Англо-азербайджанский словарь

 • IN

  in1 n pl: the ~s hakimiyyətdə olan partiya; the ~s and the outs iqtidarda olan partiya və müxalifət; ◊ ~s and outs cik-bik; to know ~s and outs of a p

  Полностью »
 • IN-BORN

  adj anadangəlmə, fitri; təbii; ~ ability fitri qabiliyyət; ~ talent for music musiqiyə fitri istedad

  Полностью »
 • IN-LAW

  n (adət, pl) d.d. ər qohumları, arvad qohumları

  Полностью »
 • IN-PATIENT

  n stasionar xəstə

  Полностью »
 • INABILITY

  n qabiliyyətsizlik, bacarıqsızlıq; imkansızlıq; acizlik; ~ to pay borcu ödəyə bilməmə; the ~ of poor families to obtain medical treatment kasıb ailələ

  Полностью »
 • INACCESSIBLE

  adj 1. əlçatmaz; a remote and ~ region uzaq və əlçatmaz rayon; 2. çox təkəbbürlü; adamdanqaçan, adamayovuşmaz

  Полностью »
 • INACCURACY

  n səhv, qələt, xəta; qeyri-dəqiqlik; an ~ in the use of terms terminlərin işlənilməsində səhv / xəta; the ~ of the information məlumatın qeyri-dəqiqli

  Полностью »
 • INACCURATE

  adj səhv, yanlış, düz / dürüst / doğru olmayan; ~ statement səhv / yanlış məlumat

  Полностью »
 • INACTION

  n hərəkətsizlik, fəaliyyətsizlik

  Полностью »
 • INACTIVE

  adj 1. fəaliyyətsiz, hərəkətsiz, passiv, süst; ətalətli, tənbəl; ~ life passiv həyat; ~ person passiv / tənbəl adam; to be ~ fəaliyyətsiz olmaq; Some

  Полностью »
 • INACTIVITY

  n fəaliyyətsizlik, hərəkətsizlik, passivlik, süstlük; tənbəllik, ətalət

  Полностью »
 • INADEQUACY

  n əsassızlıq, tutarsızlıq, keyfıyyetsizlik; ~ for work işə yaramama

  Полностью »
 • INADEQUATE

  adj 1. tələbə cavab verməyən, yaramayan; qeyri-qənaətbəxş, qeyri-kafi; adekvat olmayan; ~ compensation uyğun olmayan kompensasiya; ~ supplies qeyri-ka

  Полностью »
 • INADEQUATELY

  adv az, qeyri-kafi, kifayət etməyəcək dərəcədə, qeyri-uyğun bir şəkildə; to be ~ prepared kifayət qədər hazır olmamaq

  Полностью »
 • INADHERENT

  adj rabitəsiz, dolaşıq, bir-birini tutmayan, bir-birinə uyuşmayan (fikir, nitq və s. haq.)

  Полностью »
 • INADMISSIBLE

  adj yolverilməz, dözülməz; qəbuledilə bilməyən, əlverməz; ~ proposal qəbul edilə bilməyən təklif

  Полностью »
 • INADVERTENCE

  n diqqətsizlik; laqeydsizlik, etinasızlıq, saymazlıq; hörmətsizlik; səliqəsizlik; by ~ diqqətsizlik / etinasızlıq ucbatından; All these mistakes proce

  Полностью »
 • INADVERTENT

  adj 1. diqqətsiz, huşsuz; etinasız, laqeyd; ehtiyatsız; ~ step ehtiyatsız addım; 2. qeyri-ixtiyari, bilmədən edilmiş; təsadüfi, naqafil; ~ act qeyri-i

  Полностью »
 • INADVERTENTLY

  adv diqqətsizlikdən, diqqətsizlik ucbatından, təsadüfən, qeyri-ixtiyari; I brought back his keys which I had inadvertetitly put in my pocket Mən onun

  Полностью »
 • INADVISABLE

  adj məqsədə uyğun olmayan, faydasız; məsləhət görülməyən; It’s inadvisable to go there now indi oraya getmək məsləhət deyil

  Полностью »
 • INALIENABLE

  adj alınmaz, alına bilməz, alınması mümkün olmayan; ~ rights alınması mümkün olmayan hüquqlar

  Полностью »
 • INANE

  adj sarsaq, səfeh, axmaq; boş, mənasız, əhəmiyyətsiz; məzmunsuz; ~ and tiresome book mənasız və yorucu kitab; ~ person əhəmiyyətsiz adam; ~ remark mən

  Полностью »
 • INANIMATE

  adj 1. cansız; ~ mat ter cansız materiya; ~ nature cansız təbiət; ~ nouns cansız isimlər; A rock is an inanimate noun Qaya cansız isimdir, 2

  Полностью »
 • INANITION

  n üzülmə, arıqlama, əldən düşmə; üzgünlük, yorğunluq; ~ of the body orqanizmin əldən düşməsi; to perish of ~ üzgünlükdən ölmək

  Полностью »
 • INANITY

  n 1. boşluq, mənasızlıq, keyfiyyətsizlik; səthilik; to treat a problem with ~ problemə səthi / qeyri-ciddi yanaşmaq; 2

  Полностью »
 • INAPPLICABLE

  adj tətbiq edilə bilməyən, yararsız, gərəksiz; uyğungəlməyən; ~ means yararsız vasitələr; The rule is inapplicable to this case Bu məsələyə bu qanun t

  Полностью »
 • INAPPRECIABLE

  adj görünməyən, seçilməyən, hiss edilməyən, nəzərə çarpmayan; çox az / xırda; ~ difference nəzərə çarpmayan fərq; an ~ amount of money çox az miqdar p

  Полностью »
 • INAPPRECIATIVE

  adj qiymət verməyən, əsl qiymətini başa düşməyən

  Полностью »
 • INAPPREHENSIBLE

  adj anlaşılmayan, anlaşılmaz, başa düşülməyən, müəmmalı; dərkedilməz, ağlasığmaz

  Полностью »
 • INAPPROPRIATE

  adj yersiz, yaramayan, əlverişsiz, münasib olmayan, yaraşmayan; clothes ~ to the season mövsümə uyğun olmayan; an ~ name yaraşmayan ad; an ~ moment əl

  Полностью »
 • INARABLE

  adj k.t. əkinə yararsız; ~ soil əkinə yararsız torpaq

  Полностью »
 • INARTICULATE

  adj 1. anlaşılmaz, qarışıq, aydın olmayan, yaxşı eşidilməyən / seçilməyən; ~ speech anlaşılmaz / çətin anlaşılan nitq; ~ cries yaxşı eşidilməyən / seç

  Полностью »
 • INATTENTION

  n diqqətsizlik, etinasızlıq, saymazlıq

  Полностью »
 • INATTENTIVE

  adj diqqətsiz; etinasız, saymaz; an ~ audience diqqətsiz tamaşaçılar; ~ to the needs of others başqalarının ehtiyacına etinasızlıq / diqqətsizlik

  Полностью »
 • INAUDIBLE

  adj yaxşı eşidilməyən, aydın olmayan; anlaşılmaz; to speak in almost ~ whisper güclə eşidilən pıçıltı ilə danışmaq

  Полностью »
 • INAUGURAL

  adj giriş; ~ speech giriş nitqi; ~ lecture giriş mühazirə

  Полностью »
 • INAUGURATE

  v 1. təntənəli surətdə vəzifəyə gətirmək; to ~ the President amer. prezidenti təntənəli şəkildə hakimiyyətə gətirmək; 2

  Полностью »
 • INAUSPICIOUS

  adj uğursuz, nəhs, əlverişsiz, yaramayan, ~ beginning uğursuz başlanğıc; an ~ occasion arzu edilməyən / əlverişsiz hadisə / əhvalat

  Полностью »
 • INCALCULABLE

  adj saysız-hesabsız, saya-hesaba gəlməyən, son dərəcə çox;losses saysız-hesabsız itki

  Полностью »
 • INCAPABLE

  adj 1. qabiliyyətsiz, bacarıqsız; aciz; thoroughly ~ tam qabiliyyətsiz; ~ of understanding atılamağa qabil olmayan, ~ to lie / of a lie / of telling a

  Полностью »
 • INCAPACITATE

  v yararsızlaşdırmaq, qabiliyyətini / bacarığını əlindən almaq; qabiliyyətini / bacarığını itirmək; to ~ smb

  Полностью »
 • INCARNATE

  v göstərmək, canlandırmaq, ifadə etmək, konkret şəkil vermək, təcəssüm, etdirmək; Egyptians incarnated gods in the form of various animals Misirlilər

  Полностью »
 • INCAUTIOUS

  adj diqqətsiz, ehtiyatsız, laqeyd; ~ act / step ehtiyatsız / hərəkət / addım; ~ reader diqqətsiz oxucu

  Полностью »
 • INCENDIARY

  adj təhrikçi, qızışdırıcı, təfriqə salan; ~ words qızışdırıcı / təfriqə salan sözlər

  Полностью »
 • INCENSE

  v qəzəbləndirmək, qəzəb oyatmaq, həyacanlandırmaq, qızışdırmaq, coşdurmaq; I was incensed by him O, məni qəzəbləndirdi, to be ~d at smb

  Полностью »
 • INCENTIVE

  n oyadıcı / sövqedici motiv, stimul; to offer smth. as an ~ bir şeydən stimul kimi istifadə etmək

  Полностью »
 • INCESSANT

  adj arasıkəsilməyən, fasiləsiz, aramsız; sonsuz, həmişəlik, daimi; ~ rains aramsız yağışlar; ~ chatter aramsız / boşboğazlıq; ~ complaints aramsız şik

  Полностью »
 • INCEST

  n yaxın qohumlar arasında cinsi əlaqə

  Полностью »
 • INCH

  inch1 n 1. düym (23 millimetrə bərabər ölçü vahidi); an ~ thick / long bir düym qalınlığında / uzunluğunda; an ~ of snow bir düym qalınlığında qar; an

  Полностью »
 • INCIDENCE

  n təsir / əhatə etmə dairəsi; the ~ of a disease xəstəliyin əhatə dairəsi; an area with a high ~ of crime cinayətin yüksək olduğu ərazi

  Полностью »