İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • LLAMA

  n lama (Cənubi Amerikada sıx yunu olan heyvan)

  Tam oxu »
 • LOAD

  load1 n 1. yük (gəmidə, maşında və s.); peak ~ maksimal yük; 2. məc. yük (müəyyən həcmdə iş); a teaching ~ tədris / dərs yükü load2 v 1

  Tam oxu »
 • LOADED

  adj 1. yüklənmiş; doldurulmuş; 2. içinə güllə / məmi qoyulmuş (tüfəng/ top haq.)

  Tam oxu »
 • LOAF

  loaf1 n (pl loaves) 1. buxanka; a white ~ ağ çörək buxankası; black ~ qara çörək buxankası; 2. baş, kəllə, qafa; Use your loaf! Başını / Başınızı işlə

  Tam oxu »
 • LOAFER

  n tənbəl, avara, səfil, veyl

  Tam oxu »
 • LOAM

  n 1. bərəkətli (torpaq haq.); 2. gil / gilli torpaq; 3. kərpic gili, kərpic kəsmək üçün gil

  Tam oxu »
 • LOAMY

  adj 1. bərəkətli; 2. gilli; ~ land gilli torpaq

  Tam oxu »
 • LOAN

  loan1 n istiqraz; ssuda; borc pul; government ~ dövlət istiqrazı; domestic and foreign ~ daxili və xarici istiqraz loan2 v 1

  Tam oxu »
 • LOATHE

  v 1. zəhləsi getmək; ürəyi bulanmaq; 2. xoşlamamaq, xoşu gəlməmək

  Tam oxu »
 • LOATHING

  n zəhləsi getmə; ürəkbulanma; xoşlamama

  Tam oxu »
 • LOATHSOME

  adj ürəkbulandıran, ürəkbulandıncı, zəhlətökən

  Tam oxu »
 • LOAVES

  n loaf isminin cəm forması

  Tam oxu »
 • LOBBY

  v qanunu qəbul etdirmək / rədd etmək; to ~ a bill through the Senate qanun layihəsini Senatdan keçirmək

  Tam oxu »
 • LOBSTER

  n 1. omar (irioynaqlı dəniz xərçəngi); 2. omar əti

  Tam oxu »
 • LOCAL

  adj 1. yerli; the ~ doctor ərazi həkimi; ~ customs yerli ənənələr; a ~ government yerli hökumət; ~ time yerli vaxt; 2

  Tam oxu »
 • LOCALISATION

  localization, -isation n lokallaşdırma, lokallaşma

  Tam oxu »
 • LOCALISE

  localize, -ise v yerliləşdirmək, lokallaşdırmaq

  Tam oxu »
 • LOCALISM

  n 1. lokalizm; 2. lokal danışıq (dialekt, ləhcə və s.)

  Tam oxu »
 • LOCALITY

  n (pl -ties) yer; ölkə, vilayət; sahə; defended ~ hərb. müdafiə sahəsi / rayonu; inhabited / populated ~ məskunlaşmış yer! ölkə / rayon / vilayət

  Tam oxu »
 • LOCALIZATION

  localization, -isation n lokallaşdırma, lokallaşma

  Tam oxu »
 • LOCALIZE

  localize, -ise v yerliləşdirmək, lokallaşdırmaq

  Tam oxu »
 • LOCATE

  v 1. göstərmək; yerini göstərmək; tapmaq; to ~ a town on the map şəhəri xəritədə göstərmək; 2. yerləşdirmək (müəyyən bir yerdə)

  Tam oxu »
 • LOCATION

  n 1. yerləşmə; 2. mövqe, yer; mövqeyini təyin etmə (bir şeyin); 3. yerləşdirmə; 4. hərb. dislokasiya (qoşunun müəyyən ərazidə yerləşməsi)

  Tam oxu »
 • LOCATOR

  n amer. yerölçən (mütəxəssis)

  Tam oxu »
 • LOCK

  lock1 n II 1. kilid, qıfıl; qapı sürgüsü; to keep / to put smth. under ~ bir şeyi qıfıl altında saxlamaq; 2

  Tam oxu »
 • LOCKER

  n qıfıllanan qutu / şkaf / stol / seyf

  Tam oxu »
 • LOCKET

  n medalyon

  Tam oxu »
 • LOCKSMITH

  n çilingər

  Tam oxu »
 • LOCOMOTION

  n hərəkət etmə, hərəkət; means of ~ nəqliyyat vasitələri

  Tam oxu »
 • LOCOMOTIVE

  locomotive1 n lokomotiv, parovoz, teplovoz, elektrovoz locomotive2 adj hərəkətedən, hərəkətverici, hərəkətə səbəb olan; ~ power hərəkətverici qüvvə

  Tam oxu »
 • LODGEMENT

  n 1. kirayə etmə; 2. qurum, toplantı; yığılma; a ~ of dirt in a pipe qəlyanda qurum yığılması

  Tam oxu »
 • LODGER

  n kirayəçi, kirayənişin

  Tam oxu »
 • LODGING

  n yaşayış üçün kirayə edilmiş otaq / otaqlar

  Tam oxu »
 • LOFT

  n çardaq, dam; hay ~ ot damı; pigeon ~ göyərçin damı

  Tam oxu »
 • LOFTILY

  adv iftixarla, vüqarla, qürurla, təkəbbürlə, məğrur-məğrur, məğrur bir tərzdə

  Tam oxu »
 • LOFTINESS

  n məğrurluq; təkəbbürlülük, vüqarlılıq

  Tam oxu »
 • LOFTY

  adj 1. hündür; a ~ tower hündür qüllə; 2. məc. yüksək (arzu, hiss, məqsəd və s.), nəcib; 3. vüqarlı; məğrur; a ~ appearance məğrur duruş / görünüş / g

  Tam oxu »
 • LOG

  log1 n I 1. kötük; 2. məc. ölü log2 adj ağacdan tikilmiş; ~ cabin ağacdan tikilmiş daxma log3 v kitabda qeydiyyata salmaq (gəmidə və ya təyyarədə)

  Tam oxu »
 • LOG-JUICE

  n ucuz şərab

  Tam oxu »
 • LOGARITHM

  n riyaz. loqaritm

  Tam oxu »
 • LOGGERHEADS

  n didişmə; dalaşma; çəp gəlmə; They are always loggerheads Onlar həmişə didişirlər

  Tam oxu »
 • LOGIC

  n məntiq; a mistake in ~ məntiqi səhv

  Tam oxu »
 • LOGICAL

  adj məntiqi; It’s the logical thing to do Bu işi görmək məntiqə uyğundur

  Tam oxu »
 • LOGICALLY

  adv məntiqcə, məntiqə görə / uyğun olaraq; məntiqə uyğun şəkildə; məntiq baxımından; məntiqi cəhətdən

  Tam oxu »
 • LOGMAN

  n (pl -men) meşəçi, odunçu, odun qıran

  Tam oxu »
 • LOIN

  n 1. boş əti (malın, qoyunun boşluq hissəsinin əti); 2. bel; qurşaq; ~ cloth qurşaq sarğısı; 3. pl eyf

  Tam oxu »
 • LOLL

  loll1 n tənbəllik, avaraçılıq, veyllik loll2 v tənbəl-tənbəl hərəkət etmək, veyllənmək; asta-asta tərpənmək; ləhləyə-ləhləyə hərəkət etmək

  Tam oxu »
 • LOLLIPOP

  n nabat (şirni: çöpün üstündə yalamaq üçün)

  Tam oxu »
 • LOLLOP

  v 1. tənbəl-tənbəl yerimək, avaralanmaq; 2. hoppanıb düşmək, irəli-geri çəkilmək

  Tam oxu »
 • LOLLY

  n 1. = lollipop, 2. meyvə şirəsi; iced ~ donmuş meyvə şirəsi (çubuğun ucunda)

  Tam oxu »