Англо-азербайджанский словарь

 • ILIAD

  Iliad n 1. İliada; 2. uzun əhvalat

  Полностью »
 • ILL

  ill1 n 1. pislik, yamanlıq, şər; zərər, ziyan; to do ~ to smb. bir kəsə pislik / yamanlıq etmək; I wish him no ill Mən ona heç bir yamanlıq / pislik a

  Полностью »
 • ILL-ADVISED

  adj ağılsız, düşüncəsiz; ehtiyatsız; ağlasığmayan; He was ill-advised to teli his manager about it Bu barədə menecerinə demək ağılsızlıq idi

  Полностью »
 • ILL-BRED

  adj tərbiyəsiz, ədəbsiz, pis tərbiyə görmüş / olunmuş; an ~ child tərbiyəsiz / ədəbsiz uşaq

  Полностью »
 • ILL-CONDITIONED

  adj 1. pis, xarab; yaramaz; pis xasiyyətli, deyingən, çox danışan; 2. pis vəziyyətdə olan (fiziki cəhətdən); 3

  Полностью »
 • ILL-DISPOSED

  adj (towards smb. / smth.) qeyri-səmimi, bədxah, pisniyyətli, to be ~ towards a plan plana mənfi münasibətdə olmaq; She's very ill-disposed towards he

  Полностью »
 • ILL-FATED

  adj uğursuz, baş tutmayan; an ~ expedition uğursuz / baş tutmayan ekspedisiya

  Полностью »
 • ILL-FOUNDED

  adj esassız, əsası olmayan, uydurma; ~ complaints əsassız şikayətlər; ~ doubts əsası olmayan şübhələr

  Полностью »
 • ILL-MANNERED

  adj kobud, qaba, tərbiyəsiz

  Полностью »
 • ILL-NATURED

  adj hirsli, acıqlı, kinli, qəzəbli

  Полностью »
 • ILL-PLACED

  adj 1. pis yerləşdirilmiş; 2. yersiz, münasibətsiz

  Полностью »
 • ILL-TEMPERED

  adj hövsələsiz, tündməcaz, tez acıqlanan / hirslənən; an ~ man hövsələsiz / tündməcaz adam

  Полностью »
 • ILL-TIMED

  adj vədəsiz, vaxtsız, yersiz; an ~ visitor vaxtsız gələn qonaq

  Полностью »
 • ILL-TREAT

  v pis / qəddarcasına rəftar etmək; to ~ one’s dog iti ilə qəddarcasına rəftar etmək

  Полностью »
 • ILL-TREATMENT

  n qəddarlıq, amansızlıq, rəhmsizlik, zalımlıq; pis / qəddar / amansız rəftar; the ~ of prisoners dustaqlarla qəddar / amansız rəftar

  Полностью »
 • ILL-WILL

  n bədxahlıq, qərəzkarlıq, ədavət, düşmənçilik

  Полностью »
 • ILL-WILLER

  n bədxah, qərəzkar (adam)

  Полностью »
 • ILLEGAL

  adj qanunsuz, qeyri-qanuni; qeyri-leqal, qanuni olmayan; gizli; ~ trade qeyri-qanuni gizli ticarət; kontraband; ~ immigrants qeyri-qanuni mühacirlər

  Полностью »
 • ILLEGIBLE

  adj dolaşıq, qarışıq, çətin oxunan, oxunmaz, aydın olmayan

  Полностью »
 • ILLEGITIMATE

  illegitimate1 adj 1. bic, kəbinsiz doğulmuş; ~ child bic / kəbinsiz doğulmuş uşaq; 2. qanuni olmayan, qeyri-qanuni illegitimate2 v 1

  Полностью »
 • ILLETERACY

  n 1. savadsızlıq, bisavadlıq; 2. səhv

  Полностью »
 • ILLICIT

  adj qeyri-qanuni, yasaq edilmiş, yol verilməyən; ~ dealer spekulyant, möhtəkir, yasaq edilmiş alverlə məşğul olan; ~ sales gizli tərzdə / piştaxta alt

  Полностью »
 • ILLIMITABLE

  adj ucsuz-bucaqsız, nəhayətsiz, sonsuz, hədsiz; the ~ ocean ucsuz-bucaqsız okean; ~ wealth hədsiz var-dövlət; ~ space ucsuz-bucaqsız fəza

  Полностью »
 • ILLITRATE

  illitrate1 n savadsız / bisavad; He writes like an illeterate O, savadsız adam kimi yazır illitrate2 adj savadsız; kəmsavad; biliksiz; ~ tribes savads

  Полностью »
 • ILLNESS

  n xəstəlik, naxoşluq, azar; to be suddenly seized with ~ qəflətən xəstələnmək / naxoşlamaq; He suffers from a serious illness O, ciddi xəstəlikdən əza

  Полностью »
 • ILLOGICAL

  adj məntiqsiz, qeyri-məntiqi

  Полностью »
 • ILLUCIDATE

  v izah / şərh etmək, aydınlaşdırmaq, açıqlamaq, başa salmaq

  Полностью »
 • ILLUMINATE

  v 1. işıqlandırmaq; to ~ a street / a room küçəni / otağı işıq landırmaq; 2. çıraqban etmək, bəzəmək (işıqla); to ~ a town for a festivity bayram müna

  Полностью »
 • ILLUMINATED

  adj 1. işıqlandırılmış; poorly ~ streets / rooms, etc. pis işıqlandırılmış küçələr / otaqlar; 2. bəzədilmiş (qızıl / gümüş sapla, parlaq rənglərlə); a

  Полностью »
 • ILLUMINATION

  n 1. işıqlandırma; 2. izah etmə, aydınlaşdırma; 3. bəzəmə (işıqla, qızıl, gümüş sapla, əlvan rənglərlə)

  Полностью »
 • ILLUMINATOR

  n işıq saçan cihaz, çıraq

  Полностью »
 • ILLUSION

  n 1. illüziya; optical ~ Optik illüziya; 2. aldatma; ~ of the sense hissi aldatma; to creat an ~ illüziya yaratmaq; 3

  Полностью »
 • ILLUSORY

  adj xəyali, xəyala gələn, qeyri-həqiqi, qeyri-real

  Полностью »
 • ILLUSTRATE

  v 1. şəkil vermək (kitabda); 2. izah etmək (əyani misallarla və s.); to ~ smth. by quotations bir şeyi sitatlar vasitəsilə izah etmək; to ~ the advant

  Полностью »
 • ILLUSTRATION

  n 1. şəkil, rəsm (kitabda və s.); the art of book ~ kitabda şəkil vermə sənəti; colour ~s rəngli şəkillər; 2

  Полностью »
 • ILLUSTRATIVE

  adj 1. əyani; ~ method əyani metod; 2. aydınlaşdırıcı, izahedici, şərhedici; nümunəvi; ~ examples nümunəvi misallar; to be ~ ot smb

  Полностью »
 • ILLUSTRATOR

  n illustrator (kitab, jurnal, qəzet üçün şəkil çəkən rəssam)

  Полностью »
 • ILLUSTRIOUS

  adj tanınmış, məşhur; şöhrətli, ad / şöhrət qazanmış, görkəmli; ~ figures tanınmış / məşhur şəxslər; ~ visitors şöhrətli / məşhur qonaqlar

  Полностью »
 • IMAGE

  image1 n 1. təsvir, surət; əks; real! faulty / visible ~ həqiqi / təhrif olunmuş / aydın görünən surət; 2

  Полностью »
 • IMAGERY

  n təsəvvür etmə, təsəvvür; childish ~ uşaq təsəvvürü

  Полностью »
 • IMAGINABLE

  imaginable1 adj göz qabağına. gətirilə bilən, təsəvvür oluna bilən, fikrə gələ bilən, ağılabatan imaginary2 adj əsassız, əsli olmayan, qeyri-real, uyd

  Полностью »
 • IMAGINATION

  n təsəvvür, xəyal, təxəyyül; uydurma, yalan; a vivid ~ açıq / açıq-aydın uydurma; a man of no ~ təsəvvürü / təxəyyülü olmayan adam; That’s your imagin

  Полностью »
 • IMAGINATIVE

  adj fitri təxəyyülə malik olan; ~ power təxəyyülün gücü; to have an ~ mind yaradıcı təxəyyülə malik olmaq; ~ poet / painter / composer yaradıcı təxəyy

  Полностью »
 • IMAGINE

  v 1. təsəvvür etmək, xəyalına gətirmək; Imagine a house with a big garden Böyük bağı olan bir ev təsəvvür et / edin; I can’t imagine living anywhere e

  Полностью »
 • IMAM

  n imam

  Полностью »
 • IMBALANCE

  n müvazinətsizlik; qeyri-bərabərlik; an ~ of power gücün qeyri-bərabərsizliyi

  Полностью »
 • IMBECILE

  imbecile1 n 1. tib. ağıl zəifliyi, kəmağıllıq; 2. d.d. səfeh, sarsaq, gic, axmaq, ağılsız (adam); You imbecile! Ay axmaq / sarsaq! imbecile2 adj 1

  Полностью »
 • IMBIBE

  v 1. canına çəkmək; sormaq, sorub çəkmək; udmaq; to ~ moisture / water nəmi / suyu canına çəkmək; The earth imbibes the heat of the sun’s rays Torpaq

  Полностью »
 • IMBUE

  v ilham vermək; ruhlandırmaq; doldurmaq; to ~ the minds of youth with patriotism gənclərdə vətənpərvərlik tərbiyə etmək, gəncləri vətənpərvərliyə ruhl

  Полностью »
 • IMITATE

  v 1. təqlid etmək; bənzətmək, oxşatmaq; to ~ someone’s movements bir kəsin hərəkətini təqlid etmək; 2

  Полностью »