İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • LUBBER

  n zırrama; heyvərə

  Tam oxu »
 • LUBBER-HEAD

  n yekəbaş, başıboş, kütbeyin

  Tam oxu »
 • LUBRICANT

  n yağlayıcı maddə, sürtkü materialı

  Tam oxu »
 • LUBRICATE

  v yağlamaq (mühərriki, maşını, maşın hissələrini)

  Tam oxu »
 • LUBRICATION

  n yağlama, yağlanma

  Tam oxu »
 • LUCK

  n imkan; təsadüf (pis və ya yaxşı); to have good / bad ~ in one’s affairs işlərində yaxşı / pis imkana malik olmaq, işi gətirmək / gətirməmək

  Tam oxu »
 • LUCKILY

  adv xoşbəxtlikdən, bəxtəvərlikdən

  Tam oxu »
 • LUCKY

  adj bəxtigətirən; xoşbəxt, bəxtəvər; to be ~ xoşbəxt / bəxtəvər olmaq

  Tam oxu »
 • LUCRATIVE

  adj sərfəli, faydalı, xeyirli

  Tam oxu »
 • LUG

  lug1 n lövbər lug2 v dartıb aparmaq

  Tam oxu »
 • LUGE

  n qısa yelkənli qayıq

  Tam oxu »
 • LUGGAGE

  luggage1 n baqaj; yük; to get one’s ~ through the customs house baqajını / yükünü gömrükxanadan keçirmək luggage2 adj baqaj, yük; ~ carrier yükdaşıyan

  Tam oxu »
 • LULL

  lull1 n sakitlik, rahatlıq; a ~ in the storm / conversation Artmanın / söhbətin sakit məcraya düşməsi lull2 v 1

  Tam oxu »
 • LULLABY

  n laylay (uşağı yatırtmaq üçün oxunan şirin mahnı)

  Tam oxu »
 • LUMBER

  lumber1 n 1. meşə materialı, ağac, taxta-şalban (yonulmamış); 2. köhnə / sınıq-salxaq mebel; 3. cır-cındır, zirzibil, dəyərsiz şeylər; 2

  Tam oxu »
 • LUMBER ROOM

  n zibilxana; kiçik anbar, anbarcık

  Tam oxu »
 • LUMINARY

  n 1. işıq saçan hər hansı bir səma cismi; 2. parlaq, işıq saçan insan, çoxbilən (adam); müdrik insan

  Tam oxu »
 • LUMINOSITY

  n parlaqlıq; işıqlılıq

  Tam oxu »
 • LUMINOUS

  adj 1. işıqsaçan; parlaq; 2. məc. aydın, asan, başadüşən; a ~ speaker aydın danışan natiq

  Tam oxu »
 • LUMP

  lump1 n 1. tikə; parça; a ~ of sugar bir tikə qənd; a ~ of ice / stone bir parça buz / daş; 2. məc. iri məbləğ; 3

  Tam oxu »
 • LUMPY

  adj 1. kəsəkli, nahamar, dübür-dübür; 2. təlatümlü; ~ sea təlatümlü dəniz

  Tam oxu »
 • LUNATIC

  lunatic1 n lunatik, gic, axmaq (adam) lunatic2 adj dəli; lunatik, ruhi xəstə, malxülya; ~ proposal axmaq təklif

  Tam oxu »
 • LUNATIC ASYLUM

  dəlixana (ruhi xəstələr üçün)

  Tam oxu »
 • LUNCH

  lunch1 n günorta yeməyi; qəlyanaltı; to have / to take ~ qəlyanaltı etmək lunch2 v 1. qəlyanaltı etmək; 2

  Tam oxu »
 • LUNCH BOX

  n səhər yeməyi qoyulan qutu (məktəbli və s. üçün)

  Tam oxu »
 • LUNCH-HOUR

  n ikinci səhər yeməyi saab / vaxtı

  Tam oxu »
 • LUNCH-ROOM

  n amer. qəlyanaltı (yer)

  Tam oxu »
 • LUNCH-TIME

  n = lunch-hour

  Tam oxu »
 • LUNCHEON

  n səhər yeməyi (adət, rəsmi)

  Tam oxu »
 • LUNCHEON VOUCHER

  n yemək üçün talon (müəssisə tərəfindən fəhlələrə verilən)

  Tam oxu »
 • LUNCHEONETTE

  n 1. amer. yüngül qəlyanaltı kafesi; 2. yüngül qəlyanaltı

  Tam oxu »
 • LUNG

  n anat. ağ ciyər; the ~s ağ ciyərlər; inflammation of the ~s ağ ciyərlərin sətəlcəmi; ◊ good ~s güclü səs; at the top of one’s ~s gur / uca səslə; ~s

  Tam oxu »
 • LUNG CANCER

  n tib. ağ ciyərlərin xərçəngi

  Tam oxu »
 • LUNG FEVER

  n tib. ağ ciyərlərin iltihabı

  Tam oxu »
 • LUNG-TESTER

  n tib. spirometr (ağ ciyərlərin tutumunu ölçən cihaz)

  Tam oxu »
 • LURE

  lure1 n 1. şirnikləndirmə, cəlb etmə; 2. yem, tələ yemi (balıq, siçan və s. tutmaq üçün) lure2 v salmaq, tələyə düşmək; tora salmaq

  Tam oxu »
 • LURK

  v gizlənmək; yuva salmaq

  Tam oxu »
 • LUSH

  lush1 n 1. spirtli içki; 2. sl əyyaş lush2 adj şirəli, sulu; gur (bitki haq.)

  Tam oxu »
 • LUST

  n həvəs, şəhvət, ehtiras; istək, seks

  Tam oxu »
 • LUSTFUL

  adj şəhvətli, ehtiraslı; ~ glances şəhvətli / etiraslı baxışlar

  Tam oxu »
 • LUSTRE

  n 1. parıltı; bərq, bərq vurma; 2. şöhrət; to add / to give ~ to smth.; to throw / to shed ~ on smth

  Tam oxu »
 • LUSTROUS

  adj parlaq, işıqlı, bərq vuran, parıltılı, parıldayan; ~ black hair parlaq qara saç

  Tam oxu »
 • LUSTRUM

  n (pl -tra, -trums) beşillik

  Tam oxu »
 • LUSTY

  adj sağlam, güclü, möhkəm; a ~ voice güclü səs; a ~ infant sağlam uşaq

  Tam oxu »
 • LUX

  n fiz. lüks (işıqlandırma vahidi)

  Tam oxu »
 • LUXURIANT

  adj 1. varlı, zəngin, aşıb-daşan, gur; ~ imagination zəngin təəssürat; ~ growth gur yetişmə, sürətlə boy atma; 2

  Tam oxu »
 • LUXURIATE

  v 1. var-dövlət içində üzmək; 2. ləzzət almaq; kef çəkmək / görmək

  Tam oxu »
 • LUXURIOUS

  adj 1. zəngin, varlı, cah-calallı, təmtəraqlı; 2. zənginlik sevən, təmtəraq hərisi olan

  Tam oxu »
 • LUXURY

  n 1. cah-calal, var-dövlət; zənginlik; 2. həzz; böyük ləzzət / məmnunluq; the ~ of a good book yaxşı kitabdan alınan həzz / ləzzət / məmnunluq

  Tam oxu »
 • LYING

  lying1 to lie felinin pr.p forması lying2 adj yalan, yalan danışan / uyduran; a ~ man yalan danışan / uyduran adam

  Tam oxu »