İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • DE FACTO

  adv de-fakto, faktik surətdə, həqiqətdə

  Tam oxu »
 • DEAD

  dead1 n 1. the ~ top. i. ölülər; the ~ and the living ölülər və dirilər; 2. durğunluq / tənəzzül dövrü; the ~ of winter qışın axırlarında; in the ~ of

  Tam oxu »
 • DEADEN

  v 1. öldürmək; kütləşdirmək; keyləşdirmək; to ~ the nerve of the tooth dişin əsəbini öldürmək / keyləşdirmək; to ~ the pain ağrını keyləşdirmək; 2

  Tam oxu »
 • DEADLINE

  n sərhəd; hədd, hüdud; son hədd / nöqtə / hüdud; the ~ for the submission of a document sənədin təqdim edilməsi üçün son hədd

  Tam oxu »
 • DEADLOCK

  n ölü nöqtə; dalan; çıxılmaz vəziyyət; durğunluq; to come to a ~ çıxılmaz vəziyyətə düşmək; to bring smb

  Tam oxu »
 • DEADLY

  deadly1 adj 1. öldürücü, ölümcül, məhvedici; ~ blow / poison öldürücü zərbə / zəhər; ~ weapon ölümsaçan silah

  Tam oxu »
 • DEAF

  deaf1 n : the ~ top. i. karlar deaf2 adj 1. kar; ağıreşidən; to be ~ in one ear bir qulaqdan kar olmaq; a special school for the ~ karlar üçün xüsusi

  Tam oxu »
 • DEAF-MUTE

  adj lal-kar

  Tam oxu »
 • DEAFEN

  v kar etmək, qulaq batırmaq, qulağını batırmaq; This noise will deafen us all! Bu səs bizim hamımızı kar edəcək

  Tam oxu »
 • DEAFENING

  adj qulaqbatırıcı, qulaqbatıran, çox bərk; ~ applause qulaqbatıran alqış

  Tam oxu »
 • DEAL

  deal1 n I 1. müəyyən miqdar, hissə; a good ~ of money xeyli miqdar pul; a good ~ of time xeyli vaxt; We have a good deal of time Bizim xeyli / çox vax

  Tam oxu »
 • DEALER

  n (adət, the ~) 1. qumar kağızını paylayan; 2. alverçi, tacir; ehtikarçı, spekulyant; a drug ~ narkotik maddələr alverçisi; retail / wholesale ~ pərak

  Tam oxu »
 • DEALING

  n 1. adətən pl 1) işgüzar əlaqə; münasibət; Have no dealings with him Ona baş qoşma, Onunla münasibət saxlama; 2) ticarət razılaşması / sövdəsi; to ha

  Tam oxu »
 • DEAN

  n 1. dekan; ~ of the faculty of law hüquq fakültəsinin dekanı

  Tam oxu »
 • DEAR

  dear1 n əziz, sevimli, istəkli (müraciət məqamında işlədilir); My dear Əzizim dear2 adj 1. əziz, sevimli, istəkli; doğma; Dear father / mother Əziz /

  Tam oxu »
 • DEARLY

  adj 1. sevə-sevə, sevgi ilə, şəfqətlə, nəvazişlə; qızğın, alovlu, hərarətlə, atəşin; to love ~ atəşin bir tərzdə sevmək; 2

  Tam oxu »
 • DEARTH

  n 1. azlıq, çatmama, əskik gəlmə; 2. aclıq

  Tam oxu »
 • DEATH

  death1 n 1. ölüm; natural ~ təbii ölüm; violent ~ qətl, zorakı ölüm; a question of life and ~ ölüm-dirim məsələsi; to one’s ~ ölənə kimi, həyatının so

  Tam oxu »
 • DEATH-PENALTY

  n ölüm cəzası

  Tam oxu »
 • DEATH-RATE

  n ölüm faizi, ölənlərin sayı, ölüm miqdarı

  Tam oxu »
 • DEATHLY

  adj öldürücü, ölümcül, ölümlə nəticələnən; fəlakətli; tam; ~ wound öldürücü yara; a ~ stillness tam sakitlik

  Tam oxu »
 • DEBACLE

  n fr. məğlubiyyət, dağılma, alt-üst olma; a political ~ siyasi məğlubiyyət; an economic ~ iqtisadi məğlubiyyət

  Tam oxu »
 • DEBAR

  v rədd etmək; məhrum / qadağan / yasaq etmək; to ~ smb. from the joys of life bir kəsi həyatın sevincindən məhrum etmək; to ~ smb

  Tam oxu »
 • DEBASE

  v keyfiyyəti / dəyəri azaltmaq; xarab etmək; to ~ one’s character öz adını / şöhrətinı korlamaq; to ~ the coinage məzənnəni aşağı salmaq (valyuta haq

  Tam oxu »
 • DEBATABLE

  adj mübahisəli, mübahisə doğuran, mübahisəyə səbəb olan; ~ problem mübahisə doğuran problem

  Tam oxu »
 • DEBATE

  debate1 n 1. diskussiya, müzakirə; rules of ~ müzakirənin qaydası; to open the ~ müzakirəni açmaq; 2

  Tam oxu »
 • DEBAUCH

  debauch1 n içki məclisi, kef, eyş-işrət, əyyaşlıq; the night’s ~ gecə içki məclisi / eyş-işrəti debauch2 v əxlaqını pozmaq, yoldan çıxartmaq, pis yola

  Tam oxu »
 • DEBAUCHED

  adj əxlaqsız, pozğun, əxlaqı pozulmuş, tərbiyəsiz; yolunu azmış; a ~ life pozğun həyat

  Tam oxu »
 • DEBILITATING

  adj tib. zəiflədən, zəif salan, taqətdən salan, üzücü; ~ disease üzücü xəstəlik

  Tam oxu »
 • DEBIT

  debit1 n müh. debet (gəlir-çıxar dəftərində çatacaq məbləğlərin yazıldığı sol tərəf); ~ and credit gəlir və çıxar debit2 v müh

  Tam oxu »
 • DEBRIS

  n fr. 1. qəlpə, qırıntı, qırıq, parça; After the crash debris from the plane was spread over a large area Qəzadan sonra təyyarənin qırıqları geniş əra

  Tam oxu »
 • DEBT

  n borc; small ~s xırda borclar; national ~ dövlət borcu; ~ of honour vicdan borcu; to pay one’s ~ borcunu vermək / ödəmək; to be deep / deeply in ~ ço

  Tam oxu »
 • DEBTOR

  n müh. borclu, verəcəkli, debitor; ~ for one’s life to smb. həyatı üçün bir kəsə borclu olma

  Tam oxu »
 • DEBUNK

  v hörmətdən / etibardan / gözdən salmaq

  Tam oxu »
 • DEBUT

  n fr. debüt; to make one’s ~ ilk dəfə çıxış etmək (səhnədə və s.)

  Tam oxu »
 • DECADE

  n onillik; dekada

  Tam oxu »
 • DECADENT

  adj xarab olmuş, qeyri-sağlam; çürüyən; a ~ society çürüyən cəmiyyət

  Tam oxu »
 • DECAMP

  v gizlənmək, qaçıb gizlənmək; qaçmaq, əkilmək; The criminal had decamped Cinayətkar qaçıb gizləndi

  Tam oxu »
 • DECANT

  v süzmək, süzüb ayırmaq, tökmək; to ~ wine şərabı (şüşədən) qrafinə tökmək

  Tam oxu »
 • DECANTER

  n 1. qrafın; 2. durulducu qab / çən / hovuz

  Tam oxu »
 • DECAPITATE

  v 1. başını kəsmək / vurmaq; 2. amer. d.d. dövlət müəssisələrinin başçısını dəyişmək

  Tam oxu »
 • DECAY

  decay1 n 1. çürümə, iylənmə, qoxuma; moral ~ mənəvi çürümə; 2. solma, saralıb solma; the ~ of leaves yarpaqlarını solması; 3

  Tam oxu »
 • DECAYED

  adj 1. korlanmış, çürümüş, xarab olmuş; ~ tooth çürümüş / xarab olmuş diş; 2. solmuş, soluxmuş; ~ vegetables soluxmuş tərəvəzlər; 3

  Tam oxu »
 • DECEASE

  n ölüm, vəfat etmə

  Tam oxu »
 • DECEASED

  deceased2 adj vəfat etmiş, rəhmətlik; one’s ~ father / uncle rəhmətlik atası / dayısı / əmisi

  Tam oxu »
 • DECEIT

  n aldatma, yalan, kələk, fırıldaq; by ~ fırıldaqla, kələklə

  Tam oxu »
 • DECEITFUL

  adj yalançı, yalan danışan; a ~ child yalançı / yalan danışan uşaq

  Tam oxu »
 • DECEIVE

  v aldatmaq; to ~ smb. bir kəsi aldatmaq, I trust him because I know he would never deceive me Mən ona etibar edirəm, çünki bilirəm ki, o məni heç vaxt

  Tam oxu »
 • DECELERATE

  v sürəti azaltmaq / aşağı salmaq

  Tam oxu »
 • DECEMBER

  December n dekabr; in ~ dekabrda

  Tam oxu »