İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • TIBETAN

  Tibetan1 n Tibetli, Tibet sakini Tibetan2 adj Tibet; ~ writing Tibet yazısı; ~ wool Tibet yunu; ~ shawls Tibet şalları

  Tam oxu »
 • TICK

  tick1 n I zool. gənə n II 1. çıqqıltı, taqqıltı; the ~ of the clock saatın tıqqıltısı; 2. işarə, nişan; 3

  Tam oxu »
 • TICK-TACK

  n 1. çıqqıltı, taqqıltı; çıqqıldama, taqqıldama; 2. ürək döyüntüsü / səsi

  Tam oxu »
 • TICKER

  n 1. kəfkir, rəqqas (saatda); 2. d.d. saat; 3. zaraf. ürək, qəlb; 4. rad. zummer

  Tam oxu »
 • TICKER-TAPE

  n teleqraf lenti

  Tam oxu »
 • TICKET

  ticket1 n 1. bilet; railroad ∕ tram / theatre / concert ~ dəmiryol / tramvay / teatr / konsert bileti; one-way ~ amer

  Tam oxu »
 • TICKLE

  tickle1 n qıdıq, qıdıqlama; to give smb. a ~ bir kəsi qıdıqlamaq tickle2 v 1. qıdıqlamaq; to ~ smb. bir kəsi qıdıqlamaq; 2

  Tam oxu »
 • TICKLER

  n 1. çətinlik; 2. çətin məsələ

  Tam oxu »
 • TICKLISH

  adj d.d. 1. güləyən; qıdığı gələn; 2. küsəyən, dəymədüşər; 3. çətin, müşkül; a ~ question çətin / müşkül məsələ

  Tam oxu »
 • TIDAL

  adj qabarma; ~ wave qabarma dalğası, ləpə; ~ basin qabarma hövzəsi

  Tam oxu »
 • TIDBIT

  n dadlı / yağlı tikə

  Tam oxu »
 • TIDDLER

  n d.d. balaca balıq, balıqcıq

  Tam oxu »
 • TIDDLY

  adj kiçicik, bambalaca

  Tam oxu »
 • TIDE

  tide1 n 1. qabarma və çəkilmə (dəniz suyu haq.); high ~ qabarma; low ~ çəkilmə; The tide is coming in Qabarma başlayır

  Tam oxu »
 • TIDE-WAITER

  n liman gömrükxanası məmuru

  Tam oxu »
 • TIDENESS

  n səliqə, səliqəlilik, təmizkarlıq

  Tam oxu »
 • TIDEWATER

  n qabarma suyu

  Tam oxu »
 • TIDINGS

  n pl xəbərlər, yeniliklər; xəbər, yenilik; good ~ yaxşı xəbər; evil ~ pis / bed xəbər; to bring ~ xəbər gətirmək; to receive ~ xəbər almaq

  Tam oxu »
 • TIDY

  tidy1 adj 1. səliqəli, təmizkar, təmiz; a ~ room səliqəli otaq; a ~ person təmizkar adam; 2. d.d. xeyli, böyük; a ~ sum böyük məbləğ tidy2 v səliqəyə

  Tam oxu »
 • TIE

  tie1 n 1. rabitə; qovuşuq, düyün; 2. pl buxov; tel, əlaqə, the ~s of friendship dostluq telləri; trade ~s ticarət əlaqələri; blood ~s qan əlaqələri /

  Tam oxu »
 • TIER

  n 1. bağlayan, sarıyan (adam); 2. bərkitmə, bağlama; 3. sıra, cərgə; 4. amer. uşaq önlüyü / döşlüyü

  Tam oxu »
 • TIERCE

  n 1. boçka, çəllək; 2. id. üçüncü mövqe və müdafiə

  Tam oxu »
 • TIFF

  n inciklik, küsmə; small ~ kiçicik inciklik / küsüşmə

  Tam oxu »
 • TIFFANY

  n toxuc. nazik / qaz-qaz ipək parça, şəffaf ipək örtük

  Tam oxu »
 • TIG

  tig1 n 1. toxunma, əl vurma; 2. qaçdı-tutdu (uşaq oyunu); to play (at) ~ qaçdı-tutdu oynamaq; 3. dalaşma, dava; to be in a ~ küsüşmək, arası dəymək ti

  Tam oxu »
 • TIGER

  tiger1 n 1. zool. pələng; red ~ kuquar, puma; 2. qorxulu rəqib (idman oyunlarında); 3. davakar, dalaşqan tiger2 adj pələng; ~ skin pələng dərisi

  Tam oxu »
 • TIGERISH

  adj 1. pələng, pələng kimi; ~ stripes pələng kimi zolaqlı; 2. yırtıcı, qəddar, hiddətli; 3. pələng çox olan

  Tam oxu »
 • TIGHT

  tight1 adj 1. sıx; bərk; yumulmuş; ~ quarters sıx otaq, dar yer; 2. sukeçirməyən; havakeçirməyən; a ~ boat sukeçirməyən qayıq; 3

  Tam oxu »
 • TIGHT-FISTED

  adj xəsis, simic, bərk

  Tam oxu »
 • TIGHT-LIPPED

  adj dinməz, danışmaz

  Tam oxu »
 • TIGHTEN

  v 1. sıxılmaq, sıxmaq; sıxlaşdırmaq, bərkitmək; to ~ one’s belt kəmərini bərkitmək; 2. yumulmaq, yummaq; 3

  Tam oxu »
 • TIGHTNESS

  n 1. gərginlik; ~in the air gərgin mühit, gərginlik şəraiti; 2. amer. darısqallıq; sıxma, sıxılma; I feel a tightness in my chest Sinəm / Ürəyim sıxıl

  Tam oxu »
 • TIGHTROPE

  n tarım çəkilmiş kanat / buraz

  Tam oxu »
 • TIGHTROPE-DANCER

  n kəndirbaz

  Tam oxu »
 • TIGHTS

  n pl 1. triko, trikotaj idman paltarı; 2. reytuz

  Tam oxu »
 • TIGHTWAD

  n d.d. çox xəsis / simic adam

  Tam oxu »
 • TIGRESS

  n dişi pələng

  Tam oxu »
 • TIL

  n bot. küncüt

  Tam oxu »
 • TILDE

  n poliqr. tilda

  Tam oxu »
 • TILE

  tile1 n 1. kirəmit, sifal; 2. kaşı; 3. plitka, 2. d.d. şlyapa, silindr tile2 v 1. kirəmitləmək, kirəmitlə örtmək; to ~ a roof damı kirəmitlə örtmək;

  Tam oxu »
 • TILED

  adj 1. kirəmitlə örtülmüş; ~roof kirəmitlə örtülmüş dam; 2. üzərinə kaşı çəkilmiş / vurulmuş, kaşı ilə örtülmüş; ~ stove üzərinə kaşı vurulmuş soba; 3

  Tam oxu »
 • TILER

  n usta, sənətkar

  Tam oxu »
 • TILERY

  n kirəmit zavodu, kirəmit bişirən soba

  Tam oxu »
 • TILING

  n kirəmit dam

  Tam oxu »
 • TILL

  till1 n 1. pul qutusu, kassa; 2. geol. qaya gili till2 v k.t. torpaq becərmək / şumlamaq; to ~ the soil yer şumlamaq till3 prep 1

  Tam oxu »
 • TILLABLE

  adj k.t. əkinə / şuma yararlı; şumluq

  Tam oxu »
 • TILLAGE

  n 1. becərmə, torpağın becərilməsi; 2. əkin yeri, şumlanmış yer

  Tam oxu »
 • TILLER

  tiller1 n 1. əkinçi; 2. amer. kultivator; dibdolduran (maşın); 3. tex. dəstə, qulp; 4. bot. zoğ, cavan budaq tiller2 v zoğ buraxmaq; qol-budaq atmaq,

  Tam oxu »
 • TILT

  tilt1 n 1. əymə, əyilmə; meyl; to give smth. a ~ bir şeyi əymək; 2. dalaşma, dava; münaqişə; 3. tent, günlük; 4

  Tam oxu »
 • TILT-HAMMER

  n quyruqlu gürz; böyük çəkic

  Tam oxu »