İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • DRAB

  drab1 n I 1. bozbulamq / sarı-palıdı rəng; 2. maraqsızlıq, solğunluq, yeknəsəqlik, yekrənglik n II 1

  Tam oxu »
 • DRAFF

  n 1. çirkab, çirkli su; qab suyu; tullantı, zibil; 2. horra (heyvan yemi); 3. barda (araq və çaxır gecəsi); 4

  Tam oxu »
 • DRAFT

  draft1 n 1. plan, çertyoj; ~ for a machine / a building maşın / bina üçün çertyoj; to make / to draw up a ~çertyoj çəkmək / hazırlamaq; 2

  Tam oxu »
 • DRAFT-CATTLE

  n işlək qaramal, qoşqu heyvanı

  Tam oxu »
 • DRAFTEE

  n hərbi xidmətə çağırılan; çağırışçı

  Tam oxu »
 • DRAFTING

  drafting1 n 1. tərtib etmə (sənədi, qanun layihəsini); 2. qısaca və dürüst ifadə etmə / edilmə; The drafting of this clause is obscure Bu bənddə fikir

  Tam oxu »
 • DRAFTSMAN

  n 1. (pl -men) tərtibçi (sənədi); müəllif (qanun layihəsinin); 2. cizgiçi, çertyojçu; konstruktor

  Tam oxu »
 • DRAFTSMANSHIP

  n cizgi çəkmə; rəsmxətt

  Tam oxu »
 • DRAG

  drag1 n 1. yavaş hərəkət; a heavy ~ uphill dağa qalxan çətin yoxuş; 2. sürümə, sürüyüb çəkmə; to walk with a to have a ~ in one’s walk ayaqlarını sürü

  Tam oxu »
 • DRAGON

  n 1. əs. əjdaha; 2. zool. drakon; 3. şeytan, iblis

  Tam oxu »
 • DRAGOON

  v bir işi görməyə vadar / məcbur etmək; to ~ smb, into doing smth. bir kəsi bir iş görməyə vadar / məcbur etmək (hədə, qorxu vasitəsilə)

  Tam oxu »
 • DRAIN

  drain1 n 1. kanalizasiya borusu; We had to call in a plumber to unblock the drains Biz kanalizasiya borularını təmizləmək üçün su kəməri işçisi çağırm

  Tam oxu »
 • DRAINAGE

  n 1. drenaj (arxlar və ya borular vasitəsilə bataqlığın qurudulması); 2. kanalizasiya

  Tam oxu »
 • DRAINPIPE

  n drenaj borusu

  Tam oxu »
 • DRAKE

  n erkək ördək, yaşılbaş

  Tam oxu »
 • DRAMA

  n 1. drama (pyes); the ~ dramaturgiya; historical ~ tarixi drama; 2. dramatik hadisə; His life was full of drama Onun həyatı dramatik hadisələrlə dolu

  Tam oxu »
 • DRAMATIC

  adj 1. dramatik, dram; teatr, bədii; ~ performance teatr tamaşası; ~ criticism teatr tənqidi; ~ reading bədii qiraət; ~ unities dramatik vəhdət (zaman

  Tam oxu »
 • DRAMATICALLY

  adv dramatik olaraq; gözlənilmədən; His attitude changed dramatically Onun münasibəti gözlənilmədən dəyişdi

  Tam oxu »
 • DRAMATICS

  n 1. dram sənəti; 2. tamaşa (xüs. həvəskar aktyorlar tərəfindən oynanılan)

  Tam oxu »
 • DRAMATIST

  n dramaturq

  Tam oxu »
 • DRAMATIZATION

  n dramlaşdırma, dram şəklinə salma; səhnələşdirmə, pyes şəklinə salma

  Tam oxu »
 • DRAMATIZE

  v 1. dramlaşdırmaq, səhnələşdirmək; 2. şişirtmək, mübaliğə etmək

  Tam oxu »
 • DRANK

  to drink felinin pt forması

  Tam oxu »
 • DRAPE

  drape1 n 1. bəzədilmə, bəzəmə (pərdə, xalça və s. ilə); 2. üzlük material drape2 v 1. parça ilə bəzəmək; 2

  Tam oxu »
 • DRAPER

  n 1. arşınmalçı, arşın malı satan; 2. bəzəkçi, üzçəkən, pərdəçi

  Tam oxu »
 • DRAPERY

  drapery1 n 1. üzçəkmə, pərdə çəkmə; bəzədilmə (pərdə, xalça və s. ilə); pərdə; bəzək; 2. parça / arşın malı alveri; 3

  Tam oxu »
 • DRASTIC

  adj 1. cəsarətli, ürəkli, əzmli, səbatlı, qərarından dönməyən; 2. əsaslı, köklü, qəti; ~ measures əsaslı / köklü / qəti tədbirlər; ~ changes əsaslı /

  Tam oxu »
 • DRASTICALLY

  adv 1. cəsarətlə, əzmlə, mətanətlə; qətiyyətlə; 2. əsaslı surətdə, kökündən; Expenditure has been drastically reduced Xərc əsaslı surətdə azaldılıb

  Tam oxu »
 • DRAUGHT

  n I 1. yelçəkən, cərəyan edən yel; to sit in a ~ yelçəkəndə oturmaq; There is a draught here Burada yelçəkən var; 2

  Tam oxu »
 • DRAUGHT-BOARD

  n dama taxtası

  Tam oxu »
 • DRAUGHT-HORSE

  n qoşqu atı

  Tam oxu »
 • DRAUGHT-NET

  n balıq toru

  Tam oxu »
 • DRAUGHTY

  adj yelçəkənli; ~ room / corridor yelçəkənli otaq / dəhliz

  Tam oxu »
 • DRAW

  draw1 n 1. çəkib / dartıb çıxartma; siyirmə (xəncəri, qılıncı və s.); to beat to the ~ silahı düşməndən qabaq çıxartmaq; He was quick on the draw O, d

  Tam oxu »
 • DRAWBACK

  n 1. nöqsan, qüsur; The only drawback of the plan is that it costs too much Planın yeganə nöqsanı odur ki, o çox xərc tələb edir, 2

  Tam oxu »
 • DRAWBRIDGE

  n qaldırılan körpü

  Tam oxu »
 • DRAWER

  n 1. siyirmə; You can find the envelope in the middle drawer of my desk Sən / Siz zərfi mənim yazı stolumun orta siyirməsində tapa bilərsən / bilərsin

  Tam oxu »
 • DRAWERS

  n (özündən sonra fel cəmdə işlənir) alt tuman, kişi tumanı, dizlik

  Tam oxu »
 • DRAWING

  n 1. çəkmə, dartma; gərmə, gərilmə; 2. lotereya; 3. id. püşk atma; 4. bir çimdik çay (dəmləmək üçün); 5

  Tam oxu »
 • DRAWING-BOARD

  n çertyoj / cizgi taxtası

  Tam oxu »
 • DRAWING-ROOM

  n qonaq otağı

  Tam oxu »
 • DRAWL

  v saitləri uzada-uzada tənbəlcəsinə danışmaq

  Tam oxu »
 • DRAWN

  drawn1 adj çox yorğun / əzgin görünən, solğun, qayğılı drawn2 to draw felinin pp forması

  Tam oxu »
 • DRAY

  n araba (ağır yükləri, xüs. pivə çəlləklərini daşımaq üçün yanları açıq və alçaq)

  Tam oxu »
 • DREAD

  dread1 n 1. bərk qorxu, dəhşət, vahimə; to have a ~ of smth. bir şeydən bərk qorxmaq / dəhşətə gəlmək; 2

  Tam oxu »
 • DREADFUL

  adj 1. dəhşətli, qorxulu, qorxunc, müdhiş; heybətli; ~ weather dəhşətli hava; What dreadful weather! Nə dəhşətli havadır!; ~ pain dəhşətli ağrı; The n

  Tam oxu »
 • DREADFULLY

  adv çox, son dərəcə, həddən artıq, olduqca; I’m dreadfully tired Mən son dərəcə / olduqca yorğunam

  Tam oxu »
 • DREAM

  dream1 n 1. yuxu, yuxu görmə, röya; to see smth. in ~ bir şeyi yuxuda / röyada görmək; to awake from a ~ yuxudan ayılmaq, oyanmaq; 2

  Tam oxu »
 • DREAMER

  n xəyalçı, xəyalpərəst (adam), fantaziyaçı

  Tam oxu »
 • DREAMERY

  n xəyalpərəstlik, xülyaçılıq

  Tam oxu »