Англо-азербайджанский словарь

 • ISLAM

  Islam n İslam, müsəlmanlıq

  Полностью »
 • ISLAMIC

  Islamic adj islam, müsəlman; ~ countries müsəlman ölkələri

  Полностью »
 • ISLAND

  n (qısa forması-. I, Is); ada

  Полностью »
 • ISLANDER

  n adalı, ada sakini, adada yaşayanlar

  Полностью »
 • ISOLATE

  v (xüs. məchulda işlənir) təcrid etmək, ayırmaq, kəsmək (əlaqəni); to ~ from the whole world bütün dünyadan təcrid etmək; to ~ a patient xəstəni ayırm

  Полностью »
 • ISOLATED

  adj təcrid edilmiş / olunmuş; ayrılmış; təsadüfən baş verən; an ~ case təsadüfi hal

  Полностью »
 • ISOLATION

  n təcrid, təcrid olunma, ayrılıq, təklik, tənhalıq, yalqızlıq; to live in ~ tənhalıqda yaşamaq

  Полностью »
 • ISOTOPE

  n kim. izotop; radioactive ~s radioaktiv izotoplar

  Полностью »
 • ISSUE

  issue1 n 1. buraxma, buraxılış; the ~ of stamps marka buraxma / buraxılışı; the ~ of coinage sikkə buraxma; 2

  Полностью »
 • IT

  pers. pron o; ona, onu; Whose pen is this? It's mine Bu kimin qələmidir? O, mənimkidir; There is a rosebush near the fence and it is very beautiful Ha

  Полностью »
 • ITALIAN

  Italian1 n 1. italiyalı, İtaliya vətəndaşı; the ~s top. i. italyanlar, İtaliyalılar; 2. italyan dili Italian2 adj İtaliya, italyan; the ~ language ita

  Полностью »
 • ITALIC

  adj poliqr. kursiv; ~ type kursiv; to write in ~ script kursivlə yazmaq

  Полностью »
 • ITALICIZE

  v 1. kursivlə yazmaq / ayırmaq; 2. altından cızmaq / xətt çəkmək (sözün, cümlənin və s.); to ~ a word sözün altından xətt çəkmək

  Полностью »
 • ITALICS

  n poliqr. kursiv; to be in ~ kursivlə verilmək / yazılmaq; Examples in this dictionary are in italics Bu lüğətdə misallar kursivlə verilib

  Полностью »
 • ITCH

  itch1 n 1. gicişmə, qaşınma; to have / to suffer from the ~ qaşınma / gicişmə hiss etmək, qotur xəstəliyinə tutulmaq; the ~ tib

  Полностью »
 • ITCHY

  adj qaşınan, gicişən; an ~ nose qaşınan / gicişən burun; to feel ~ all over hər yeri qaşınmaq / gicişmək

  Полностью »
 • ITEM

  n 1. maddə, bənd, paraqraf; məsələ; the first ~ of the agenda gündəliyin birinci məsələsi / bəndi; to answer the letter ~ by ~ məktuba bənd-bənd cavab

  Полностью »
 • ITEMIZE

  v 1. bənd-bənd saymaq / vermək / qeyd etmək; siyahı tutmaq (bir şey barədə); to ~ a bill ətraflı hesabat yazmaq; 2

  Полностью »
 • ITINERANT

  adj səyahət edən, gəzən, gəzərgi, səyyar; ~ musicians səyyar / gəzərgi musiqiçilər

  Полностью »
 • ITINERARY

  n 1. marşrut, yol, gediləcək yol; 2. yol qeydləri; 3. soraq kitabçası; 4. marşrutun planı

  Полностью »
 • ITS

  poss. pron öz, özünün; onun; ~ -ını, -ini, -unu, -ünü; The child showed the teacher its first drawing Uşaq özünün çəkdiyi birinci şəklini müəllimə gös

  Полностью »
 • ITS

  it is birləşməsinin qısa forması

  Полностью »
 • ITSELF

  itself1 reflex. pron öz, özünü, özünün; The monkey saw itself in the mirror Meymun özünü güzgüdə gördü itself2 emph

  Полностью »
 • IVE

  I’ve d.d. I have birləşməsinin qısa forması

  Полностью »
 • IVORY

  n 1. fil sümüyü; a ban on the ~ trade fil sümüyü alverinə qadağa qoyma; 2. fil sümüyündən hazırlanmış / qayrılmış şeylər

  Полностью »
 • IVY

  n bot. sarmaşıq

  Полностью »
 • J

  J, j n (pl J’s, j’s) ingilis əlifbasının 10-cu hərfi

  Полностью »
 • JAB

  jab1 n 1. təkan, itələmə; dümsük; to give a ~ itələmək, dümsükləmək, zərbə 2. tib. peyvənd, peyvənd etdirmə; vaksin yeritmə (bədənə) jab2 v (-bb-) 1

  Полностью »
 • JABBER

  v 1. naqqallıq etmək, laqqırtı vurmaq, dil boğaza qoymamaq, qırıldatmaq; They were jabbering away in a foreign language Onlar xarici dildə anlaşılmaz

  Полностью »
 • JACK

  jack1 n I 1. xalq içərisindən çıxmış adi adam; every man ~ hər bir adi adam; 2. domkrat (ağır şeyləri qaldıran mexanizm); 3

  Полностью »
 • JACK-KNIFE

  n qatlanan tiyəsi olan iri cib bıçağı

  Полностью »
 • JACKAL

  n çaqqal

  Полностью »
 • JACKBOOT

  n uzunboğaz çəkmə

  Полностью »
 • JACKDAW

  n zool. dolaşa, zağça

  Полностью »
 • JACKET

  n 1. gödəkcə; tujurka (pencək); jaket; frenç; kitel 2. qabıq (kartofun); potatoes boiled / cooked in their ~s qabıqlı bişirilmiş kartof; 3

  Полностью »
 • JACKPOT

  n cekpot (qumar oyunlarında ortaya qoyulan pul)

  Полностью »
 • JACKSTONES

  n beşdaş (oyun adı)

  Полностью »
 • JACKSTRAW

  n amer. çöp (şirə içmək üçün)

  Полностью »
 • JADE

  n 1. yabı; 2. gəzəyən qadın, fahişə, qəhbə

  Полностью »
 • JADED

  adj çox yorğun, yorulmuş, tabdan düşmüş, üzgün

  Полностью »
 • JAG

  n 1. iti çıxıntı; diş 2. deşik, dəlik (paltarda, parçada)

  Полностью »
 • JAGGED

  adj dişli, diş-diş; kələ-kö tür, nahamar; ~ nails nahamar dırnaqlar

  Полностью »
 • JAGUAR

  n zool. yaquar (Cənubi Amerika pələngi)

  Полностью »
 • JAIL

  jail1 n dustaqxana, həbsxana, qazamat, zindan; to spend a year in ~ bir il həbsxanada yatmaq jail2 v həbsxanaya / dustaqxanaya salmaq, həbs / dustaq e

  Полностью »
 • JAIL-HOUSE

  n həbsxana, dustaqxana. qazamat, zindan

  Полностью »
 • JAILER

  n dustaq, məhbus

  Полностью »
 • JAM

  jam1 n I 1. basabas, basırıq; traffic ~ tıxac (küçə hərəkətində); 2. amer. d.d. çətin / çıxılmaz vəziyyət; to be in a ~ çətin vəziyyətdə olmaq, çətin

  Полностью »
 • JAM-JAR

  n mürəbbə bankası / küpəsi / bərnisi; şüşə banka

  Полностью »
 • JANGLE

  jangle1 n cingildəmə, cingilti jangle2 v cingildətmək; dınqıldatmaq; cingildəmək

  Полностью »
 • JANITOR

  n 1. qapıçı, dalandar; 2. amer. süpürgəçi

  Полностью »