İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • RUB

  rub1 n 1. sürtünmə; 2. sürtmə; ovxalama; to give smth. a good ~ bir şeyi yaxşı-yaxşı sürtmək; 3. təmizləmə; the ~ of a brush şotka ilə təmizləmə; 4

  Tam oxu »
 • RUBBED

  adj köhnəlmiş, yırtılmış; köhnə, sürtülmüş; ~ furniture köhnəlmiş mebel

  Tam oxu »
 • RUBBER

  rubber1 n I 1. kauçuk; natural / synthetic ~ təbii / sintetik kauçuk; 2. pozan, rezin; 3. id. şayba n II 1

  Tam oxu »
 • RUBBING-STONE

  n bülöv daşı

  Tam oxu »
 • RUBBISH

  n 1. zibil, zir-zibil; 2. cəfəngiyyat

  Tam oxu »
 • RUBBISHY

  adj cəfəng, boş, mənasız; yaramaz; ~ TV serials mənasız televiziya serialları

  Tam oxu »
 • RUBBLE

  n çay / çaylaq daşı, tikinti daşı (yonulmuş); çınqıl; a road built on a foundation of ~ çınqıl özül üstündə çəkilmiş yol

  Tam oxu »
 • RUBY

  ruby1 n 1. yaqut; 2. yaqut rəngi ruby2 adj yaqut, yaqut rəngli, yaqut kimi qırmızı; a ~ ring yaqut qaşlı üzük; ~ velvet yaqut rəngli velvet; ~ lips ya

  Tam oxu »
 • RUCK

  n rəiyyət, qara camaat, avam / adi xalq

  Tam oxu »
 • RUDDER

  n 1. sükan; 2. rəhberedici prinsip

  Tam oxu »
 • RUDDERLESS

  adj 1. sükansız; 2. rəhbərsiz

  Tam oxu »
 • RUDDINESS

  n allıq, qırmızılıq

  Tam oxu »
 • RUDDY

  ruddy1 adj 1. al; ~ cheeks al yanaqlar; 2. qırmızı; ~ wine qırmızı şərab / çaxır ruddy2 v 1. al / qırmızı boyamaq; 2

  Tam oxu »
 • RUDE

  adj 1. kobud, qaba; ədəbsiz; həqarətli, alçaldıcı, təhqiredici; a ~ reply kobud cavab; to be ~ to smb

  Tam oxu »
 • RUDELY

  adv 1. həqarətlə, kobudcasına, qabacasına; kobud, qaba; to speak ~ kobud / qaba danışmaq; 2. yöndəmsiz / kobud bir tərzdə

  Tam oxu »
 • RUDENESS

  n kobudluq, qabalıq; The girl was offended by his rudeness Onun kobudluğu / qabalığı qızın xətrinə dəydi

  Tam oxu »
 • RUDIMENT

  n 1. elementar / əsas biliklər; the ~ of arithmetic hesabın əsaslan; 2. başlanğıc, rüşeym; ~ of civilization mədəniyyətin / sivilizasiyanın başlanğıcı

  Tam oxu »
 • RUDIMENTARY

  adj 1. ibtidai, elementar; a; ~ education ibtidai təhsil; 2. inkişafdan qalmış; a ~ organ inkişafdan qalmış orqan

  Tam oxu »
 • RUE

  v təəssüf etmək, heyfsilənmək; peşman olmaq

  Tam oxu »
 • RUEFUL

  adj qəmli, qüssəli, kədərli; a ~ smile qəmli / qüssəli / kədərli təbəssüm

  Tam oxu »
 • RUFFIAN

  n xuliqan; başkəsən, qatil, quldur; a hired ~ muzdla tutulmuş qatil / başkəsən

  Tam oxu »
 • RUFFIANISM

  n xuliqanlıq, banditlik, quldurluq

  Tam oxu »
 • RUFFIANLY

  adj xuliqan, bandit; ~ appearance xuliqan / bandit görkəmi

  Tam oxu »
 • RUFFLE

  ruffle1 n I 1. büzmə, oborka; 2. büzməli krujeva manjet; 3. zərif dalğa / ləpə / qırış (suyun üzündə) n II çaxnaşma, vəlvələ, həyəcan ruffle2 v I 1

  Tam oxu »
 • RUG

  n xalça, palaz

  Tam oxu »
 • RUGBY

  n id. reqbi

  Tam oxu »
 • RUGGED

  adj 1. kələ-kötür, dərə-təpə, nahamar; ~ country dərə-təpə ölkə; 2. cadar-cadar, qırış-qırış; a fierce ~ face qırış-qırış qorxunc sifət; 3

  Tam oxu »
 • RUGGEDNESS

  n 1. nahamarlıq, kələ-kötürlük; 2. qabalıq, kobudluq; 3. qırışıqlıq

  Tam oxu »
 • RUIN

  ruin1 n 1. tələf / həlak / məhv / puç olma; the ~ of one’s hopes ümidlərin puç olması; to bring to ~ məhv etmək; 2

  Tam oxu »
 • RUINATE

  v 1. dağıtmaq, yıxmaq, uçurtmaq, viran etmək, xaraba qoymaq; yox / puç / məhv / alt-üst etmək; 2. var-yoxdan çıxarmaq

  Tam oxu »
 • RUINATION

  n d.d. 1. fəlakət, qəza, bədbəxt hadisə; 2. var-yoxdan tam çıxma

  Tam oxu »
 • RUINED

  adj 1. dağılmış, uçmuş, xaraba qalmış; a ~ church dağılmış / uçmuş kilsə; a ~ city xaraba qalmış şəhər; 2

  Tam oxu »
 • RUINOUS

  adj 1. zərərli; dağıdıcı; the ~ effects of the strike tətilin dağıdıcı təsirləri; 2. uçmuş, dağılmış, viran qalmış; ~ castles dağılmış / viran qalmış

  Tam oxu »
 • RULE

  rule1 n 1. qayda; the ~s of football futbol oyunu qaydaları; ~ of the road yol hərəkəti qaydası; to observe / to obey the ~s qaydalara əməl / riayət e

  Tam oxu »
 • RULER

  n 1. hökmdar, hakim, idarə edən; 2. xətkeş

  Tam oxu »
 • RULING

  ruling1 n 1. idarə / rəhbərlik etmə; idarə; 2. qərar, qətnamə; 3. xətt / cızıq çəkmə ruling2 adj 1. hakim, hökmran; the ~ classes hakim siniflər; 2

  Tam oxu »
 • RUMBLE

  rumble1 n 1. guruldama, gurultu, şaqqıltı; uğultu; the ~ of thunder göy gurultusu / şaqqıldaması; the ~ of an earthquake zəlzələnin uğultusu; 2

  Tam oxu »
 • RUMBUSTIOUS

  adj d.d. səsli-küylü, gurultulu

  Tam oxu »
 • RUMINANT

  ruminant1 n zool. gövşəyən heyvan ruminant2 adj 1. gövşəyən; ~ animals gövşəyən heyvanlar; 2. fikirli, dalğın

  Tam oxu »
 • RUMINATE

  v 1. gövşəmək; saqqız çeynəmək; 2. (about, on, over) dərindən fikirləşmək / düşünmək, götür-qoy etmək; to ~ over a plan plan üzərində dərindən düşünmə

  Tam oxu »
 • RUMINATION

  n 1. gövşəmə, saqqız çeynəmə; 2. fikirləşmə, düşünmə

  Tam oxu »
 • RUMINATIVE

  adj düşüncəli, fikirli, dalğın

  Tam oxu »
 • RUMINATIVELY

  adv dalğın, fikirli, fikirli-fikirli, dalğın / fikirli bir tərzdə; to speak ~ fikirli-fikirli danışmaq

  Tam oxu »
 • RUMMAGE

  rummage1 n 1. axtarış, axtarma; 2. zir-zibil, cır-cındır rummage2 v 1. axtarmaq, eşələyib axtarmaq; to ~ in a desk yazı stolunu eşələyib axtarmaq; 2

  Tam oxu »
 • RUMOR

  n amer. = rumour1,2

  Tam oxu »
 • RUMOUR

  rumour1 n şayiə, söhbət rumour2 v şayiə yaymaq, danışmaq, demək

  Tam oxu »
 • RUMP

  n anat. yanbız, sağrı; He slapped the horse on the rump O, atın sağrısına / yanbızına şappıldatdı

  Tam oxu »
 • RUMPLE

  v 1. əzmək, bürüşdürmək; to ~ one’s clothes paltarını əzmək / bürüşdürmək; 2. qarışdırmaq, dolaşdırmaq; to ~ smb

  Tam oxu »
 • RUMPUS

  n d.d. səs-küy, hay-küy, qalmaqal

  Tam oxu »
 • RUN

  run1 n 1. qaçış, qaçma; to come at a ~ qaçaraq gəlmək; to be on the ~ all day bütün günü hərəkətdə olmaq; to keep smb

  Tam oxu »