İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • CRACK

  crack1 n 1. çat, çatlaq, çatlamış yer; dangerous ~s in the ice buzda təhlükəli çatlar; The ground was full of cracks after the hot, dry summer isti və

  Tam oxu »
 • CRACK-BRAIN

  n d.d. dəli, ruhi xəstə

  Tam oxu »
 • CRACK-BRAINED

  adj d.d. 1. kəmağıl, ruhi xəstə; 2. mənasız, boş, əbəs, bihudə; 3. ağılsız, düşüncəsiz; lazımınca düşünülməmiş / götür-qoy edilməmiş; a ~ plan lazımın

  Tam oxu »
 • CRACK-HEADED

  adj = crack-brained

  Tam oxu »
 • CRACK-ROPE

  n 1. dar ağacından asılmış adam; 2. dar ağacından asılmağa layiq adam

  Tam oxu »
 • CRACKED

  adj 1. çatlamış; çatlaq; ~ cup çatlamış / çatlaq fincan; ~ plate çatlamış / çatlaq boşqab; 2. ağılsız, gic, sarsaq

  Tam oxu »
 • CRACKER

  n 1. fındıqsındıran, qozsındıran; 2. kreker (nazik quru peçenye); 3. d.d. lovğa, gopçu, özünü öyən

  Tam oxu »
 • CRACKERS

  adj dəli, gic; ağılsız

  Tam oxu »
 • CRACKJAW

  adj d.d. çənəsındıran, çətin tələffüz edilən / tələffüz olunan (səs haq.)

  Tam oxu »
 • CRACKLE

  crackle1 n xışıltı; çırtıltı; the ~ of the burning twigs yanan çırpıların çırtıltısı crackle2 v çatlamaq, çırtıldamaq; The fire crackled Ocaq çırtılda

  Tam oxu »
 • CRACKNEL

  n 1. quru peçenye; 2. pl cızdaq

  Tam oxu »
 • CRACKPOT

  crackpot1 n dəli, gic, səy, səfeh; He’s a complete crackpot O tamamilə gicdir/səfehdir crackpot2 adj qəribə, sərsəri, gic; a ~ scientist qəribə / sərs

  Tam oxu »
 • CRACKSMAN

  n (pl -men) evyaran oğru

  Tam oxu »
 • CRACKY

  adj 1. çatlamış; 2. tez çatlayan, tez çatlaya bilən; 3. d.d. dəli, gic, anormal, səfeh

  Tam oxu »
 • CRADLE

  cradle1 n 1. beşik, nənni; She rocked the baby to sleep in its cradle O, uşağı yırğaladı ki, beşiyində yatsın; 2

  Tam oxu »
 • CRAFT

  n 1. sənət, peşə; iş; the jeweller’s ~ zərgərlik sənəti / peşəsi; 2. bacarıq, qabiliyyət, məharət; 3

  Tam oxu »
 • CRAFTBROTHER

  n sənət / peşə yoldaşı

  Tam oxu »
 • CRAFTILY

  craftily adv cəld, bacarıqla, məharətlə craftily adv bicliklə, hiyləgərliklə, kələkbazlıqla, fəndgirliklə

  Tam oxu »
 • CRAFTINESS

  n biclik, məkrlilik, hiyləgərlik

  Tam oxu »
 • CRAFTSMAN

  n (pl -men) 1. peşəkar, sənətkar; 2. mahir / qabil / məharətli / bacarıqlı usta

  Tam oxu »
 • CRAFTSMANSHIP

  n ustalıq, sənətkarlıq, məharət, zərif / məharətlə görülmüş iş

  Tam oxu »
 • CRAFTSMASTER

  n 1. mahir / qabil / məharətli usta; 2. ekspert

  Tam oxu »
 • CRAFTY

  adj 1. bic, hiyləgər, kələkbaz, fəndgir, xain, məkrli, şeytan, iblis; ~ politician bic / hiyləgər / kələkbaz siyasətçi; He is as crafty as a fox O, tü

  Tam oxu »
 • CRAG

  n qaya, sıldırım qaya, sıldırım

  Tam oxu »
 • CRAGGY

  adj 1. qayalı, sıldırımlı; a ~ coastline qayalı / sıldırımlı dəniz sahili; 2. cod, görkəmcə kobud; his ~ face onun cod / görkəmcə kobud Sifəti

  Tam oxu »
 • CRAGSMAN

  n (pl -men) alpinist

  Tam oxu »
 • CRAM

  cram1 n d.d. 1. basabas, basırıq, tünlük; 2. əzbərləmə; əzbərçilik; 3. yalan, uydurma; aldatma, fırıldaq; to tell a ~ yalan demək / danışmaq cram2 v (

  Tam oxu »
 • CRAMMER

  n 1. repetitor, məşqçi, öyrədən (zəif şagirdi evdə hazırlayan müəllim); 2. əzbərçi (dərsini anlamadan əzbərləyən şagird)

  Tam oxu »
 • CRAMP

  cramp1 n qıc, cəng; qıc / cəng olma; ~ in the calf muscles tib. baldır əzələlərinin qıc olması cramp2 adj 1

  Tam oxu »
 • CRAMPED

  adj I qıc olmuş adj II 1. sıxılmış, basılmış, doldurulmuş, dar, darısqal; a ~ little flat balaca dar / darısqal mənzil; 2

  Tam oxu »
 • CRANBERRY

  n bot. mərcanı, quşüzümü

  Tam oxu »
 • CRANE

  crane1 n 1. zool. durna; 2. tex. kran (yükqaldıran) crane2 adj : ~ attendant krançı (kranda işləyən fəhlə); ~ truck avtokran crane3 v 1

  Tam oxu »
 • CRANIAL

  adj anat. beyin; ~ cavity beyin boşluğu; ~ nerve kəllə-beyin əsəbi

  Tam oxu »
 • CRANIUM

  n anat. kəllə, qafa tası

  Tam oxu »
 • CRANK

  crank1 n 1. şıltaq, şıltaqlıq, qəribəlik, ədabazlıq; 2. qəribə / əcaib adam; 3. manyak, düşkün crank2 adj 1

  Tam oxu »
 • CRANK-CASE

  n tex. karter

  Tam oxu »
 • CRANK-SHAFT

  n tex. dirsəkli val

  Tam oxu »
 • CRANKLE

  crankle1 n dirsək; bükük; ziqzaq, döngə crankle2 v burulmaq, qıvrılmaq, əyilmək, bükülmək

  Tam oxu »
 • CRANKY

  adj 1. laxlamış, laxladılmış, korlanmış (mexanizm haq.); 2. acıqlandırılmış, hirsləndirilmiş, əsəbiləşdirilmiş; 3

  Tam oxu »
 • CRANNY

  n çat, çatlaq, yanq, çatlamış yer

  Tam oxu »
 • CRAP

  crap1 n 1. zir-zibil; Clear all this crap off the table Bütün bu zir-zibili stoldan yığışdır / yığışdırın; 2

  Tam oxu »
 • CRAPE

  n krep

  Tam oxu »
 • CRAPPY

  adj pis, əhəmiyyətsiz, yararsız, heç nəyə yaramayan; a ~ book / programme yarasız kitab / proqram

  Tam oxu »
 • CRAPULENCE

  n 1. bərk sərxoşluqdan sonra süstləşmə / özünü pis hiss etmə; 2. sərxoşluq, əyyaşlıq, həddən artıq içkiyə qurşanma; eyş-işrət

  Tam oxu »
 • CRAPULENT

  adj 1. sərxoşluğa, acgözlüyə və s. meylli; 2. bərk sərxoşluqdan sonra süst vəziyyətdə olan

  Tam oxu »
 • CRASH

  crash1 n 1. gurultu, partıltı, şaqqıltı, gumbultu; səs-küy; the ~ of breaking glass sınan şüşənin şaqqıltısı, The tree fell with a loud crash Ağac gur

  Tam oxu »
 • CRASH-AMBULANCE

  n növbətçi təcili yardım maşını (təyyarə meydanında)

  Tam oxu »
 • CRASH-HELMET

  n qoruyucu şlem / dəbilqə

  Tam oxu »
 • CRASH-LAND

  v av. 1. məcburi yerə enmək; 2. yerə enərkən qəzaya uğramaq

  Tam oxu »
 • CRASS

  adj tam, büsbütün, tamamilə; ~ stupidity tam / büsbütün axmaqlıq; ~ ignorance tam avamlıq / cahillik

  Tam oxu »