İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • FLIGHT-ARROW

  n uzaq məsafəyə uçmaq üçün ox

  Tam oxu »
 • FLIGHT-LIEUTENANT

  n aviasiya kapitanı

  Tam oxu »
 • FLIGHTING

  flighting1 n 1. döyüş, vuruşma; hand-to-hand ~ əlbəyaxa döyüş; street ~ küçə döyüşləri; 2. güləşmə, qurşaq tutma fighting2 adj mübariz, döyüşkən; hərb

  Tam oxu »
 • FLING

  fling1 n 1. atma, tullama; atım, atış, sıçrama, tolazlama; 2. d.d. təşəbbüs; to have a ~ at smth. bir şey etməyə şey etmək / göstərmək fling2 v (pt, p

  Tam oxu »
 • FLINT

  n 1. çaxmaqdaşı, xırda çay daşı, xırda dənəli qumdaşı; ~ stone çaxmaqdaşı; 2. məc. daş; The ground was frozen to flint Torpaq donub daşa dönmüşdü; 3

  Tam oxu »
 • FLINT-GUN

  n çaxmaqdaşlı tüfəng

  Tam oxu »
 • FLINT-HEARTED

  adj bərkürəkli, daşürəkli, rəhmsiz, zalım

  Tam oxu »
 • FLINT-PAPER

  n sumbata kağızı

  Tam oxu »
 • FLINTY-HEARTED

  adj bərk, mətin, möhkəm, sarsılmaz, yenilməz; bərkürəkli, daşürəkli, rəhmsiz, zalım, qəddar

  Tam oxu »
 • FLIRT

  flirt1 n 1. nazlı, qəmzəli (geyimi və ya ədaları ilə kişilərin xoşuna gəlməyə çalışan qadın ya qız); 2

  Tam oxu »
 • FLIRTATION

  n eşqbazlıq, mazaqlaşma; işvə, naz; d.d. arvadlara pərəstişkarlıq etmə; to carry on a little ~ with smb

  Tam oxu »
 • FLIRTATIOUS

  adj nazlı, işvəli, qəmzəli, şux, eşqbazlıq etməyi sevən / istəyən

  Tam oxu »
 • FLIRTY

  adj eşqbazlıq etməyi sevən / istəyən; nazlı, işvəli, qəmzəli, şux

  Tam oxu »
 • FLOAT

  float1 n 1. üzən kütlə (buz və s); 2. probka; mantar, qarovul (balıq tilovunda); 3. üzücü nişan (dənizdə); 4

  Tam oxu »
 • FLOATABLE

  adj üzücü, üzən, üzə bilən

  Tam oxu »
 • FLOATAFOILITY

  n üzmə qabiliyyəti

  Tam oxu »
 • FLOATER

  n 1. sal sürən, bərəçi; 2. d.d. sərsəri, səfil, avara; 3. amer. müvəqqəti yaxud mövsümi fəhlə

  Tam oxu »
 • FLOATING

  floating1 n 1. üzmə. üzgüçülük: gəmi səfəri; 2. tik. malakeşlə / mala ilə hamarlama floating2 adj 1. üzücü, üzən; ~ cargo dəniz yükü; ~ island üzən ad

  Tam oxu »
 • FLOATING DOCK

  n üzən dok (gəmi təmir olunan yer)

  Tam oxu »
 • FLOCK

  flock1 n 1. sürü, naxır; dəstə, qatar (quşlar haq.); qoyun sürüsü; a ~ of wild ducks çölördəyi dəstəsi; 2

  Tam oxu »
 • FLOOD

  flood1 n 1. daşqın, su / sel basma; çay sularının gur vaxtı (buzlar əriyəndə); daşma; in ~ sahilləri su basmış (çayın və s

  Tam oxu »
 • FLOOD-LIGHT

  flood-light1 n projektor flood-light2 v projektor vasitəsilə işıqlandırmaq

  Tam oxu »
 • FLOOR

  floor1 n I 1. döşəmə; döşənək; taxta səki, taxta meydança; dirt ~ torpaq döşəmə; parqueted ~ parket döşəmə; 2

  Tam oxu »
 • FLOOR-CLOTH

  n 1. linoleum; 2. döşəmə əskisi

  Tam oxu »
 • FLOOR-LAMP

  n torşer

  Tam oxu »
 • FLOOR LEADER

  n amer. konqresdə partiyanın təşkilatçısı; konqresdə partiya fraksiyasının rəhbəri; Senate Democratic ~ demokrat senatorlarm rəhbəri / təşkilatçısı

  Tam oxu »
 • FLOOR SHOW

  n amer. camaat arasında tamaşa (gecə klubunda, restoranda)

  Tam oxu »
 • FLOORER

  n 1. dülgər; 2. d.d. sarsıdıcı / məhvedici zərbə; 3. heyranlıq doğuran xəbər; 4. jarq. çox çətin imtahan sualı

  Tam oxu »
 • FLOORMAN

  n (pl -men) 1. qaraj dispetçeri, 2. növbətçi montyor (qarajda, inzibati binalarda və s.)

  Tam oxu »
 • FLOP

  flop1 n d.d. 1. şapalaq; partıltı; to sit down with a ~ şappıltı ilə oturmaq; 2. müvəffəqiyyətsizlik, uğursuzluq, iflas; müvəffəqiyyətsizliyə / iflasa

  Tam oxu »
 • FLOUR

  flour1 n buğda unu; əla un (narın ağ buğda unu); rye ~ çovdar unu; banana ~ banan unu flour2 v 1. un səpmək; unlamaq; 2

  Tam oxu »
 • FLOUR-MILL

  n dəyirman

  Tam oxu »
 • FLOURING-MLLL

  n amer. unüyüdən dəyirman

  Tam oxu »
 • FLOURISH

  flourish1 n çiçəklənmə, çiçək açma; tərəqqi / inkişaf etmə; tərəqqi, inkişaf; in full ~ tam çiçəklənmə dövründə / vaxtında flourish2 v 1

  Tam oxu »
 • FLOURISHING

  adj 1. çiçəklənən, tərəqqi / inkişaf edən, müvəffəqiyyət qazanan; ~ firm inkişaf edən firma, 2. sağlam, gümrah; He looked flourishing O, sağlam / gümr

  Tam oxu »
 • FLOW

  flow1 n 1. axma, axıntı, tökülmə; a constant ~ of water suyun daim axması; 2. sel, axın, cərəyan, xəfif axın; fəvvarə; a steady ~ fasiləsiz axın flow2

  Tam oxu »
 • FLOWER

  flower1 n 1. gül; çiçək; natural / artificial ~s təbii / süni çiçəklər; wild / cut ~s yabanı / çalaq güllər; 2

  Tam oxu »
 • FLOWER-BED

  n çiçək ləki / kərdisi

  Tam oxu »
 • FLOWER-BUD

  n qönçə; çiçək tumurcuğu

  Tam oxu »
 • FLOWER-GARDEN

  n çiçəklik, güllük, gülüstan, gülşən, gülzar, gül bağı

  Tam oxu »
 • FLOWER-POT

  n 1. gül dibçəyi; 2. fişəng növü

  Tam oxu »
 • FLOWERED

  adj 1. çiçəklənən, çiçək açan, 2. çiçəklərlə örtülmüş / bəzədilmiş; ~ silk çiçəklə bəzədilmiş ipək

  Tam oxu »
 • FLOWERER

  n çiçək açan bitki; early / late ~ tez / gec çiçəkaçan bitkilər

  Tam oxu »
 • FLOWING

  flowing1 n 1. axma, axın, axıntı, tökülmə; 2. sel, çay; dalğa, ləpə flowing2 adj axan, axıcı, axar; ~ water axar su

  Tam oxu »
 • FLU

  n d.d. tib. qrip, inflüensa (xəstəlik)

  Tam oxu »
 • FLUCTUABLE

  adj tərəddüd edən, mütərəddid, qərarsız, möhkəm olmayan

  Tam oxu »
 • FLUCTUANT

  adj 1. yellənən, tərpənən, həyəcanlanan; dalğalar üzərində yavaşca yırğalanan / yellənən; 2. möhkəm olmayan, dəyişkən, enib-qalxan; a ~ foreign exchan

  Tam oxu »
 • FLUCTUATE

  v 1. enib-qalxmaq (qiymət haq.); möhkəm olmamaq, dəyişkən / qərarsız / qətiyyətsiz olmaq; The cost of sugar fluctuates Şəkərin qiyməti enib-qalxır; 2

  Tam oxu »
 • FLUCTUATING

  adj dəyişkən, tərəddüd edən, möhkəm olmayan, dəyişilmiş, əvəz edilmiş; ~ prices dəyişkən qiymətlər

  Tam oxu »
 • FLUCTUATION

  n tərəddüd, qərarsızlıq; dəyişmə; enib-qalxma, dəyişkənlik

  Tam oxu »