Англо-азербайджанский словарь

 • IDEA

  n 1. ideya, fikir; abstract ~s mücərrəd ideyalar / fikirlər; basic / essential / fundamental ~ əsas ideya / fikir; dominant / reigning / prevalent ~s

  Полностью »
 • IDEAL

  ideal1 n ideal (ən yaxşı / gözəl nümunə); an ~ of happiness / of comfort xoşbəxtliyin / rahatlığın idealı; an ~ of conduct davranışın ən gözəl nümunəs

  Полностью »
 • IDEALISE

  v = idealize

  Полностью »
 • IDEALISM

  n 1. fəls. idealizm; 2. ideallaşdırma, idealist yanaşma

  Полностью »
 • IDEALIST

  n fəh. idealist, idealizm tərəfdarı

  Полностью »
 • IDEALISTIC

  adj idealistik; ~ viewpoint idealist dünyagörüşü / baxış

  Полностью »
 • IDEALIZATION

  n ideallaşdırma, idealizə etmə (həqiqətdə olduğundan daha yaxşı göstərmə)

  Полностью »
 • IDEALIZE

  v 1. ideallaşdırmaq, idealizə etmək; 2. idealist fikrə tərəfdar çıxmaq I olmaq

  Полностью »
 • IDEALLY

  adv 1. fikrən, xəyalən, mücərrəd, mücərrəd bir tərzdə; 2. əla, ən gözəl, çox yaxşı; mükəmməl, olduqca yaxşı

  Полностью »
 • IDENTICAL

  adj 1. həmin; an ~ room / street / town, etc. həmin otaq / küçə / şəhər və s.; This is the identical room we stayed last year Bu bizim keçən il qaldığ

  Полностью »
 • IDENTIFICATION

  identification1 n tanıma, tanınma; müəyyən etmə; əsli olduğunu müəyyənləşdirmə; The identification of the accident victims took some time Qəzanın qur

  Полностью »
 • IDENTIFY

  v 1. eyniləşdirmək, oxşar olduğunu müəyyən etmək; to~ wealth with happiness var-dövləti xoşbəxtliklə eyniləşdirmək; One should not identify wealth wit

  Полностью »
 • IDENTITY

  identity1 n 1. eyniyyət, eynilik, oxşarlıq, bənzərlik, oxşayış; 2. həqiqilik, doğruluq; proofs of ~ həqiqəti müəyyən edən dəlillər; 3

  Полностью »
 • IDEOLOGIC

  adj = ideological

  Полностью »
 • IDEOLOGICAL

  adj ideoloji, məfkurəvi; ~ differences ideoloji / məfkurəvi fərqlər; ~ arguments ideoloji dəlillər / sübutlar

  Полностью »
 • IDEOLOGICALLY

  adv ideologiya / məfkurə cəhətdən, məfkurəcə; ~ correct ideoloji cəhətdən / baxımdan doğru; Ideologically, they have many differences İdeoloji / Məfku

  Полностью »
 • IDEOLOGIST

  n 1. ideoloq; 2. həyatdan uzaq düşmüş nəzəriyyəçi; boş xəyalpərəst / xülyaçı

  Полностью »
 • IDEOLOGY

  n 1. ideologiya, məfkurə; bourgeois ~ burjua ideologiyası / məfkurəsi; Our ideologies differ greatly Bizim ideologiyalarımız çox fərqlənir

  Полностью »
 • IDIOCY

  n 1. idiotizm; 2. səfehlik, sarsaqlıq, ağılsızlıq, giclik; It’s sheer idiocy to go fishing in such bad weather Belə pis havada balıq tutmağa getmək ta

  Полностью »
 • IDIOM

  n dilç. 1. idiom (bir dilə xas olan və mənası tərkib hissələrini təşkil edən sözlərin ayrı-ayrılıqda götürülən mənası ilə düz gəlməyən sabit söz birlə

  Полностью »
 • IDIOMATIC

  adj idiomatik; ~ language idiomlarla zəngin dil, She speaks fluent and idiomatic English O, təbii ingilis dilində sərbəst danışır

  Полностью »
 • IDIOT

  n idiot; gic, axmaq, sarsaq; Idiot! You’ve dropped my book! Ay səfeh! Sən mənim kitabımı yerə salmısan!

  Полностью »
 • IDIOTIC

  adj gic, səfeh, axmaq; an ~ idea / question axmaq fikir / sual; Don’t be idiotic Axmaq olma! / olmayın!

  Полностью »
 • IDIOTICALLY

  adv axmaqcasına, sarsaqcasına, axmaq-axmaq, gic-gic, səfeh-səfeh; to speak ~ axmaq-axmaq danışmaq

  Полностью »
 • IDLE

  idle1 adj 1. boş, işsiz, işləməyən, məşğul olmayan; to be ~ boş / işsiz olmaq; to stand ~ boş / işsiz dayanmaq; 2

  Полностью »
 • IDLENESS

  n bikarçılıq, avaralıq, avaraçılıq, veyillik, işsizlik; to live in ~ mənasız həyat sürmək; ◊ Idleness is the mother / the root of all evil, Idleness i

  Полностью »
 • IDLER

  n veyl, avara, tənbəl, vecsiz

  Полностью »
 • IDLY

  adv tənbəlcəsinə, tənbəl-tənbəl, boş, boş-boş, boş-boşuna, avara, avara-avara; to walk ~boş-boşuna / avara-avara gəzmək; He idly stroked his beard O,

  Полностью »
 • IDOL

  n büt, sənəm; pərəstişgah, qibləgah; to make an ~ of smb. bir kəsi ilahiləşdirmək; pop / tennis ~s pop / tennis pərəstişgahı; He’s still the idol of c

  Полностью »
 • IDOLIZE

  v pərəstiş / səcdə / sitayiş etmək, tapınmaq; to ~ a football team futbol komandasına pərəstiş etmək; He idolizes his father O, atasını çox sevir / i

  Полностью »
 • IDYLL

  n 1. ədəb. idilliya 1) təbiət ağuşunda asudə və sakit həyatı təsvir edən bədii əsər; 2) dinc, sakit həyat (xüs

  Полностью »
 • IDYLLIC

  adj idilliya; ~ scenery sevimli mənzərə; ~ cottage rahat daxma

  Полностью »
 • IE

  ie, i.e. (latın dilində işlənən id est söz birləşməsinin qısaldılmış forması) yəni, digər sözlə

  Полностью »
 • IF

  if1 n : ~s and buts əgərlər və ammalar; I don’t want any ifs and buts, just make sure the goods are delivered tomorrow Mənə heç bir “əgər”, “amma” laz

  Полностью »
 • IGNITE

  v 1. yandırmaq, alışdırmaq, alovlandırmaq; He lit a match to ignite the fuse O, fitili alışdırmaq üçün kibrit yandırdı; 2

  Полностью »
 • IGNITION

  n 1. yanma, odlanma, alışma; 2. yandırma, alışdırma, odlandırma

  Полностью »
 • IGNOBLE

  adj alçaq, əclaf, rəzil; eyibli, mənfur, biabırçı, rüsvayçı; ~ person alçaq / əclaf / rəzil adam; ~ purposes mənfur məqsədlər; ~ actions rüsvayçı / al

  Полностью »
 • IGNOMINIOUS

  adj ləyaqətsiz, layiq olmayan, biabırçı, rüsvayçı; alçaldıcı, həqarətli; ~ behaviour biabırçı / rüsvayçı davranış; ~ defeat biabırçı / rüsvayçı məğlub

  Полностью »
 • IGNOMINY

  n biabırçılıq, şərəfsizlik, namussuzluq, rüsvayçılıq, bədnamlıq, üzüqaralıq; to suffer the ~ of defeat məğlubiyyətin rüsvayçılığından əziyyət çəkmək

  Полностью »
 • IGNORABLE

  adj nəzərə alınmayan; rədd edilə bilən; ~ fact rədd edilə bilən fakt / dəlil

  Полностью »
 • IGNORAMUS

  n nadan, qaba, kobud, qanmaz, qanacaqsız, cahil (adam)

  Полностью »
 • IGNORANCE

  n 1. cəhalət, cahillik, avamlıq; kobudluq, tərbiyəsizlik; complete ~ tam Cəhalət / cahillik; 2. biliksizlik, məlumatsızlıq; ~ of the law hüq

  Полностью »
 • IGNORANT

  adj cahil, avam; qaba, kobud, ədəbsiz; an ~ man cahil / avam adam; ~ reply kobud / qaba / ədəbsiz cavab; ~ criticism kobud tənqid; He is not stupid, h

  Полностью »
 • IGNORE

  v 1. saymamaq, etinasızlıq / diqqətsizlik / saymamazlıq göstərmək, nəzərə almamaq, məhəl qoymamaq, əhəmiyyət verməmək; to ~ rude remarks kobud irada e

  Полностью »
 • ILIAD

  Iliad n 1. İliada; 2. uzun əhvalat

  Полностью »
 • ILL

  ill1 n 1. pislik, yamanlıq, şər; zərər, ziyan; to do ~ to smb. bir kəsə pislik / yamanlıq etmək; I wish him no ill Mən ona heç bir yamanlıq / pislik a

  Полностью »
 • ILL-ADVISED

  adj ağılsız, düşüncəsiz; ehtiyatsız; ağlasığmayan; He was ill-advised to teli his manager about it Bu barədə menecerinə demək ağılsızlıq idi

  Полностью »
 • ILL-BRED

  adj tərbiyəsiz, ədəbsiz, pis tərbiyə görmüş / olunmuş; an ~ child tərbiyəsiz / ədəbsiz uşaq

  Полностью »
 • ILL-CONDITIONED

  adj 1. pis, xarab; yaramaz; pis xasiyyətli, deyingən, çox danışan; 2. pis vəziyyətdə olan (fiziki cəhətdən); 3

  Полностью »
 • ILL-DISPOSED

  adj (towards smb. / smth.) qeyri-səmimi, bədxah, pisniyyətli, to be ~ towards a plan plana mənfi münasibətdə olmaq; She's very ill-disposed towards he

  Полностью »