İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • DUAL

  adj 1. iki, ikiqat; ~ citizenship iki vətəndaşlıq; He has dual citizenship Onun iki vətəndaşlığı var; 2

  Tam oxu »
 • DUALISM

  n fəls. dualizm

  Tam oxu »
 • DUALIST

  n dualist (dualizm tərəfdarı)

  Tam oxu »
 • DUALISTIC

  adj fəls. dualist; ~ outlook dualist dünyagörüşü / dünyabaxışı

  Tam oxu »
 • DUB

  v (-bb-) dublyaj etmək (kinofilmi); to ~ a film filmi dublyaj etmək

  Tam oxu »
 • DUBIOUS

  adj 1. şübhəli; ikimənalı, aydın / aşkar olmayan; ~ answer ikimənalı cavab; 2. həll olunmamış / edilməmiş, sual altında olan; ~ battle sonu məlum olma

  Tam oxu »
 • DUBIOUSLY

  adv şübhəli, şübhə ilə, şübhə doğuracaq bir tərzdə; ikimənalı

  Tam oxu »
 • DUBIOUSNESS

  n şübhəlilik, ikimənalılıq

  Tam oxu »
 • DUCHESS

  n hersoginya (hersoq arvadı / qızı)

  Tam oxu »
 • DUCK

  duck1 n 1. zool. ördək; the sound of ~s ördəklərin səsi: 2. yaşılbaş, erkək ördək; 3. ördək əti; roast ~ qızardılmış ördək (əti) duck2 v 1

  Tam oxu »
 • DUCT

  n 1. borucuq, kapilyar (ən kiçik qan damarı); 2. anat. yol, axacaq, kanal (öd kanalı), the bile ~ öd axacağı / yolu / kanalı; 3

  Tam oxu »
 • DUD

  adj yararsız, lazımsız, gərəksiz; səmərəsiz, əbəs, nəticəsiz

  Tam oxu »
 • DUE

  due1 n 1. haqq (işinə, əməlinə görə); to give smb. his ~ bir kəsə haqqını vermək; She's a slow worker, but to give her due, she does try very hard O,

  Tam oxu »
 • DUE TO

  prep görə, səbəbindən, ucbatından, nəticəsi olaraq; His illness was due to bad food Onun xəstəliyi keyfiyyətsiz / pis ərzağa görə idi

  Tam oxu »
 • DUEL

  duel1 n 1. duel; to fight a ~ duelə çıxmaq; to challenge smb. to a ~ bir kəsi duelə çağırmaq; 2. yarış, mübarizə; təkbətək vuruşma / döyüş; 3

  Tam oxu »
 • DUELLER

  n = duellist

  Tam oxu »
 • DUELLIST

  n duelçi (dueldə iştirak edən adam)

  Tam oxu »
 • DUET

  n mus. duet (ikilikdə oxunan nəğmə və ya çalınan hava); a ~ for violin and piano skripka və piano üçün duet

  Tam oxu »
 • DUFF

  adj yaramaz, yararsız; lazım olmayan; a ~ radio yararsız radio

  Tam oxu »
 • DUFFER

  n küt, key, heç nə bacarmayan (adam); I was always a bit duffer at maths Mən həmişə riyaziyyatdan bir az küt / zəif olmuşam

  Tam oxu »
 • DUG

  dug1 n 1. məmə, əmcək (heyvanlarda); 2. yelin dug2 to dig felinin pt, pp formaları

  Tam oxu »
 • DUG-OUT

  dug-out1 n 1. qayıq (bütöv bir ağac gövdəsindən oyma yolu ilə hazırlanmış); 2. qazma, qazma dam; 3. hərb

  Tam oxu »
 • DUKE

  n hersoq (Qərbi Avropada yüksək zadəgan rütbələrindən biri)

  Tam oxu »
 • DUKEDOM

  n 1. hersoq titulu; 2. hersoqluq

  Tam oxu »
 • DULL

  dull1 adj 1. küt, korazehin, anlamaz, qanmaz, kütbeyin, gecqanan, malbaş; a ~ pupil küt / kütbeyin / korazehin şagird; a ~ ache küt ağrı; 2

  Tam oxu »
 • DULLARD

  n küt, korazehin, kütbeyin (adam)

  Tam oxu »
 • DULLISH

  adj küttəhər, gictəhər, kütbeyin, korazehin

  Tam oxu »
 • DULLNESS

  n kütlük, giclik, kütbeyinlik, korazehinlik

  Tam oxu »
 • DULLY

  adv küt bir tərzdə / şəkildə; His leg ached dully Onun ayaqlarında küt ağrı vardı

  Tam oxu »
 • DULY

  adv 1. lazımi, lazımi qaydada, lazım olduğu kimi; I declare that Bill Clinton has been duly elected President of the United States Mən bəyan edirəm ki

  Tam oxu »
 • DUMB

  adj 1. lal; ~ from birth anadangəlmə lal; to be ~ from birth anadangəlmə lal olmaq; She's been dumb from, birth O, anadangəlmə laldır; 2

  Tam oxu »
 • DUMBLY

  adv danışmadan, dinmədən, dinməzcə, dinməz-danışmaz; She was staring dumbly into the fire O, dinməzcə gözlərini ocağa zilləmişdi

  Tam oxu »
 • DUMBNESS

  n 1. lallıq; dilsizlik; 2. sükut, səssizlik, sakitlik

  Tam oxu »
 • DUMMY

  dummy1 n 1. kukla, müqəvva; maneken; tailor’s ~ dərzi manekeni; 2. butafor insan fiqurası; 3. butaforiya; yalançı; a ~ gun made of wood ağacdan / taxt

  Tam oxu »
 • DUMP

  dump1 n 1. cır-cındır / zir-zibil topası; zibil yığını / qalağı; 2. zibillik, zibilxana, zibil tökülən yer dump2 v 1

  Tam oxu »
 • DUMPER

  n yükünü özü boşaldan torpaq və s. daşımaq üçün vaqonet (kiçik vaqon)

  Tam oxu »
 • DUMPY

  adj gödək və kök (adam haq.)

  Tam oxu »
 • DUN

  dun1 n bozumtul-şabalıdı bozumtul / palıdı rəng dun2 adj bozumtul palıdı / şabalıdı; ~ leather boots bozumtul palıdı rəngli dəri çəkmə

  Tam oxu »
 • DUNCE

  n 1. key, küt, kütbeyin, korazehin, axmaq, sarsaq, səfeh (xüs. oxuya bilməyən tələbə haq.); 2. tar. sxolast (əzbərçi), sofist (düzgün olmayan fikri sü

  Tam oxu »
 • DUNDERHEAD

  n başıboş / gic / küt / qanmaz adam

  Tam oxu »
 • DUNG

  dung1 n peyin; cow ~ inək peyini; to spread ~ peyin səpmək dung2 v peyinləmək (torpağı), peyin səpmək / vermək (torpağa) dung3 to ding felinin pt, pp

  Tam oxu »
 • DUNG-BEETLE

  n peyinqurdu

  Tam oxu »
 • DUNG-FORK

  n peyin yabası

  Tam oxu »
 • DUNG-SPREADER

  n k.t. peyindağıdan, peyinsəpən (yerə, torpağa)

  Tam oxu »
 • DUNG-YARD

  n k.t. peyin saxlanılan yer, peyinlik

  Tam oxu »
 • DUNGHILL

  n peyin topası / yığını

  Tam oxu »
 • DUNK

  v batırmaq; basmaq (suya); She always dunks her biscuits in her coffee O həmişə peçenyesini qəhvəyə batırır

  Tam oxu »
 • DUOLOGUE

  n dialoq (xüs. səhnədə)

  Tam oxu »
 • DUPE

  dupe1 n 1. yalanın qurbanı; sadədil, sadəlövh, sadə (adam); 2. axmaq, sarsaq, maymaq, fərsiz, ağzıaçıq (adam) dupe2 v ələ salmaq, oynatmaq, aldatmaq,

  Tam oxu »
 • DUPLICATE

  duplicate1 n 1. surət; Is this a duplicate or the original? Bu surətdir, yoxsa orijinal?; 2. nüsxə; You must prepare a contract in duplicate Sən / Siz

  Tam oxu »