmək; dolaşmaq; 2. yayılmaq; əldən-ələ keçmək / düşmək, ağızdan-ağıza düşmək; Bad news circulates quickly Pis / Qara xəbər te

  Tam oxu »
 • CIRCULATING

  adj 1. dövriyyə; dövriyyədə / tədavüldə olan; ~ assets iqt. dövriyyə vəsaiti; ~ medium mal. ödəmə vəsaiti; 2

  Tam oxu »