İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • DWARF

  dwarf1 n 1. karlik (kiçik boylu adam); 2. karlik bitki və ya heyvan; 3. cırtdan (Qərbi Avropa nağıllarında) dwarf2 adj karlik, kiçikboylu; ~ oak karli

  Tam oxu »
 • DWELL

  v 1. yaşamaq, sakin olmaq; ömür / həyat sürmək; to ~ abroad / in the country xaricdə / vətəndə yaşamaq; to ~ in the cave / forest mağarada / meşədə ya

  Tam oxu »
 • DWELLER

  n sakin, yaşayan, əhl; town- ~s şəhər sakinləri; cave ~s mağara sakinləri; These lions are forest dwellers Bu şirlər meşədə yaşayır

  Tam oxu »
 • DWELLING

  n mənzil, ev; humble ~ sadə / kasıb mənzil; Welcome to my humble dwelling Mənim bu kasıb mənzilimə xoş gəlmisən / gəlmisiniz

  Tam oxu »
 • DWELLING-HOUSE

  n yaşayış evi

  Tam oxu »
 • DWELLING-PLACE

  n daimi yaşayış yeri

  Tam oxu »
 • DWELT

  to dwell felinin pt, pp formaları

  Tam oxu »
 • DWINDLE

  v 1. azalmaq, əskilmək; tükənmək, sərf olunub qurtarmaq; ixtisar olunmaq, The number of people on the island is dwindling Adada adamların sayı azalır;

  Tam oxu »
 • DYE

  dye1 n 1. boya, boyaq, boyaq maddəsi; blue / yellow / red / green ~ mavi / sarı / qırmızı / yaşıl boya; synthetic ~ sintetik boya / boyaq maddəsi; 2

  Tam oxu »
 • DYE-SLUFF

  n boya maddəsi, boya

  Tam oxu »
 • DYE-WORKS

  n boyaxana

  Tam oxu »
 • DYING

  dying1 n 1. ölmə, ölüm; 2. sönmə, keçmə; yox olma, yoxa çıxma dying2 adj 1. ölən. canverən; a ~ man ölən / canverən adam; 2

  Tam oxu »
 • DYNAMIC

  dynamic1 n 1. = dynamics; 2. dinamik (radio aparatında olan və ya radio xəttilə birləşdirilən reproduktor) dynamic2 adj 1

  Tam oxu »
 • DYNAMICAL

  adj = dynamic2

  Tam oxu »
 • DYNAMICALLY

  adv dinamik olaraq; fəal surətdə

  Tam oxu »
 • DYNAMICS

  n 1. dinamika; 2. hərəkətverici qüvvə

  Tam oxu »
 • DYNAMISM

  n dinamizm

  Tam oxu »
 • DYNAMITE

  dynamite1 n dinamit (partlayıcı maddə) dynamite2 v dinamitlə partlatmaq

  Tam oxu »
 • DYNASTIC

  adj sülalə, xanədan; ~ conflict sülalə konflikti / münaqişəsi / ixtilafı

  Tam oxu »
 • DYNASTY

  n sülalə, xanədan; the founder of Safavids ~ Səfəvilər sülaləsinin banisi / əsasını qoyan

  Tam oxu »
 • DYSENTERY

  n tib. dizenteriya, qanlı ishal

  Tam oxu »
 • DYSPATHY

  n antipatiya (xoşagəlməmə, nifrət)

  Tam oxu »
 • DYSTROPHY

  n tib. distrofiya (toxuma və ya orqanların qidalanmasının pozulması; maddələr mübadiləsinin pozulması)

  Tam oxu »
 • E

  E, e n (pl E’s, e’s) ingilis əlifbasının 5-ci hərfi

  Tam oxu »
 • EACH

  each1 adj hər, hər bir; ~ time hər vaxt; ~ group hər (bir) qrup; Each elector has one vote Hər bir seçicinin bir səsi var each2 pron hər, hər bir, hər

  Tam oxu »
 • EAGER

  adj 1. (for, after, about) dəlicəsinə can atan; səbirsiz, hövsələsiz; ~ for fame şöhrətə can atan, şöhrətin həsrətində olan; to be ~ for knowledge bil

  Tam oxu »
 • EAGLE

  n 1. zool. qartal; 2. üzərində qartal şəkli olan sikkə; 10 dollar dəyərində olan qədim Amerika qızıl pulu; 3

  Tam oxu »
 • EAGLE-EYED

  adj qartalgözlü, itigözlü, itigörən, uzaqgörən

  Tam oxu »
 • EAR

  ear1 n I 1. anat. qulaq; The doctor looked into my ears Həkim mənim qulaqlarıma baxdı; 2. düzgün qavrama qabiliyyəti (musiqini); ~ for music musiqini

  Tam oxu »
 • EAR-DROPS

  n pl qulaq ağrısına qarşı damcı (dərman)

  Tam oxu »
 • EAR-RING

  n sırğa, tana; gold ~ qızıl sırğa / tana

  Tam oxu »
 • EAR-WITNESS

  n hüq. özünün eşitdiyi haqqında ifadə verən şahid

  Tam oxu »
 • EARACHE

  n qulaq ağrısı

  Tam oxu »
 • EARDRUM

  n anat. qulaq pərdəsi

  Tam oxu »
 • EARLESS

  adj 1. qulaqsız; 2. musiqini qavrama qabiliyyəti olmayan

  Tam oxu »
 • EARLY

  early1 adj 1. erkən, tez; faraş; ~ spring erkən bahar / yaz; ~ childhood erkən uşaqlıq; He is an early riser O tezdən qalxandır / durandır; 2

  Tam oxu »
 • EARN

  v qazanmaq; to ~ one’s living, to ~ one’s daily bread gündəlik çörəkpulu qazanmaq; How much do you earn a day? Sən / Siz gündə nə qədər qazanırsan? /

  Tam oxu »
 • EARNER

  n pul qazanan adam

  Tam oxu »
 • EARNEST

  earnest1 n ciddilik; in in good ~ ciddi surətdə, çox ciddi; I am perfectly in earnest Mən tamamilə ciddi deyirəm earnest2 adj ciddi; an ~ request cidd

  Tam oxu »
 • EARNINGS

  n qazanc; I’ve spent all my earnings Mən bütün qazancımı xərcləmişəm

  Tam oxu »
 • EARTH

  n 1. yer; ~’s surface yerin səthi; 2. torpaq; gil; ◊ to bring smb.’s back / down to ~ bir kəsi göydən yerə yendirmək, xəyaldan ayıltmaq

  Tam oxu »
 • EARTH-NUT

  n 1. bot. yerfındığı, araxis; 2. yer badamı

  Tam oxu »
 • EARTH-ROAD

  n torpaq yol, kənd yolu

  Tam oxu »
 • EARTHEN

  adj torpaq, torpaqdan düzəldilmiş; ~ walls torpaq divarlar

  Tam oxu »
 • EARTHENWARE

  earthenware1 n saxsı qablar, dulusçuluq məmulatları earthenware2 adj saxsı; an ~ bowl / jar saxsı cam / bardaq

  Tam oxu »
 • EARTHLY

  adj dünyəvi; fani, boş; ~ joys dünyəvi ləzzətlər / keflər

  Tam oxu »
 • EARTHQUAKE

  n zəlzələ

  Tam oxu »
 • EARTHWORK

  n 1. torpaqdan düzəldilmiş istehkam; 2. torpaq işləri

  Tam oxu »
 • EASE

  ease1 n 1. sərbəstlik, təbiilik; to be at ~ özünü sərbəst hiss etmək, çəkinməmək; At ease! Azad! (əsgəri komanda); 2

  Tam oxu »
 • EASILY

  adv sərbəst; We can easily finish this work today Biz bu işi bu gün sərbəst qurtara bilərik

  Tam oxu »