İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • RIB

  rib1 n anat. qabırğa rib2 v (-bb-) zarafat etmək, cırnatmaq

  Tam oxu »
 • RIBALD

  ribald1 n kobud, ədəbsiz (adam); hərzə danışan, ağzıyava, həyasız ribald2 adj qaba, kobud, ədəbsiz; yaramaz, nalayiq

  Tam oxu »
 • RIBALDRY

  n qabalıq, kobudluq, sərtlik; ədəbsizlik, həyasızlıq

  Tam oxu »
 • RIBBON

  ribbon1 n 1. lent; bafta; typewriter ~ yazı makinası üçün lent; 2. nazik zolaq; ~ of road yolun zolağı ribbon2 v 1

  Tam oxu »
 • RIBCAGE

  n döş qəfəsi

  Tam oxu »
 • RICE

  rice1 n bot. düyü rice2 adj düyü; ~ field düyü zəmisi

  Tam oxu »
 • RICE-FLOUR

  n düyü unu

  Tam oxu »
 • RICE-PAPER

  n düyü kağızı

  Tam oxu »
 • RICH

  adj 1. dövlətli; a ~ person dövlətli adam / şəxs; the ~ countries of the world dünyanın dövlətli ölkələri; 2

  Tam oxu »
 • RICHLY

  adv zəngin, dəbdəbəli; qəşəng; ~ furnished room zəngin / dəbdəbəli / qəşəng mebel düzülmüş otaq

  Tam oxu »
 • RICHNESS

  n 1. var, dövlət, sərvət, zənginlik; the natural ~ of the soil torpağın təbii zənginliyi; 2. bolluq, çoxluq

  Tam oxu »
 • RICK

  rick1 n I k.t. taya n II burxulma rick2 v I k.t. taya qoymaq / vurmaq v II burxutmaq; to ~ one’s ankle topuğunu burxutmaq

  Tam oxu »
 • RICKETS

  n tib. raxit

  Tam oxu »
 • RICKETY

  adj tib. raxit, raxitli; a ~ child raxit / raxitli uşaq

  Tam oxu »
 • RID

  v (-dd-) qurtarmaq; xilas etmək / olmaq; to get ~ of smb. / smth. bir kəsdən / şeydən yaxa qurtarmaq; to get ~ of fascism faşizmdən xilas olmaq / etmə

  Tam oxu »
 • RIDDANCE

  n 1. qurtuluş, xilas; 2. təmizləmə; qaydaya salma, yığışdırma (otağı)

  Tam oxu »
 • RIDDLE

  riddle1 n I 1. tapmaca; to solve a ~ tapmacanı tapmaq; 2. müəmma, eyham; to talk in ~s eyhamla danışmaq n II xəlbir, şadara riddle2 v I 1

  Tam oxu »
 • RIDE

  ride1 n 1. gəzinti (atla, velosipedlə və s.); to have / to take a ~ gəzintiyə çıxmaq; 2. atlılar qrupu; 3

  Tam oxu »
 • RIDER

  n 1. atlı, at sürən; a poor / an experienced / a talented ~ pis / təcrübəli / istedadlı at sürən; Three riders were approaching Üç atlı yaxınlaşırdı;

  Tam oxu »
 • RIDGE

  ridge1 n 1. dağ silsiləsi, sıra dağlar; 2. suayncı; 3. haşiyə, kənar (parçada) ridge2 v 1. qırışdırmaq, büzüşdürmək; 2

  Tam oxu »
 • RIDICULE

  ridicule1 n gülmə, ələ salma, lağa qoyma; to hold smb. up to ~ bir kəsə gülmək ridicule2 v gülmək, ələ salmaq, lağa qoymaq, istehza / rişxənd etmək

  Tam oxu »
 • RIDICULOUS

  adj gülməli, gülünc, məzəli; She looks ridiculous in those tight trousers Bu dar şalvarda o, gülməli görünür

  Tam oxu »
 • RIDICULOUSLY

  adv gülməli, məzəli, gülünc; to speak ~ gülməli / məzəli danışmaq

  Tam oxu »
 • RIDICULOUSNESS

  n gülünclük, mənasızlıq, cəfənglik

  Tam oxu »
 • RIFF-RAFF

  n cəmiyyətin tör-töküntüləri

  Tam oxu »
 • RIFLE

  rifle1 n tüfəng rifle2 v I tüfəng atmaq v II 1. axtarmaq (oğurlamaq məqsədilə); 2. soymaq, qopartmaq, didmək (qabığı və s

  Tam oxu »
 • RIFLED

  adj yivli; ~ weapon yivli silah

  Tam oxu »
 • RIFLEMAN

  n (pl -men) hərb. atıcı, tüfənglə silahlanmış əsgər

  Tam oxu »
 • RIFT

  rift1 n 1. çat, çatlaq, yarıq, çatlamış yer; yarğan; dərə; 2. ciddi narazılıq (qrupun üzvləri, dostlar və s

  Tam oxu »
 • RIG

  rig1 n I 1. tex. uyğunlaşdırma, düzəltmə; 2. qazma dəzgahı / buruğu / vışkası n II d.d. dəcəllik, nadinclik; to run a / the ~ dəcəllik / nadinclik etm

  Tam oxu »
 • RIGHT

  right1 n I 1. düzlük, düzgünlük; haqq, ədalət; to be in the ~ haqlı olmaq; to defend the ~ haqq işini / ədaləti müdafiə etmək; 2

  Tam oxu »
 • RIGHT-HAND

  adj sağ, sağ tərəfdə olan; ~ side sağ tərəf; ~ man "sağ əl", sadiq köməkçi / adam

  Tam oxu »
 • RIGHT-HANDED

  adj sağ əllə edilən; ~ blow sağ əllə vurulan zərbə, sağ əl zərbəsi

  Tam oxu »
 • RIGHTFUL

  adj 1. qanuni, qanunauyğun; ~ heir qanuni vəliəhd / varis / vərəsə; 2. ədalətli; ~ act ədalətli hərəkət

  Tam oxu »
 • RIGHTFULLY

  adv 1. qanunla, qanuna uyğun olaraq; 2. insafla, ədalətlə

  Tam oxu »
 • RIGHTFULNESS

  n 1. qanunilik, qanunauyğunluq; 2. insaf, ədalət, haqq

  Tam oxu »
 • RIGHTLESS

  adj hüquqsuz, hüququ olmayan, hüquqdan məhrum

  Tam oxu »
 • RIGHTLY

  adv 1. düz, doğru; to be ~ informed düz / doğru məlumat almaq; 2. ədalətlə; to act ~ ədalətlə hərəkət etmək

  Tam oxu »
 • RIGID

  adj 1. bərk, əyilməyən; ~ rod bərk mil; 2. möhkəm, ciddi; sərt; ~ discipline ciddi / möhkəm nizam-intizam; ~ rule ciddi / möhkəm qayda

  Tam oxu »
 • RIGIDITY

  n 1. bərklik, sərtlik; the ~ of the metal metalın bərkliyi; 2. ciddilik, kəskinlik; the ~ of the rules qaydaların ciddiliyi / kəskinliyi

  Tam oxu »
 • RIGIDLY

  adv 1. amansızcasına, insafsızcasına; 2. ciddi, ciddiyyətlə

  Tam oxu »
 • RIGMAROLE

  n boş danışıq, cəfəngiyat, uydurma, yalan; I’ve never heard such a rigmarole Mən heç vaxt belə cəfəngiyat eşitməmişəm

  Tam oxu »
 • RIGOR

  n amer. = rigour

  Tam oxu »
 • RIGOROUS

  adj 1. ciddi; bərk; ~ discipline ciddi nizam-intizam; ~ measures ciddi tədbirlər; 2. düz, dəqiq; ~ scientific method dəqiq elmi metod; 3

  Tam oxu »
 • RIGOUR

  n 1. ciddilik, ciddiyyət, qətilik; with the utmost ~ of the law qanunun bütün ciddiliyi ilə; 2. dəqiqlik, dürüstlük, doğruluq; 3

  Tam oxu »
 • RIM

  rim1 n 1. çənbər, sağanaq; the ~ of an eye-glass eynəyin sağanağı; 2. qıraq, kənar; the ~ of a cup / a glass fincanın / stəkanın kənarı rim2 v (-mm-)

  Tam oxu »
 • RIME

  n qırov

  Tam oxu »
 • RIMLESS

  adj sağanaqsız; ~ eyeglasses pensne (gözlük); sağanaqsız eynək

  Tam oxu »
 • RIND

  rind1 n qabıq; lemon / orange / cheese ~ limon / portağal / pendir qabığı rind2 v qabığını soymaq / almaq

  Tam oxu »
 • RINDLESS

  adj qabıqsız

  Tam oxu »