Англо-азербайджанский словарь

 • IE

  ie, i.e. (latın dilində işlənən id est söz birləşməsinin qısaldılmış forması) yəni, digər sözlə

  Полностью »
 • IF

  if1 n : ~s and buts əgərlər və ammalar; I don’t want any ifs and buts, just make sure the goods are delivered tomorrow Mənə heç bir “əgər”, “amma” laz

  Полностью »
 • IGNITE

  v 1. yandırmaq, alışdırmaq, alovlandırmaq; He lit a match to ignite the fuse O, fitili alışdırmaq üçün kibrit yandırdı; 2

  Полностью »
 • IGNITION

  n 1. yanma, odlanma, alışma; 2. yandırma, alışdırma, odlandırma

  Полностью »
 • IGNOBLE

  adj alçaq, əclaf, rəzil; eyibli, mənfur, biabırçı, rüsvayçı; ~ person alçaq / əclaf / rəzil adam; ~ purposes mənfur məqsədlər; ~ actions rüsvayçı / al

  Полностью »
 • IGNOMINIOUS

  adj ləyaqətsiz, layiq olmayan, biabırçı, rüsvayçı; alçaldıcı, həqarətli; ~ behaviour biabırçı / rüsvayçı davranış; ~ defeat biabırçı / rüsvayçı məğlub

  Полностью »
 • IGNOMINY

  n biabırçılıq, şərəfsizlik, namussuzluq, rüsvayçılıq, bədnamlıq, üzüqaralıq; to suffer the ~ of defeat məğlubiyyətin rüsvayçılığından əziyyət çəkmək

  Полностью »
 • IGNORABLE

  adj nəzərə alınmayan; rədd edilə bilən; ~ fact rədd edilə bilən fakt / dəlil

  Полностью »
 • IGNORAMUS

  n nadan, qaba, kobud, qanmaz, qanacaqsız, cahil (adam)

  Полностью »
 • IGNORANCE

  n 1. cəhalət, cahillik, avamlıq; kobudluq, tərbiyəsizlik; complete ~ tam Cəhalət / cahillik; 2. biliksizlik, məlumatsızlıq; ~ of the law hüq

  Полностью »
 • IGNORANT

  adj cahil, avam; qaba, kobud, ədəbsiz; an ~ man cahil / avam adam; ~ reply kobud / qaba / ədəbsiz cavab; ~ criticism kobud tənqid; He is not stupid, h

  Полностью »
 • IGNORE

  v 1. saymamaq, etinasızlıq / diqqətsizlik / saymamazlıq göstərmək, nəzərə almamaq, məhəl qoymamaq, əhəmiyyət verməmək; to ~ rude remarks kobud irada e

  Полностью »
 • ILIAD

  Iliad n 1. İliada; 2. uzun əhvalat

  Полностью »
 • ILL

  ill1 n 1. pislik, yamanlıq, şər; zərər, ziyan; to do ~ to smb. bir kəsə pislik / yamanlıq etmək; I wish him no ill Mən ona heç bir yamanlıq / pislik a

  Полностью »
 • ILL-ADVISED

  adj ağılsız, düşüncəsiz; ehtiyatsız; ağlasığmayan; He was ill-advised to teli his manager about it Bu barədə menecerinə demək ağılsızlıq idi

  Полностью »
 • ILL-BRED

  adj tərbiyəsiz, ədəbsiz, pis tərbiyə görmüş / olunmuş; an ~ child tərbiyəsiz / ədəbsiz uşaq

  Полностью »
 • ILL-CONDITIONED

  adj 1. pis, xarab; yaramaz; pis xasiyyətli, deyingən, çox danışan; 2. pis vəziyyətdə olan (fiziki cəhətdən); 3

  Полностью »
 • ILL-DISPOSED

  adj (towards smb. / smth.) qeyri-səmimi, bədxah, pisniyyətli, to be ~ towards a plan plana mənfi münasibətdə olmaq; She's very ill-disposed towards he

  Полностью »
 • ILL-FATED

  adj uğursuz, baş tutmayan; an ~ expedition uğursuz / baş tutmayan ekspedisiya

  Полностью »
 • ILL-FOUNDED

  adj esassız, əsası olmayan, uydurma; ~ complaints əsassız şikayətlər; ~ doubts əsası olmayan şübhələr

  Полностью »
 • ILL-MANNERED

  adj kobud, qaba, tərbiyəsiz

  Полностью »
 • ILL-NATURED

  adj hirsli, acıqlı, kinli, qəzəbli

  Полностью »
 • ILL-PLACED

  adj 1. pis yerləşdirilmiş; 2. yersiz, münasibətsiz

  Полностью »
 • ILL-TEMPERED

  adj hövsələsiz, tündməcaz, tez acıqlanan / hirslənən; an ~ man hövsələsiz / tündməcaz adam

  Полностью »
 • ILL-TIMED

  adj vədəsiz, vaxtsız, yersiz; an ~ visitor vaxtsız gələn qonaq

  Полностью »
 • ILL-TREAT

  v pis / qəddarcasına rəftar etmək; to ~ one’s dog iti ilə qəddarcasına rəftar etmək

  Полностью »
 • ILL-TREATMENT

  n qəddarlıq, amansızlıq, rəhmsizlik, zalımlıq; pis / qəddar / amansız rəftar; the ~ of prisoners dustaqlarla qəddar / amansız rəftar

  Полностью »
 • ILL-WILL

  n bədxahlıq, qərəzkarlıq, ədavət, düşmənçilik

  Полностью »
 • ILL-WILLER

  n bədxah, qərəzkar (adam)

  Полностью »
 • ILLEGAL

  adj qanunsuz, qeyri-qanuni; qeyri-leqal, qanuni olmayan; gizli; ~ trade qeyri-qanuni gizli ticarət; kontraband; ~ immigrants qeyri-qanuni mühacirlər

  Полностью »
 • ILLEGIBLE

  adj dolaşıq, qarışıq, çətin oxunan, oxunmaz, aydın olmayan

  Полностью »
 • ILLEGITIMATE

  illegitimate1 adj 1. bic, kəbinsiz doğulmuş; ~ child bic / kəbinsiz doğulmuş uşaq; 2. qanuni olmayan, qeyri-qanuni illegitimate2 v 1

  Полностью »
 • ILLETERACY

  n 1. savadsızlıq, bisavadlıq; 2. səhv

  Полностью »
 • ILLICIT

  adj qeyri-qanuni, yasaq edilmiş, yol verilməyən; ~ dealer spekulyant, möhtəkir, yasaq edilmiş alverlə məşğul olan; ~ sales gizli tərzdə / piştaxta alt

  Полностью »
 • ILLIMITABLE

  adj ucsuz-bucaqsız, nəhayətsiz, sonsuz, hədsiz; the ~ ocean ucsuz-bucaqsız okean; ~ wealth hədsiz var-dövlət; ~ space ucsuz-bucaqsız fəza

  Полностью »
 • ILLITRATE

  illitrate1 n savadsız / bisavad; He writes like an illeterate O, savadsız adam kimi yazır illitrate2 adj savadsız; kəmsavad; biliksiz; ~ tribes savads

  Полностью »
 • ILLNESS

  n xəstəlik, naxoşluq, azar; to be suddenly seized with ~ qəflətən xəstələnmək / naxoşlamaq; He suffers from a serious illness O, ciddi xəstəlikdən əza

  Полностью »
 • ILLOGICAL

  adj məntiqsiz, qeyri-məntiqi

  Полностью »
 • ILLUCIDATE

  v izah / şərh etmək, aydınlaşdırmaq, açıqlamaq, başa salmaq

  Полностью »
 • ILLUMINATE

  v 1. işıqlandırmaq; to ~ a street / a room küçəni / otağı işıq landırmaq; 2. çıraqban etmək, bəzəmək (işıqla); to ~ a town for a festivity bayram müna

  Полностью »
 • ILLUMINATED

  adj 1. işıqlandırılmış; poorly ~ streets / rooms, etc. pis işıqlandırılmış küçələr / otaqlar; 2. bəzədilmiş (qızıl / gümüş sapla, parlaq rənglərlə); a

  Полностью »
 • ILLUMINATION

  n 1. işıqlandırma; 2. izah etmə, aydınlaşdırma; 3. bəzəmə (işıqla, qızıl, gümüş sapla, əlvan rənglərlə)

  Полностью »
 • ILLUMINATOR

  n işıq saçan cihaz, çıraq

  Полностью »
 • ILLUSION

  n 1. illüziya; optical ~ Optik illüziya; 2. aldatma; ~ of the sense hissi aldatma; to creat an ~ illüziya yaratmaq; 3

  Полностью »
 • ILLUSORY

  adj xəyali, xəyala gələn, qeyri-həqiqi, qeyri-real

  Полностью »
 • ILLUSTRATE

  v 1. şəkil vermək (kitabda); 2. izah etmək (əyani misallarla və s.); to ~ smth. by quotations bir şeyi sitatlar vasitəsilə izah etmək; to ~ the advant

  Полностью »
 • ILLUSTRATION

  n 1. şəkil, rəsm (kitabda və s.); the art of book ~ kitabda şəkil vermə sənəti; colour ~s rəngli şəkillər; 2

  Полностью »
 • ILLUSTRATIVE

  adj 1. əyani; ~ method əyani metod; 2. aydınlaşdırıcı, izahedici, şərhedici; nümunəvi; ~ examples nümunəvi misallar; to be ~ ot smb

  Полностью »
 • ILLUSTRATOR

  n illustrator (kitab, jurnal, qəzet üçün şəkil çəkən rəssam)

  Полностью »
 • ILLUSTRIOUS

  adj tanınmış, məşhur; şöhrətli, ad / şöhrət qazanmış, görkəmli; ~ figures tanınmış / məşhur şəxslər; ~ visitors şöhrətli / məşhur qonaqlar

  Полностью »