İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • KICK

  kick1 n 1. zərbə, vurma; təpik; təpik vurma / atma; a ~ of a horse at təpiyi; to give smb. a ~ on the shin / in the stomach bir kəsin baldırına / qamm

  Tam oxu »
 • KID

  kid1 n 1. uşaq; How are your wife and kids? Arvadın və uşaqların / Arvadınız və uşaqlarınız necədir?; 2

  Tam oxu »
 • KIDNAP

  v (-pp-) oğurlamaq (uşaq, adam); Two businessmen have been kidnapped by terrorists Terroristlər iki iş adamını oğurlayıblar

  Tam oxu »
 • KIDNEY

  n (pl -eys) 1. anat. böyrək; 2. xarakter; temperament, məcaz, təbiət; a man of that ~ belə təbiətli adam

  Tam oxu »
 • KIDNEY BEAN

  n bot. paxla, lobya, maş

  Tam oxu »
 • KILL

  v 1. öldürmək; to ~ a man / a fox / an animal adam / tülkü / heyvan öldürmək; to ~ smb.’s feelings bir kəsin hisslərini öldürmək; 2

  Tam oxu »
 • KILLER

  n 1. qatil, killer; 2. amer. bandit, quldur

  Tam oxu »
 • KILLING

  adj öldürücü, ölümcül, məhvedici; ~ frost öldürücü / məhvedici şaxta

  Tam oxu »
 • KILO

  n kilo, kiloqram

  Tam oxu »
 • KILOGRAM

  kilogram (və ya kilogramme) n (qısa forması: kg) kiloqram

  Tam oxu »
 • KILOGRAMME

  kilogram (və ya kilogramme) n (qısa forması: kg) kiloqram

  Tam oxu »
 • KILOMETRE

  n (qısa forması: km) kilometr

  Tam oxu »
 • KILOWATT

  n fiz. kilovatt

  Tam oxu »
 • KIN

  n top. i. qohum-əqrəba, qohumlar; qohum; ailə; blood ~ qan qohumu / qohumları; He’s kin to me O mənim qan qohumumdur

  Tam oxu »
 • KIND

  kind1 n növ, çeşid, sort; a new ~ of silk / paper / apples yeni növ ipək / kağız / alma; different ~s of animals / plants / fruits müxtəlif növ heyvan

  Tam oxu »
 • KIND-HEARTED

  adj rəhmli, rəhmdil, mərhəmətli; xeyirxah; a ~ man xeyirxah adam

  Tam oxu »
 • KINDERGARTEN

  n uşaq bağçası

  Tam oxu »
 • KINDLE

  v 1. yandırmaq, qalamaq; alışmaq, yanmaq; to ~ a fire tonqal / ocaq qalamaq; 2. oyatmaq, oyandırmaq; doğurmaq; to ~ interest maraq oyatmaq; to ~ anger

  Tam oxu »
 • KINDLING

  n 1. yanma, yandırma, alışma, alışdırma; 2. alovlanma, alovlandırma; 3. məc. qızışdırma, doğurma, oyatma (maraq, ehtiras və s

  Tam oxu »
 • KINDLY

  kindly1 adj xoşxasiyyət, mərhəmətli, səmimi, dostcasına, mehriban; ~ smile səmimi təbəssüm; ~ advice dostcasına məsləhət kindly2 adv xeyirxahlıqla, il

  Tam oxu »
 • KINDNESS

  n 1. mehribanlıq, mərhəmət, səmimilik; ~ of heart səmimilik, mehribanlıq, ürəyin yumşaqlığı; 2. iltifat, gülərüzlülük, lütfkarlıq, yaxşılıq

  Tam oxu »
 • KINDRED

  kindred1 n 1. top. i. qohumlar, qohum-əqrəba; to claim ~ qohumluğa iddia etmək; 2. yaxınlıq, mənəvi yaxınlıq kindred2 adj 1

  Tam oxu »
 • KING

  n 1. kral, padşah, hökmdar; to crown ~ kralın başına tac qoymaq; to proclaim ~ kral elan etmək; ~ of beasts heyvanların kralı; ~ of birds quşların kra

  Tam oxu »
 • KINGDOM

  n 1. krallıq, şahlıq, səltənət; dövlət; the United Kingdom Birləşmiş Krallıq; 2. aləm; animal / vegetable ~ heyvanlar / bitkilər aləmi

  Tam oxu »
 • KINSMAN

  n qan qohumu

  Tam oxu »
 • KIOSK

  n kiosk; köşk; budka: telephone ~ telefon budkası

  Tam oxu »
 • KISMET

  n qismət, tale; Allahın hökmü

  Tam oxu »
 • KISS

  kiss1 n öpüş; ardent ~ ehtiraslı öpüş; to give smb. a ~ bir kəsi öpmək kiss2 v öpmək; to ~ smb. on the lips bir kəsin dodaqlarından öpmək; ◊ to ~ the

  Tam oxu »
 • KITCHEN

  kitchen1 n mətbəx; large / light ~ geniş / işıqlı mətbəx kitchen2 adj mətbəx; the ~ table mətbəx stolu; ~ knife mətbəx bıçağı; ~ garden dirrik, xır, b

  Tam oxu »
 • KITCHENWARE

  n mətbəx avadanlığı, qab-qacaq

  Tam oxu »
 • KITE

  n 1. çərpələng; to fly a ~ çərpələng uçurtmaq; 2. çalağan; 3. fırıldaqçı, haramzada, hiyləbaz, hiyləgər

  Tam oxu »
 • KITTEN

  n pişik balası

  Tam oxu »
 • KITTY

  n pişik balası; pişik

  Tam oxu »
 • KNACK

  n bacanq, qabiliyyət, məharət; ustalıq; to have a ~ of / for doing smth. bir işi görmək üçün qabiliyyəti olmaq; to have a ~ for business / for managem

  Tam oxu »
 • KNAPSACK

  n dal / arxa çantası

  Tam oxu »
 • KNAVE

  n 1. fırıldaqçı, hiyləgər, dələduz; 2. valet (kart kağızı)

  Tam oxu »
 • KNEAD

  v yoğurmaq (xəmiri), tutmaq (palçıq)

  Tam oxu »
 • KNEE

  n diz; to dislocate / to hurt the ~ dizini burxutmaq / əzmək; to go / to drop / to fall on one’s ~s dizi üstə çökmək; to bring smb

  Tam oxu »
 • KNEE-CAP

  n anat. diz qapağı

  Tam oxu »
 • KNEE-DEEP

  adj dizə qədər; The snow was knee-deep in places Bəzi yerlərdə qar dizə qədər idi

  Tam oxu »
 • KNEE-HIGH

  adj diz hündürlükdə, dize qədər; ~ grass diz hündürlükdə ot

  Tam oxu »
 • KNEEL

  v 1. dizi üstə çökmək (həm də to ~ down); 2. dizi üstə durmaq; to ~ to / before smb. bir kəsin qarşısında diz çökmək

  Tam oxu »
 • KNICK-KNACK

  knick-knack (həm də nick-nack) n ucuz bəzək-düzək

  Tam oxu »
 • KNICKERBOCKERS

  n bric (at minmək üçün şalvar)

  Tam oxu »
 • KNICKERS

  n 1. darbalaq, dizlik (qadınların və qızların alt paltarı); 2. idman şalvarı

  Tam oxu »
 • KNIFE

  knife1 n (pl knives) bıçaq; kitchen ~ mətbəx bıçağı; fruit ~ meyvə bıçağı; the surgeon’s ~ cərrah bıçağı; to die under the ~ cərrahiyyə əməliyyatı vax

  Tam oxu »
 • KNIFE-EDGE

  n bıçağın ağzı / tiyəsi

  Tam oxu »
 • KNIFE-GRINDER

  n bıçaqitiləyən; bülöv daşı

  Tam oxu »
 • KNIGHT

  n 1. rıtsar cəngavər; pəhləvan; 2. nəcib / alicənab adam; 3. şahm. at (şahmat fiquru)

  Tam oxu »
 • KNIT

  v 1. toxumaq, hörmək; to ~ by hand / by machine əllə / maşınla toxumaq; to ~ a sweater sviter toxumaq; 2

  Tam oxu »