İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • FALSE-FACED

  adj saxta, iki sifəti / üzü olan, riyakar, ikiüzlü

  Tam oxu »
 • FALSEHOOD

  n yalan, hiylə, kələk, fırıldaq; He never told falsehood O heç vaxt yalan danışmayıb; His falsehood cost us much Onun yalanı bizə baha başa gəldi

  Tam oxu »
 • FALSELY

  adv 1. səhvən, səhv / yanlış olaraq; 2. süni, yalan, yalandan, riyakarlıqla, hiylə ilə; xaincəsinə, vəfasızcasına, vəfasızlıqla, namərdcəsinə; He was

  Tam oxu »
 • FALSENESS

  n 1. yalan, uydurma, saxtalıq, saxtakarlıq, qəlplik. yanlışlıq; the ~ of charge ittihamın yanlışlığı / saxtalığı; 2

  Tam oxu »
 • FALSIFICATION

  n 1. saxtalaşdırma, saxtalaşdırılma, saxtakarlıq etmə, saxtakarlıq, saxtalıq; təhrif, təhrif etmə / edilmə

  Tam oxu »
 • FALSIFICATOR

  n saxtakar, saxtakarlıqla məşğul olan adam

  Tam oxu »
 • FALSIFIED

  adj 1. saxtalaşdırılmış, saxta qayrılmış; təhrif olunmuş / edilmiş, pozulmuş, korlanmış; 2. saxta, qəlp, uydurulmuş

  Tam oxu »
 • FALSIFY

  v 1. saxtalaşdırmaq, saxtasını qayırmaq; təhrif etmək (sənədləri və s.); 2. ümidi doğrultmamaq; to ~ a prophecy qabaqcadan verilmiş xəbəri təkzib etmə

  Tam oxu »
 • FALSISM

  n ağ yalan

  Tam oxu »
 • FALSITY

  n 1. yalan, əsassızlıq, saxtalıq, yanlışlıq, səhvlik; the ~ of the method metodun yanlışlığı; 2. ikiüzlülük; sünilik, xainlik, vəfasızlıq, namərdlik,

  Tam oxu »
 • FALTER

  v 1. büdrəmək, ayağı dolaşmaq; yırğalana-yırğalana getmək; tərəddüdlə getmək; 2. hıqqanmaq, dili dolaşmaq; to ~ out an excuse dili dolaşa-dolaşa üzr i

  Tam oxu »
 • FAME

  fame1 n 1. şöhrət, məşhurluq; love of ~ şöhrətpərəstlik, şöhrət düşkünlüyü; to win ~ şöhrət qazanmaq fame2 v məşhur etmək, şöhrətləndirmək, şöhrət: qa

  Tam oxu »
 • FAMED

  adj şöhrətli, məşhur, şöhrət / ad qazanmış; to be ~ for smth. bir şeyə görə məşhur olmaq

  Tam oxu »
 • FAMEFUL

  adj şöhrətli, məşhur, şöhrət / ad qazanmış

  Tam oxu »
 • FAMELESS

  adj naməlum, məlum olmayan, tanınmayan, məşhur olmayan; nüfuzu olmayan; one of the ~ writers of the past century keçən əsrin tanınmayan yazıçılarından

  Tam oxu »
 • FAMILIAR

  familiar1 n 1. yaxın dost; 2. ailə əhval-ruhiyyəsi familiar2 adj 1. yaxın, çox yaxın, səmimi; ~ friends yaxın dostlar; 2

  Tam oxu »
 • FAMILIARISATION

  familiarization, -sation n tanış / bələd olma

  Tam oxu »
 • FAMILIARISE

  familiarize, -ise v tanış / bələd etmək; to ~ smb. with a new job bir kəsi yeni işlə tanış etmək

  Tam oxu »
 • FAMILIARITY

  n 1. dostluq, yaxınlıq, yaxın tanışlıq; to be on terms of ~ with smb. bir kəslə dostluq münasibətində olmaq; 2

  Tam oxu »
 • FAMILIARIZATION

  familiarization, -sation n tanış / bələd olma

  Tam oxu »
 • FAMILIARIZE

  familiarize, -ise v tanış / bələd etmək; to ~ smb. with a new job bir kəsi yeni işlə tanış etmək

  Tam oxu »
 • FAMILIARLY

  adv 1. yaxın, yaxından, yaxşı; to be ~ acquainted with smb. bir kəsi yaxşı tanımaq; 2. adətən, bir qayda olaraq; 3

  Tam oxu »
 • FAMILY

  family1 n 1. ailə; a man of a ~ man ailəli / evli adam; 2. ailə, nəsil; a man of ~ adlı-sanlı / məşhur nəsildən olan adam; a man of good ~ yaxşı ailəd

  Tam oxu »
 • FAMINE

  n 1. aclıq (təbii fəlakət); in the years of ~ aclıq illərində; 2. ac qalma, aclıq çəkmə; to die of ~ acından / aclıqdan ölmək; 3

  Tam oxu »
 • FAMISH

  v 1. acından öldürmək; 2. ac qalmaq, aclıq çəkmək

  Tam oxu »
 • FAMISHED

  adj ac, bərk acmış, uzun müddət ac qalmış / aclıq çəkmiş

  Tam oxu »
 • FAMISHMENT

  n aclıq, ac qalma, aclıq çəkmə

  Tam oxu »
 • FAMOUS

  adj 1. məşhur, ad / şöhrət qazanmış; a town ~ for its monuments öz abidələri ilə məşhur şəhər; 2. arx

  Tam oxu »
 • FAMOUSLY

  adv d.d. əla, çox gözəl, çox yaxşı; They dined famously in a Chinese restaurant Onlar Çin restoranında çox yaxşı nahar etdilər

  Tam oxu »
 • FAN

  fan1 n I 1. yelpik; 2. ventilyator; electric ~ elektrik ventilyatoru n II d.d. entuziast; tərəfdar, azarkeş; həvəskar; football ~ futbol həvəskarı / a

  Tam oxu »
 • FAN-MAGAZINE

  n “azarkeşlər üçün jurnal” (kinoulduzların və idmançıların həyatından bəhs edən)

  Tam oxu »
 • FANATIC

  fanatic1 n fanatik; qatı mövhumatçı; to be a ~ of smth. bir şeyin fanatiki olmaq fanatic2 adj fanatik, qatı mövhumatçı, qəddar mövhumatçı, vəhşi; ~ ze

  Tam oxu »
 • FANATICALLY

  adv fanatikcəsinə, qatı mövhumatçılıqla

  Tam oxu »
 • FANATICIZE

  v 1. fanatik olmaq; 2. fanatikə çevrilmək

  Tam oxu »
 • FANCIER

  n 1. xəyalpərəst, xəyalçı, fantaziyaçı; 2. həvəskar, yaxşı bilən, yaxşı tanıyan, bələd

  Tam oxu »
 • FANCIFUL

  adj 1. şıltaqçı, şıltaq, xəyalpərəst; a ~ child şıltaq uşaq; 2. fantastik, əfsanəvi; xəyali, uydurma, inanılmaz, qeyri-real; a ~ scheme qeyri-real pla

  Tam oxu »
 • FANCY

  fancy1 n 1. xəyal, xülya; yalan, uydurma; the power of ~ təsəvvürün / xəyalın / təxəyyülün gücü; 2. şıltaq, naz, kef, tərslik; passing ~ ötüb keçən şı

  Tam oxu »
 • FANCY-BALL

  n bal-maskarad; karnaval (oyunlarla, maskaradlarla və xüsusi geyimlərlə keçirilən xalq bayramı)

  Tam oxu »
 • FANCY-DRESS

  n maskarad paltarı

  Tam oxu »
 • FANCY-FREE

  adj aşiq / vurğun / məftun olmayan

  Tam oxu »
 • FANTAST

  n 1. xəyalpərəst, xülyapərəst; 2. yazıçı-fantazist, fantastik roman yazan müəllif

  Tam oxu »
 • FANTASTIC

  adj 1. qəribə, əcaib; qəşəng, inadcıl, fantastik, əfsanəvi; ~ music fantastik musiqi; 2. qeyri-adi, çox qəribə; ~ acts of kindness qeyri-adi mehribanl

  Tam oxu »
 • FANTASTICATE

  v xəyala qapılmaq, özündən uydurmaq / toxumaq / düzəltmək

  Tam oxu »
 • FANTASY

  n 1. xəyal, təsəvvür, təxəyyül; xülya, yalan, uydurma; by the power of ~ təxəyyülün gücü ilə; 2. sayıqlama, sərsəmləmə; 3

  Tam oxu »
 • FAR

  far1 adj (farther, further; farthest, furthest) uzaq; uzaqlaşdırılmış: from a ~ country uzaq ölkədən; ~ journey uzaq səyahət far2 adv (farther, furthe

  Tam oxu »
 • FAR-AWAY

  adj uzaq; He is a faraway cousin of mine O mənim uzaq qohumumdur

  Tam oxu »
 • FAR-BETWEEN

  adj az, nadir; His visits were few and far-between O çox nadir hallarda baş çəkirdi / gəlirdi

  Tam oxu »
 • FAR-FARNED

  adj çox məşhur, çox şöhrət qazanmış

  Tam oxu »
 • FAR-OFF

  adj uzaq; keçmiş; It happened in those far-off days Bu, o uzaq keçmişdə baş verdi

  Tam oxu »
 • FAR-REACHING

  adj 1. uzaqməqsədli; ~ plans uzaqməqsədli planlar; 2. məc. böyük, hədsiz, vüsətli; ciddi nəticələr doğura biləcək; ~ effect ciddi nəticə

  Tam oxu »