İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • DO

  do1 n 1. d.d. aldatma; aldanma, yalan, hiylə, kələk, fırıldaq, hiyləgərlik, dələduzluq; Nothing but a do Əsl hiyləgərlik / dələduzluq; 2

  Tam oxu »
 • DO-NOTHING

  do-nothing1 n tənbəl, veyl, avara (adam) do-nothing2 adj tənbəl, avara, veyl

  Tam oxu »
 • DOCILE

  adj 1. itaətli, itaətkar, dinc, müti, sakit, sözəbaxan, üzüyola; a ~ child sözəbaxan / üzüyola uşaq; a ~ horse ita ətkar / sözəbaxan at; 2

  Tam oxu »
 • DOCILELY

  adv itaətkarlıqla, itaətlə, itaətkarcasma

  Tam oxu »
 • DOCILITY

  n itaətkarlıq, boyun əymə, sözə baxma

  Tam oxu »
 • DOCK

  dock1 n I 1. dok (gəmilərin təmir olunduğu tərsanə); dry ~ quruda olan dok; graving ~ təmir doku; floating ~ üzən dok; to put in ~ doka qoymaq; to lie

  Tam oxu »
 • DOCKER

  n doker, dok fəhləsi

  Tam oxu »
 • DOCKYARD

  n verf, tərsanə (gəmi qayrılan və təmir edilən yer)

  Tam oxu »
 • DOCTOR

  doctor1 n 1. doktor, həkim; to see a ~ həkimə getmək; You’d better see a doctor Yaxşı olar ki, sən / siz həkimə gedəsən / gedəsiniz; to send for a ~ h

  Tam oxu »
 • DOCTORAL

  adj doktor, doktorluq; a ~ thesis / dissertation doktorluq dissertasiyası; a ~ degree doktor / doktorluq dərəcəsi

  Tam oxu »
 • DOCTORATE

  doctorate1 n doktor / doktorluq dərəcəsi doctorate2 v doktor / doktorluq dərəcəsi vermək

  Tam oxu »
 • DOCTRINE

  n 1. doktrina (elmi, fəlsəfi və ya siyasi nəzəriyyə), nəzəriyyə, təlim; the ~ of the atom / of relativity atom / nisbilik nəzəriyyəsi; 2

  Tam oxu »
 • DOCUMENT

  document1 n sənəd; arayış; confidential ~ gizli sənəd; official ~s rəsmi sənədlər; Let me see all the official documents concerning the sale of this l

  Tam oxu »
 • DOCUMENTARY

  documentary1 n sənədli film, sənədli / sənədlər əsasında yazılmış povest / roman / oçerk documentary2 adj 1

  Tam oxu »
 • DOCUMENTATION

  n 1. sənədləşdirmə; sənədlərlə əsaslandırma; ~ of a claim / of an agreement, etc. iddiam / müqaviləni və s

  Tam oxu »
 • DODDER

  v 1. əsmək, titrəmək (xüs. qocalıqdan); Poor old Aunt Mary is beginning to dodder Yazıq qoca Meri xala əsməyə başlayır; 2

  Tam oxu »
 • DODDERY

  adj zəif, əsən, titrəyən (xüs. qocalıqdan); a group of ~ old men bir qrup zəif qoca kişi; a low ~ voice alçaq titrək səs; He spoke in a low doddery vo

  Tam oxu »
 • DODDLE

  n çox asan yerinə yetirilə bilən iş / tapşırıq

  Tam oxu »
 • DODGE

  dodge1 n 1. aldatma, aldanma, yalan, hiylə, kələk, fırıldaq, biclik, fənd; to be on the ~ hiyləgərlik / biclik / kələkbazlıq etmək; 2

  Tam oxu »
 • DODGER

  n cəld / çevik / diribaş / zirək adam; hiyləgər / bic / kələkbaz / fəndgir / cüvəllağı (adam)

  Tam oxu »
 • DODGY

  adj 1. diribaş, cəld, zirək, çevik, fəndgir, bacarıqlı, fərasətli; mahir; 2. şərəfsiz, namussuz; 3. d

  Tam oxu »
 • DOER

  n 1. yaradan, icraçı; yaradıcı; iş görən; We need fewer organizers and more doers Bizə daha az təşkilatçılar və daha çox iş görənlər lazımdır; 2

  Tam oxu »
 • DOES

  to do felinin 3-cü şəxs tək forması

  Tam oxu »
 • DOESNT

  d.d. does not-un qısa forması

  Tam oxu »
 • DOFF

  v 1. soyunmaq, soyunub kənara atmaq (paltarı); 2. papağını çıxartmaq (salam əlaməti olaraq)

  Tam oxu »
 • DOG

  dog1 n 1. it, köpək; to take the ~ for a walk iti gəzintiyə çıxarmaq; 2. erkək (qurd, ayı, tülkü, çaqqal); 3

  Tam oxu »
 • DOG-COLLAR

  n it xaltası

  Tam oxu »
 • DOG-DAYS

  n 1. yayın ən isti günləri (iyul və avqust aylarında); 2. qara günlər, ağır vaxtlar

  Tam oxu »
 • DOG-FANCIER

  n 1. itçilik mütəxəssisi; 2. it həvəskarı, itsevər

  Tam oxu »
 • DOG-FIGHT

  n 1. hərb. d.d. hava vuruşması; 2. əlbəyaxa vuruş / döyüş; 3. it boğuşdurulması

  Tam oxu »
 • DOG-ROSE

  n bot. itburnu

  Tam oxu »
 • DOG SHOW

  n it sərgisi

  Tam oxu »
 • DOG-TIRED

  adj it kimi yorulmuş

  Tam oxu »
 • DOGGED

  adj 1. tərs, inad, inadcıl, inadkar, kəc; 2. qəti, sarsılmaz, əzmkar; ~ resolution sarsılmaz / möhkəm qətiyyət; She was not very clever, but by dogged

  Tam oxu »
 • DOGGEDLY

  adv tərsliklə, inadla., tərs-tərs

  Tam oxu »
 • DOGGEDNESS

  n inad, səbat, mətanət, tərslik, inadcıllıq, inadkarlıq, kəclik

  Tam oxu »
 • DOGGY

  doggy1 n it balası; küçük (uşaqlara deyilir) doggy2 adj 1. it, köpək, itə / köpəyə məxsus; a ~ smell it / köpək iyi; 2

  Tam oxu »
 • DOGHOUSE

  n it damı

  Tam oxu »
 • DOGMA

  n 1. doqma, ehkam; political / social / economic ~ siyasi / ictimai / iqtisadi ehkam; 2. inam, etiqad

  Tam oxu »
 • DOGMATA

  n dogma isminin cəm forması

  Tam oxu »
 • DOGMATIC

  adj 1. doqmatik; ~ philosophy doqmatik fəlsəfə; a ~ attitude / approach / view doqmatik münasibət / yanaşma / baxış; You can’t be dog matic in matters

  Tam oxu »
 • DOGMATICS

  n doqmatika, ehkam

  Tam oxu »
 • DOGMATISM

  n 1. doqmatizm; religious ~ dini doqmatizm; 2. doqmatiklik, qətilik

  Tam oxu »
 • DOGMATIST

  n doqmatik (doqmatizm tərəfdarı), ehkamçı

  Tam oxu »
 • DOGWOOD

  n 1. bot. zoğal; 2. zoğal ağacı / oduncağı

  Tam oxu »
 • DOILY

  n salfet, xörək dəsmalı, əlsilən

  Tam oxu »
 • DOING

  n 1. iş, iş-güc; iş görmə, əməl etmə; Talking is one thing, doing is another Danışmaq bir şeydir, iş görmək başqa şey; Tell me about all your doings B

  Tam oxu »
 • DOLDRUMS

  n 1. (the ~) pis əhval-ruhiyyə, kefsizlik, depressiya, ruh düşkünlüyü; to be in the ~ xiffət etmək, qüssələnmək; He’s been in the doldrums ever since

  Tam oxu »
 • DOLE

  dole1 n I 1. işsizliyə görə verilən müavinət / maddi yardım; to be on the ~ müavinət / maddi yardım almaq; to go on the ~ müavinətlə yaşamaq; 2

  Tam oxu »
 • DOLEFUL

  adj qəmli, qüssəli, kədərli, dərdli; a ~ face qəmli / qüssəli / kədərli sifət

  Tam oxu »