İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • RE-COUNT

  re-count1 n sayıma, təkrar sayma / sayılma, yenidən hesablama (xüs. seçkidə); The unsuccessful candidate demanded a re-count of the votes Seçkidə uduz

  Tam oxu »
 • RE-COVER

  v yeni üz çəkmək; to ~ a cushion with velvet divana velvetdən (yeni) üz çəkmək

  Tam oxu »
 • RE-ELECT

  v yenidən / təzədən seçmək

  Tam oxu »
 • RE-ELECTION

  n yenidən seçmə / seçilmə, təkrar seçki

  Tam oxu »
 • RE-ENTER

  v 1. yenidən girmək / daxil olmaq; 2. geri dönmək / qayıtmaq

  Tam oxu »
 • RE-ENTRY

  n yenidən qayıtma / geri dönmə

  Tam oxu »
 • RE-ESTABLISH

  v 1. bərpa etmək; əvvəlki halına salmaq / qaytarmaq; to ~ a firm’s credit firmanın kreditini geri qaytarmaq; 2

  Tam oxu »
 • RE-ESTABLISHMENT

  n yenidən bərpa etmə / edilmə, əvvəlki halına salma

  Tam oxu »
 • RE-EXAMINATION

  n 1. yenidən yoxlama; 2. təkrar imtahan

  Tam oxu »
 • RE-EXAMINE

  v 1. yenidən yoxlamaq; 2. yenidən imtahan etmək; 3. hüq. yenidən baxmaq (işə)

  Tam oxu »
 • RE-LAY

  v 1. boru çəkmək, 2. xalçanı yenidən salmaq; 3. yol çəkmək; to ~ of rails relsləri dəyişdirmək

  Tam oxu »
 • RE-SORT

  v yenidən seçmək

  Tam oxu »
 • RE-TYPE

  v yenidən çap etmək (makinada)

  Tam oxu »
 • REACH

  reach1 n 1. uzatma (əlini və s.); to make a ~ for smth. bir şeyə əl uzatmaq; within ~ of one’s hand əlinin altında; 2

  Tam oxu »
 • REACHABLE

  adj mümkün, mümkün olan, əldə edilə bilən, əl çatan

  Tam oxu »
 • REACT

  v 1. reaksiya / cavab vermək (təsirə); I suggested that he might help, but he didn’t react at all Mən belə hesab etdim ki, o, kömək edə bilər, lakin o

  Tam oxu »
 • REACTION

  n I 1. reaksiya, təsirə cavab vermə, təsirlənmə; the ~ of eye to light gözün işığa qarşı reaksiyası; 2

  Tam oxu »
 • REACTIONARY

  reactionary1 n irticaçı, mürtəce siyasət tərəfdarı reactionary2 adj mürtəce, irticaçı; ~ forces mürtəce qüvvələr

  Tam oxu »
 • REACTIONIST

  n irticaçı, mürtəce

  Tam oxu »
 • REACTIVATE

  v 1. yenidən fəaliyyətə başlamaq, fəaliyyəti təzələmək; 2. canlandırmaq (işi); 3. bərpa etmək; 4. reaktivləşdirmək

  Tam oxu »
 • REACTIVATION

  n 1. fəaliyyəti bərpa etmə; 2. canlandırma, yenidən başlama, təzələmə (işi); 3. bərpa etmə (təşkilatı)

  Tam oxu »
 • REACTIVE

  adj 1. təsirə cavab verən; reaksiya verən; 2. qıcığa cavab verən; 3. kim. reaktiv

  Tam oxu »
 • REACTOR

  n 1. tex. reaktor (öz-özündən induksiya əmələ gətirən makara); 2. fiz. atom reaktoru / qazanı

  Tam oxu »
 • READ

  read1 n oxu, kitab oxuma; to enjoy a good ~ yaxşı kitab oxumadan həzz / ləzzət almaq; to take a quick ~ at a book kitabı ötəri oxumaq read2 adj 1

  Tam oxu »
 • READABILITY

  n asanlıqla / asan oxuna bilmə, oxunuşu asan olma

  Tam oxu »
 • READABLE

  adj 1. aydın, asan oxunan; ~ handwriting asan oxunan / aydın xətt; 2. oxunaqlı, maraqlı, yaxşı yazılmış (kitab haq

  Tam oxu »
 • READDRESS

  v məktubun ünvanını dəyişdirmək / dəyişmək

  Tam oxu »
 • READER

  n 1. oxucu; My fair readers ∕ Mənim əziz oxucularım!; 2. bədii oxucu (aktyor); 3. müntəxəbat

  Tam oxu »
 • READERSHIP

  n 1. dosent rütbəsi; dosentlik; 2. oxucu kütləsi; to achieve a wide ~ geniş oxucu kütləsi qazanmaq

  Tam oxu »
 • READILY

  adv 1. həvəslə, məmnuniyyətlə, razılıqla; to consent ~ həvəslə / məmnuniyyətlə razılaşmaq; His suggestion was readily accepted Onun təklifi məmnuniyyə

  Tam oxu »
 • READINESS

  n 1. razılıq, hazır olma; to have everything in ~ hər şeyi hazır vəziyyətdə saxlamaq; 2. zirəklik, hazırcavablıq, diribaşlıq; 3

  Tam oxu »
 • READING

  reading1 n 1. oxu, oxuma; qiraət; outside ~ sinifdənkənar oxu; to teach ~ and writing oxumağı və yazmağı öyrətmək; to be fond of ~ oxumağı (çox) sevmə

  Tam oxu »
 • READING-BOOK

  n müntəxəbat

  Tam oxu »
 • READING-LAMP

  n stolüstü lampa

  Tam oxu »
 • READING-ROOM

  n 1. qiraətxana, oxu zalı; 2. korrektor otağı

  Tam oxu »
 • READJUST

  v 1. düzəltmək, qaydaya salmaq, təzədən düzəltmək; dəyişdirmək; to ~ the television set televiziya aparatını düzəltmək; to ~ one’s dress paltarını düz

  Tam oxu »
 • READJUSTMENT

  n 1. düzəltmə; qaydaya salınma; to make ~ düzəliş etmək; 2. kökləmə (televizoru, çalğı alətlərini); 3

  Tam oxu »
 • READY

  ready1 n 1. d.d. nağd pul; 2. hərb. hazır vəziyyət; at the ~ hazır vəziyyətdə ready2 adj 1. hazır, hazırlanmış; ~ for use istifadəyə hazır; ~ for the

  Tam oxu »
 • READY-MADE

  adj hazır; ~ clothes hazır paltar

  Tam oxu »
 • REAL

  adj 1. həqiqi, əsl, real, gerçək; ~ events həqiqi / real hadisələr; ~ gold / silver həqiqi qızıl / gümüş; a ~ reason həqiqi / əsl səbəb; These things

  Tam oxu »
 • REALISABLE

  realizable, -isable adj həyata keçirilə bilən, mümkün olan; yerinə yetirilə / həyata keçirilə bilən; a ~ plan yerinə yetirilə bilən plan

  Tam oxu »
 • REALISATION

  realization, -isation n 1. həyata keçmə, yerinə yetirmə; realizasiya, həyata keçirmə (planı və s.); the ~ of one’s hopes / dreams ümidlərini / arzular

  Tam oxu »
 • REALISE

  realize, -ise v 1. həyata keçirmək, yerinə yetirmək; to ~ a plan planı həyata keçirmək / yerinə yetirmək; to ~ one’s dreams / hopes öz arzularını / üm

  Tam oxu »
 • REALISM

  n realizm

  Tam oxu »
 • REALIST

  n realist

  Tam oxu »
 • REALISTIC

  n realist; ~ planning realist planlaşdırma; ~ attitude realist münasibət

  Tam oxu »
 • REALISTICALLY

  adv realistcəsinə, praktik olaraq

  Tam oxu »
 • REALITY

  n 1. gerçəklik, varlıq, reallıq; objective ~ fəh. obyektiv varlıq; in ~ əslində, taktik olaraq; She believes in reality of fairies O əslində cadugərlə

  Tam oxu »
 • REALIZABLE

  realizable, -isable adj həyata keçirilə bilən, mümkün olan; yerinə yetirilə / həyata keçirilə bilən; a ~ plan yerinə yetirilə bilən plan

  Tam oxu »
 • REALIZATION

  realization, -isation n 1. həyata keçmə, yerinə yetirmə; realizasiya, həyata keçirmə (planı və s.); the ~ of one’s hopes / dreams ümidlərini / arzular

  Tam oxu »