İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • FUR-SEAL

  n zool. dəniz pişiyi

  Tam oxu »
 • FURFUR

  n (pl -es) kəpək (başda)

  Tam oxu »
 • FURIOUS

  adj 1. qəzəbli, qeyzli, azğın, quduz, hirslənmiş, özündən çıxmış; ~ animal quduz / azğın heyvan, to be ~ qəzəbli / qeyzli olmaq; 2

  Tam oxu »
 • FURIOUSLY

  adv qəzəblə, hirslə, qeyzlə, acıqlı, qeyzli, qəzəbli, hiddətlə; dəli kimi, quduzcasına, azğıncasına

  Tam oxu »
 • FURIOUSNESS

  n qəzəb, acıq, qeyz; hiddət; hirs, özündən çıxma, azğınlıq

  Tam oxu »
 • FURNACE

  furnace1 n 1. peç, ocaq, soba (texniki); vaqranka (zavodlarda çuqun əritmək üçün peç), high ~ şaxta peçi; 2

  Tam oxu »
 • FURNISH

  furnish1 n d.d. bəzəmə, bəzək vurma; bəzək, zinət, bəzək-düzək, yaraşıq, naxış furnish2 v 1. təchiz etmək, vermək; çatdırmaq, aparmaq, to ~ a library

  Tam oxu »
 • FURNISHED

  adj mebel düzülmüş; ~ rooms mebel düzülmüş otaqlar; ◊ a well ~ mind hərtərəfli təhsil almış adam

  Tam oxu »
 • FURNISHER

  n tədarükçü (mebel)

  Tam oxu »
 • FURNITURE

  n mebel, avadanlıq; cheap / costly / old-fashioned / polished ~ ucuz / bahalı / köhnə modalı / pardaxlanmış mebel, mahogany ~ qırmızı ağacdan hazırlan

  Tam oxu »
 • FURRED

  adj 1. bəzədilmiş, altından tikilmiş xəz; 2. xəzli (heyvan haq.); 3. xəz geyən; xəzili palto geyən; 4

  Tam oxu »
 • FURRIER

  n xəzçi, xəz alverçisi

  Tam oxu »
 • FURRY

  adj 1. xəzdən tikilmiş; xəz astarlı, altından xəz tikilmiş; 2. xəzlə örtülmüş; xovlu, yumşaq, tüklü; ~ animal tüklü heyvan; 3

  Tam oxu »
 • FURTHER

  further1 adj far sifətinin müqayisə dərəcəsi; 1. daha uzaq: the ~ end of the village kəndin daha uzaq qurtaracağı; 2

  Tam oxu »
 • FURTHERANCE

  n kömək, yardım, kömək / yardım etmə

  Tam oxu »
 • FURTHERMORE

  adv bundan başqa, əlavə, buna əlavə olaraq; Furthermore, I want to add... Bundan başqa mən əlavə etmək istəyirəm

  Tam oxu »
 • FURTHEST

  furthest1 adj far sifətinin üstünlük dərəcəsi = farthest1 furthest2 adv far zərfinin üstünlük dərəcəsi = farthest2

  Tam oxu »
 • FURTIVE

  adj 1. gizli, gizlin, üstüörtülü, görünməyən, seçilməyən, hiss edilməyən; nəzərə çarpmayan, ən adi; ~ smile azca sezilən təbəssüm; to cast a ~ glance

  Tam oxu »
 • FURTIVELY

  adv gizlin, oğrun-oğrun, xəlvəti, gizlincə, heç kəsə bildirmədən

  Tam oxu »
 • FURUNCLE

  n tib. çiban

  Tam oxu »
 • FURY

  n qəzəb, acıq, qeyz; hiddət; hirs, azğınlıq; the ~ of an attack həmlənin azğınlığı; the ~ of the storm boranın / tufanın az ğınlığı

  Tam oxu »
 • FUSE

  fuse1 n 1. əritmə, əridilmə; 2. el. qoruyucu (mexanizmlərdə), “probka” (həm də ~ plug) fuse2 v 1. əritmək (metalı); 2

  Tam oxu »
 • FUSEL-OIL

  n təmizlənmiş yağ

  Tam oxu »
 • FUSELAGE

  n av. füzelyaj (təyyarənin gövdəsi)

  Tam oxu »
 • FUSIBLE

  adj tezəriyən; ~ alloy tezəriyən ərinti (xəlitə, qatışıq); ~ agent tex. flüs, aşqar; ~ welding əritməklə qaynaq etmə

  Tam oxu »
 • FUSILE

  adj 1. əriyən, əriyə / əridilə bilən; 2. əridilmiş (metal və s.)

  Tam oxu »
 • FUSING

  n 1. əritmə; ərimə; 2. yandırma, yandırılmış meşə yeri; 3. birləşmə, qovuşma

  Tam oxu »
 • FUSS

  fuss1 n 1. əsəbi / həyəcanlı vəziyyət; to get into a ~ həyəcanlanmaq, əsəbiləşmək; in a state of ~ həyəcan / təşviş içində; 2

  Tam oxu »
 • FUSSY

  adj 1. daim vurnuxan / əlləşən / tələsən / təlaşda olan, qərarsız, əsəbi; to be ~ vurnuxmaq, boş-boşuna əlləşmək / çalışmaq; to be ~ over one’s clothe

  Tam oxu »
 • FUSTY

  adj 1. üfunətli; pis, boğuq, kəsif, ağır (hava haq.); a ~ room üfunətli, boğuq havalı otaq; 2. köhnə, köhnə modalı, modadan çıxmış, dəbdən düşmüş; ~ b

  Tam oxu »
 • FUTILE

  adj 1. faydasız, xeyirsiz, səmərəsiz, nahaq, hədər, əbəs, boş, mənasız, xeyirsiz; ~ attempt faydasız / səmərəsiz təşəbbüs; ~ undertaking xeyirsiz / mə

  Tam oxu »
 • FUTILITY

  n 1. faydasızlıq, səmərəsizlik, xeyirsizlik; the ~ of his efforts onun səylərinin səmərəsizliyi; 2. mənasızlıq; qeyri-ciddilik; the ~ of smb

  Tam oxu »
 • FUTURE

  future1 n gələcək; for the ~ gələcək üçün; in (the) ~ gələcəkdə; to provide for the ~ of one’s family ailəsinin gələcəyini təmin etmək future2 adj gəl

  Tam oxu »
 • FUTURELESS

  adj gələcəyi olmayan, perspektivsiz

  Tam oxu »
 • FUTURELESSNESS

  n gələcəyi olmama, perspektivsizlik

  Tam oxu »
 • FUTURITY

  n 1. gələcək; 2. pl gələcək hadisələr; 3. din. axirətlik, axirət

  Tam oxu »
 • FUZZ-WIG

  n burulmuş / buruq parik (qoyma / süni saç)

  Tam oxu »
 • FUZZY

  adj 1. xovlu, yumşaq tüklü; 2. narın tüklə örtülmüş; ~ peach narın tüklə örtülmüş şaftalı / hulu; 3. aydın / aşkar olmayan, qeyri-müəyyən; 4

  Tam oxu »
 • FYLFOT

  n svastika (faşist nişanı)

  Tam oxu »
 • G

  G, g n (pl G’s, g’s) 1. ingilis əlifbasının 7-ci hərfi; 2. mus. sol (diatomik qammanın beşinci notu)

  Tam oxu »
 • G-MAN

  G-man n (pl -men) n amer. d.d. FTB-nin (Federal Təhqiqat Bürosu) zabiti

  Tam oxu »
 • G-SUIT

  G-suit n av. reaktiv təyyarə sürən pilotun kostyumu

  Tam oxu »
 • GAB

  n d.d. 1. cəfəngiyyat, boşboğazlıq, boş danışıq / söhbət; Stop your gab! Yum ağzını!; 2. naqqallıq, çərənçilik

  Tam oxu »
 • GABBLE

  gabble1 n 1. mırtıldama, donquldanma, burnunun altında danışma; 2. qaqqıldama (qaz haq.) gabble2 v 1

  Tam oxu »
 • GABBY

  adj d.d. danışqan, çoxdanışan, naqqal

  Tam oxu »
 • GABLE

  adj qoşaçatılı, iki tərəfə maili (dam haq.); a ~ roof iki tərəfə maili dam

  Tam oxu »
 • GABY

  n sadədil / sadəlövh / sarsaq adam

  Tam oxu »
 • GAD

  gad v veyllənmək, avara-avara / boş-boş gəzmək gad3 inter hə?, hə da!, Yox əşi! (təəccüb bildirən nida)

  Tam oxu »
 • GAD-FLY

  n zool. mozalan, ovod, gikovun

  Tam oxu »
 • GADDER

  n avara, sərsəri, səfil

  Tam oxu »