İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • TEA

  n çay; strong / weak ~ tünd / açıq çay; to make / to brew ~ çay dəmləmək

  Tam oxu »
 • TEA BAG

  n çay paketi; birdəfəlik çay

  Tam oxu »
 • TEA BREAK

  n çay fasiləsi

  Tam oxu »
 • TEA CADDY

  n çayqabı, çayriz

  Tam oxu »
 • TEA DEALER

  n çay alverçisi / ticarətçisi

  Tam oxu »
 • TEA LEAF

  n çay yarpağı

  Tam oxu »
 • TEA POT

  n çaydan

  Tam oxu »
 • TEA-ROOM

  n çayxana

  Tam oxu »
 • TEA-ROSE

  n çaygülü

  Tam oxu »
 • TEA-SERVICE

  n çay servizi

  Tam oxu »
 • TEA-SET

  n = tea-service

  Tam oxu »
 • TEA-SPOON

  n çay qaşığı

  Tam oxu »
 • TEA-STRAINER

  n çay süzgəci

  Tam oxu »
 • TEA-TABLE

  n çay stolu

  Tam oxu »
 • TEA TIME

  n çay vaxtı (günorta)

  Tam oxu »
 • TEA TOWEL

  n çay dəsmalı

  Tam oxu »
 • TEA-TRAY

  n çay podnosu; sini; məcməyi

  Tam oxu »
 • TEA-URN

  n su qaynadan cihaz; samovar

  Tam oxu »
 • TEACH

  v 1. dərs demək / vermək; to ~ English / Russian İngilis / rus dili dərsi demək; 2. öyrətmək; to ~ someone English bir kəsə ingilis dili öyrətmək; 3

  Tam oxu »
 • TEACHER

  n müəllim, müəllimə

  Tam oxu »
 • TEACHING

  teaching1 n 1. dərs vermə; tədris; 2. öyrətmə; öyrənmə; 3. nəzəriyyə, doktrina teaching2 adj müəllim, müəllimlik; the ~ profession müəllim / müəllimli

  Tam oxu »
 • TEACUP

  n çay fincanı

  Tam oxu »
 • TEAHOUSE

  n çay evi, çayxana

  Tam oxu »
 • TEAM

  team1 n 1. qoşqu; 2. briqada; işçi qrupu; 3. id. komanda; 4. gəmi heyəti team2 adj komanda; ~ championship komanda birinciliyi; ~ sports komanda idman

  Tam oxu »
 • TEAM-MATE

  n 1. komanda yoldaşı; 2. eyni briqadanın / eyni dəstənin üzvü

  Tam oxu »
 • TEAM-WORK

  n 1. briqada işi; 2. əməkdaşlıq; 3. qarşılıqlı kömək; 4. id. uyğunluq; müntəzəmlik (oyunçular arasında)

  Tam oxu »
 • TEAMSTER

  n 1. sürücü; arabaçı; 2. amer. yük maşını sürücüsü

  Tam oxu »
 • TEAR

  tear1 n I 1. göz yaşı; in ~s göz yaşları içərisində; to burst into ~s ağlamaq; ~s of joy sevinc yaşları; with ~s in his / her eyes gözləri yaşlı; to r

  Tam oxu »
 • TEAR-DROP

  n göz yaşı

  Tam oxu »
 • TEAR-DUCT

  n anat. göz yaşı kanalı

  Tam oxu »
 • TEAR-GAS

  n gözyaşardıcı qaz

  Tam oxu »
 • TEAR-OFF

  adj cırılan, qopardılan; a ~ calendar cırılan təqvim

  Tam oxu »
 • TEAR-SHEET

  n amer. elan

  Tam oxu »
 • TEAR-SHELL

  n hərb. gözyaşardıcı qazı olan mərmi

  Tam oxu »
 • TEAR-STAINED

  adj gözüyaşlı, ağlamaqdan gözləri qızarmış

  Tam oxu »
 • TEARFUL

  adj 1. gözüyaşlı; 2. qəmli; ~ farewell qəmli ayrılıq

  Tam oxu »
 • TEASE

  tease1 n 1. öcəşkən / dalaşqan adam; 2. sataşmaq cəhdi tease2 v 1. sataşmaq; acıqlandırmaq; to ~ someone about his being short bir kəsə balacaboy oldu

  Tam oxu »
 • TEASEL

  v toxuc. xovlamaq, xov vermək

  Tam oxu »
 • TEASELER

  n xovlayıcı fəhlə

  Tam oxu »
 • TEAT

  n 1. memə, döş giləsi; 2. tex. tağalaq

  Tam oxu »
 • TECHNICAL

  adj texniki; sənaye; ~ school texniki məktəb; ~ terms texniki terminlər; due to a ~ hitch / fault texniki səbəblərə / qüsurlara görə; a ~ difficulty t

  Tam oxu »
 • TECHNICALITY

  n 1. texniki təfsilat; 2. rəsmiyyət

  Tam oxu »
 • TECHNICIAN

  n texnik

  Tam oxu »
 • TECHNICS

  n texniki elmlər

  Tam oxu »
 • TECHNIQUE

  n 1. yol, üsul; 2. texniki vərdiş / qabiliyyət

  Tam oxu »
 • TECHNOLOGICAL

  adj texnoloji; texnologiya

  Tam oxu »
 • TECHNOLOGIST

  n texnoloq

  Tam oxu »
 • TECHNOLOGY

  n 1. texnologiya; texnika; 2. xüsusi terminologiya; the ~ of computers kompyuter terminologiyası

  Tam oxu »
 • TECTONIC

  adj 1. arxitektura, memarlıq; 2. geol. tektonik

  Tam oxu »
 • TEDIOUS

  adj darıxdırıcı; yorucu

  Tam oxu »