İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • THAN

  conj 1. -dan, -dən; I am taller than you Mən səndən / sizdən hündürəm; sooner ~ expected gözlənildiyindən tez; I have never met anyone more stupid tha

  Tam oxu »
 • THANK

  v təşəkkür etmək, minnətdarlıq bildirmək; to ~ someone for a gift hədiyyəyə görə bir kəsə təşəkkür etmək; to ~ sincerely səmimi minnətdarlıq bildirmək

  Tam oxu »
 • THANKFUL

  adj minnətdar, yaxşılıq / qədir bilən; to be ~ 1) minnətdar olmaq; 2) Allaha şükür etmək

  Tam oxu »
 • THANKLESS

  adj 1. naşükür, nankor; 2. səmərəsiz, qoyulan zəhmətə dəyməyən; a ~ task səmərəsiz tapşırıq; a ~ job zəhmətinə dəyməyən iş

  Tam oxu »
 • THANKS

  n pl təşəkkür, razılıq, minnətdarlıq; Many thanks! Çox sağ ol /olun!; ~ to... ...sayəsində, ...görə,

  Tam oxu »
 • THANKSGIVING

  thanksgiving1 n 1. şükran duası; 2. razılıq, təşəkkür thanksgiving2 adj şükranlıq; Thanksgiving Day amer

  Tam oxu »
 • THANKWORTHY

  adj təşəkkürə / razılığa layiq

  Tam oxu »
 • THAT

  that1 demon. pron (pl those) 1. o; ~ book o kitab; ~ house o ev; ~ day o gün; That is true O həqiqətdir / 2

  Tam oxu »
 • THATCH

  thatch1 n taxtapuş küləşi.; qamış, qarğı thatch2 v küləşlə / qamışla örtmək

  Tam oxu »
 • THAW

  thaw1 n 1. yumşaq / mülayim hava; 2. ərimə; 3. istiləşmə; yumşalma (münasibətlərdə) thaw2 v 1. ərimək, donu açılmaq; 2

  Tam oxu »
 • THE

  müəyyənlik artikli: 1. İsimlərlə işlədilərək əşya və hadisələr sinfindən hər hansı predmeti, əşyam, hadisəni ayırmağa xidmət göstərir: Bu halda the mü

  Tam oxu »
 • THEATER

  n amer. = theatre

  Tam oxu »
 • THEATRE

  n 1. teatr; to go to the ~ teatra getmək; 2. auditoriya; 3. operasiya otağı; operating ~ cərrahiyyə otağı; 4

  Tam oxu »
 • THEATRE-GOER

  n teatr həvəskarı

  Tam oxu »
 • THEATRICAL

  theatrical1 n 1. peşəkar aktyor; 2. pl tamaşa, teatr tamaşası theatrical2 adj 1. teatr; səhnə; ~ hall teatr zalı; 2

  Tam oxu »
 • THEATRICALISE

  theatricalize, -ise v səhnələşdirmək, səhnəyə qoymaq

  Tam oxu »
 • THEATRICALITY

  n qeyri-təbiilik, sünilik

  Tam oxu »
 • THEATRICALIZE

  theatricalize, -ise v səhnələşdirmək, səhnəyə qoymaq

  Tam oxu »
 • THEATRICS

  n pl səhnə sənəti

  Tam oxu »
 • THEFT

  n oğurluq; ~ of government property dövlət mülkiyyətinin oğurluğu; to commit a ~ oğurluq etmək

  Tam oxu »
 • THEIR

  pron 1. onların; ~ mother / father onların anası / atası; 2. Bəzən Azərbaycan dilinə tərcümə edilmir: They sold their house Onlar evlərini satdılar

  Tam oxu »
 • THEIRS

  poss. pron onlarınkı; This book is theirs Bu kitab onlarınkıdır

  Tam oxu »
 • THEISM

  n fəls. teizm

  Tam oxu »
 • THEIST

  n fəls. teist

  Tam oxu »
 • THEM

  pron onları, onlara; I saw them Mən onları gördüm; Give them the money Pulu onlara ver / verin

  Tam oxu »
 • THEMATIC

  adj tematik; ~ catalogue tematik kataloq; ~ plan tematik plan

  Tam oxu »
 • THEME

  n 1. mövzu, tema; a contemporary ~ müasir mövzu; 2. obyekt, məqsəd; a ~ for discussion müzakirə obyekti; 3

  Tam oxu »
 • THEMSELVES

  reflex. pron 1. özlərinə; özlərini; They have built themselves a house Onlar özlərinə ev tikiblər; They behavioured themselves badly Onlar özlərini pi

  Tam oxu »
 • THEN

  then1 adj o vaxtkı, o zamankı, ondakı; the ~ President o zamankı prezident; the ~ ruling party o vaxtkı hakim partiya; the ~ Prime Minister o zamankı

  Tam oxu »
 • THENCE

  adv 1. oradan; We flew to Boston and thence to Washington Biz Bostona, oradan da Vaşinqtona uçduq; 2

  Tam oxu »
 • THENCEFORTH

  adv o vaxtdan bəri, o vaxtdan; bundan belə

  Tam oxu »
 • THENCEFORWARD

  adv = thenceforth

  Tam oxu »
 • THEOCRACY

  n teokratiya

  Tam oxu »
 • THEOCRATIC

  adj teokratik; ~ system teokratik quruluş / sistem

  Tam oxu »
 • THEOLOGIAN

  n ilahiyyatçı

  Tam oxu »
 • THEOLOGICAL

  adj ilahiyyat; ~ seminary / school ruhani seminariyası / məktəbi

  Tam oxu »
 • THEOLOGY

  n ilahiyyat, din elmi

  Tam oxu »
 • THEOREM

  n teorem

  Tam oxu »
 • THEORETIC

  adj nəzəri

  Tam oxu »
 • THEORETICAL

  adj = theoretic

  Tam oxu »
 • THEORETICIAN

  n nəzəriyyəçi

  Tam oxu »
 • THEORETICS

  n pl nəzəriyyə

  Tam oxu »
 • THEORISE

  theorize, -ise v nəzəri mühakimə yürütmək; nəzəri məsələlərlə məşğul olmaq

  Tam oxu »
 • THEORIST

  n nəzəriyyəçi

  Tam oxu »
 • THEORIZE

  theorize, -ise v nəzəri mühakimə yürütmək; nəzəri məsələlərlə məşğul olmaq

  Tam oxu »
 • THEORY

  n 1. nəzəriyyə; to advance / to propose a ~ nəzəriyyə irəli sürmək / təqdim etmək; to confirm a ~ nəzəriyyəni təsdiq etmək; to develop a ~ nəzəriyyəni

  Tam oxu »
 • THERAPEUTIC

  adj tib. terapevt; daxili xəstəliklər

  Tam oxu »
 • THERAPEUTIST

  n tib. terapevt

  Tam oxu »
 • THERAPIST

  n tib. fizioterapevt; psychotherapist psixoterapevt (psixoterapiya mütəxəssisi olan həkim); speech ~ loqoped

  Tam oxu »
 • THERAPY

  n terapiya, müalicə; physical ~ fizioterapiya; speech ~ loqopediya; to be in ~ müalicə olunmaq

  Tam oxu »