İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • CO-ALLY

  n müttəfiq

  Tam oxu »
 • CO-AUTHOR

  n həmmüəllif

  Tam oxu »
 • CO-BELLIGERENT

  n müttəfiq (müharibədə)

  Tam oxu »
 • CO-BROTHER

  n yoldaş, sənət / peşə yoldaşı

  Tam oxu »
 • CO-CHAIRMAN

  n (pl -men) həmsədr, sədrlərdən biri

  Tam oxu »
 • CO-DEBTOR

  n hüq. borc şəriki / ortağı

  Tam oxu »
 • CO-DEFENDANT

  n hüq. başqası ilə birlikdə cavabdeh olan (şax?)

  Tam oxu »
 • CO-EDUCATION

  n oğlan və qızların birgə təhsil alması

  Tam oxu »
 • CO-EDUCATIONAL

  adj birgə təhsilə (oğlanlarla qızların) aid olan; birgə təhsil; ~ system birgə təhsil sistemi

  Tam oxu »
 • CO-MATE

  n məsləkdaş, yoldaş, şərik, ortaq

  Tam oxu »
 • CO-OPERANT

  adj kömək / yardım edən; ~ factors of human progress bəşəriyyətin inkişafına kömək edən amillər

  Tam oxu »
 • CO-OWNER

  n şərik, ortaq

  Tam oxu »
 • CO-PRODUCTION

  n kino birgə istehsal

  Tam oxu »
 • CO-STAR

  co-star1 n tərəf-müqabıl co-star2 v kinoda baş rolda tərəf-müqabil olmaq

  Tam oxu »
 • CO-WORK

  v birgə işləmək, əməkdaşlıq etmək

  Tam oxu »
 • COACH

  coach1 n I 1. karel, minik (fayton və s.); 2. d.d. poçt kareti; 3. kupelərə bölünmüş sərnişin vaqonu; 4

  Tam oxu »
 • COACH-BOX

  n eşşək (tikintidə işlədilən hündür ayaqaltı)

  Tam oxu »
 • COACH-HORSE

  n = coacher

  Tam oxu »
 • COACH-WHIP

  n 1. faytonçu qamçısı; 2. loskut, parça kəsikləri

  Tam oxu »
 • COACHEE

  n d.d. faytonçu, arabaçı

  Tam oxu »
 • COACHER

  n qoşqu / fayton atı

  Tam oxu »
 • COACHFUL

  n bir karet dolusu, bir karet / fayton dolusu

  Tam oxu »
 • COACHMAN

  n (pl -men) faytonçu, arabaçı

  Tam oxu »
 • COACT

  v birgə hərəkət etmək

  Tam oxu »
 • COAGULABILITY

  n laxtalanma (qan haq.)

  Tam oxu »
 • COAGULABLE

  adj laxtalanmağa / qatılaşmağa qabiliyyətli

  Tam oxu »
 • COAGULATE

  v qatılaşdırmaq, laxtalandırmaq; qatılaşmaq, laxtalanmaq

  Tam oxu »
 • COAGULATION

  n qatılaşma, qatılanma; laxtalanma

  Tam oxu »
 • COAGULATIVE

  adj laxtalaşan; qatılaşan

  Tam oxu »
 • COAL

  coal1 n 1. kömür, daş kömür; brown ~ boz kömür, liqnit; hard / anthracite ~ antrasit (daş kömürün, əla növü); 2

  Tam oxu »
 • COAL-BASIN

  n daş kömür hövzəsi

  Tam oxu »
 • COAL-BEARING

  adj daş kömür olan

  Tam oxu »
 • COAL-BED

  n daş kömür qatı / layı

  Tam oxu »
 • COAL-BLACK

  adj kömür kimi qara

  Tam oxu »
 • COAL-BREAKER

  n kömürdoğrayan maşın

  Tam oxu »
 • COAL-DUST

  n kömür tozu / xəkəsi

  Tam oxu »
 • COAL-FACE

  n kömür kəsmə; kəsilmiş kömürün qədəri

  Tam oxu »
 • COAL-FIELD

  n kömür yatağı

  Tam oxu »
 • COAL-GAS

  n işıq qazı

  Tam oxu »
 • COAL-HEAVER

  n kömürdaşıyan

  Tam oxu »
 • COAL-HOLE

  n kömür saxlamaq üçün zirzəmi

  Tam oxu »
 • COAL-HOUSE

  n kömür anbarı

  Tam oxu »
 • COAL-MINE

  n daş kömür şaxtası / mədəni

  Tam oxu »
 • COAL-MINER

  n qazmaçı; kömürçıxaran (fəhlə)

  Tam oxu »
 • COAL-OIL

  n 1. xam neft: 2. mineral yağ

  Tam oxu »
 • COAL-OWNER

  n daş kömür şaxtasının sahibi, şaxta sahibi

  Tam oxu »
 • COAL-PIT

  n = coal-mine

  Tam oxu »
 • COAL-SACK

  n kömür kisəsi

  Tam oxu »
 • COAL-TAR

  n daş kömür qətranı

  Tam oxu »
 • COALER

  n 1. d.y. dən. 1. kömürçü; 2. kömüryükləyən fəhlə

  Tam oxu »