İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • LAMPOON

  v tənqid / ifşa etmək; He was viciously lampooned in the newspaper Onu qəzetdə ifşa etdilər

  Tam oxu »
 • LAMPOONIST

  n pamflet yazan

  Tam oxu »
 • LAMPPOST

  n işıq dirəyi

  Tam oxu »
 • LAMPSHADE

  n abajur (lampa qalpağı)

  Tam oxu »
 • LANCE

  lance1 n 1. nizə; 2. nizə kimi batan alət / şey lance2 v 1. nizə batırmaq; 2. lansetlə kəsib atmaq

  Tam oxu »
 • LANCE-CORPORAL

  n kiçik kapral

  Tam oxu »
 • LANCER

  n nizə ilə silahlanmış saray əsgəri

  Tam oxu »
 • LANCET

  n lanset; cərrah bıçağı

  Tam oxu »
 • LAND

  land1 n I torpaq; qum; I am glad to be on the dry land again Mən çox şadam ki, yenidən qurudayam: to travel by ~ quru ilə səyahət etmək; to reach the

  Tam oxu »
 • LAND-LOCKED

  adj 1. hər tərəfdən torpaqla əhatə edilmiş körfəz / ölkə; 2. suyun içində ada

  Tam oxu »
 • LANDING

  landing1 n 1. sahilə çıxma / çıxartma; 2. hərb. desant çıxartma; 3. körpü (gəmilərin yanalması üçün); 4

  Tam oxu »
 • LANDING GROUND

  n av. enmə və qalxma meydançası

  Tam oxu »
 • LANDING NET

  n balıq toru

  Tam oxu »
 • LANDING PARTY

  n hərb. desant, desant dəstəsi / bölməsi

  Tam oxu »
 • LANDING STRIP

  n ovç. enmə və qalxma zolağı

  Tam oxu »
 • LANDING TROOPS

  n hərb. desant qoşunu / ordusu

  Tam oxu »
 • LANDLADY

  n 1. torpaq sahibəsi; 2. pl ev / mehmanxana sahibəsi; The entire street is owned by one landlady Bu küçədəki bütün evlər yalnız bir xanıma məxsusdur

  Tam oxu »
 • LANDLORD

  n 1. mülkədar; 2. mülk / torpaq / yer sahibi

  Tam oxu »
 • LANDMARK

  n 1. nişangah; sərhəd; The tower was a landmark for travellers Qüllə səyahətçilər üçün nişangah idi; 2

  Tam oxu »
 • LANDOWNER

  n mülkədar, torpaq sahibi

  Tam oxu »
 • LANDSCAPE

  n coğ. landşaft, mənzərəli yer, peyzaj; a flat ~ düzən mənzərə; a mountainous ~ dağ mənzərəsi

  Tam oxu »
 • LANDSLIDE

  n 1. torpaq sürüşməsi, uçqun; 2. məc. gücsüzlük

  Tam oxu »
 • LANDSMAN

  n 1. dənizçi olmayan / quruda yaşayan adam; 2. həmvətənli, eyni ölkədən olan adam

  Tam oxu »
 • LANDWARD

  adj üzü quruya baxan, torpağa doğru, üzü quruya

  Tam oxu »
 • LANDWARDS

  adv üzü torpağa / quruya doğru

  Tam oxu »
 • LANE

  n 1. cığır; 2. döngə; 3. dəhliz (gəmilərin keçdiyi); 4. küçədə xətlə ayrılmış zolaq; 5. yarışın keçmidiyi marşrut

  Tam oxu »
 • LANGUAGE

  n dil; native ~ ana dili, doğma dil; foreign ~ xarici / əcnəbi dil; to learn a foreign ~ əcnəbi / xarici dil öyrənmək; to speak the same ~ eyni dildə

  Tam oxu »
 • LANTERN

  n fənər (küləkdən qoruyucu şüşəsi olan)

  Tam oxu »
 • LANYARD

  n 1. qın (bıçaq saxlamaq üçün dənizçi və əsgərlərin gəzdirdikləri); 2. gödək ip (gəmidə)

  Tam oxu »
 • LAP

  lap1 n I qucaq, ağuş, qoyun, dizin üstü; in the ~ of nature təbiətin qoynunda / ağuşunda; The mother had the baby on her lap Uşaq ananın dizi üstündə

  Tam oxu »
 • LAPDOG

  n kiçik qucaq iti

  Tam oxu »
 • LAPEL

  n yaxa

  Tam oxu »
 • LAPSE

  lapse1 n 1. xəta, yanılma, yanlışlıq; Apart from the lapse her work is good Bir sıra xətalara baxmayaraq onun işi yaxşıdır, 2

  Tam oxu »
 • LARD

  n ərinmiş donuz yağı; to fry in ~ əridilmiş donuz yağında qızartmaq

  Tam oxu »
 • LARDER

  n ərzaq anbarı

  Tam oxu »
 • LARGE

  large1 n : at ~ 1) azadlıqda; He’ll soon be at large O tezliklə azadlıqda olacaq; 2) ətraflı, təfərrüatlı, hərtərəfli; to go into the question at ~ mə

  Tam oxu »
 • LARGE-SCALE

  adj genişmiqyaslı; a ~ map genişmiqyaslı xəritə; ~ reforms / operations genişmiqyaslı islahatlar / əməliyyatlar

  Tam oxu »
 • LARGELY

  adv geniş miqyaslı / şəkildə, başlıca olaraq, əsasən; His success was largely due to luck Uğur qazanmaqda ona əsasən tanrı kömək olmuşdur

  Tam oxu »
 • LARVA

  n zool. sürfə (həşəratlarda)

  Tam oxu »
 • LARYNGITIS

  n tib. laringit

  Tam oxu »
 • LARYNX

  n udlaq, qırtlaq

  Tam oxu »
 • LASH

  lash1 n 1. qamçı, şallaq; 2. qamçı ilə / şallaqla vurulan zərbə; 3. kirpik lash2 v 1. döyəcləmək; The rain was lashing (against) the window Yağış pənc

  Tam oxu »
 • LASHING

  n 1. ip, kəndir; 2. qamçılama, döymə, vurma

  Tam oxu »
 • LASS

  n d.d. 1. qız; 2. şair. sevgili, canan

  Tam oxu »
 • LASSIE

  n = lass

  Tam oxu »
 • LASSITUDE

  n yorğunluq, üzgünlük

  Tam oxu »
 • LAST

  last1 n I son, axır; at long ~ əvvəl-axır; to / till the ~ sona qədər; ◊ at ~ nəhayətdə; to the till the ~ axıra / sona qədər; to fight to the ~ sona

  Tam oxu »
 • LASTING

  adj davamlı, bərk, möhkəm; a ~ peace möhkəm / davamlı sülh

  Tam oxu »
 • LASTLY

  adv nəhayət, son nəticədə; Lastly let me remind you Nəhayət, qoy / qoyun sənə /sizə xatırladım

  Tam oxu »
 • LATCH

  v 1. qıfıllamaq, kilidləmək; 2. qıfıllanmaq, kilidlənmək; All the doors latch securely Bütün qapılar etibarlı şəkildə qıfıllanır / kilidlənir; 3

  Tam oxu »