İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • TO

  to1 prep 1. Azərbaycan dilinə yönlük hal şəkilçiləri (-a, -ə, -ya, -yə) vasitəsilə tərcümə edilir, Bu halda aşağıdakı mənaları ifadə edir: 1) istiqamə

  Tam oxu »
 • TO-BE

  to-be1 n gələcək to-be2 adj gələcək; a writer / a painter ~ gələcək yazıçı / rəssam

  Tam oxu »
 • TO-DO

  n d.d. qarışıqlıq, hay-küy, səs-küy; What a to-do about nothing? Heç nədən bu nə hay-küydür?

  Tam oxu »
 • TOAD

  n 1. zool. quru qurbağası; 2. murdar / rəzil adam

  Tam oxu »
 • TOAD-EATER

  n yaltaq, ikiüzlü, alçaq

  Tam oxu »
 • TOADFLAX

  n bot. yabanı kətan

  Tam oxu »
 • TOADSTOOL

  n bot. zəhərli göbələk

  Tam oxu »
 • TOADY

  toady1 n yaltaq; qab dibi yalayan toady2 v yaltaqlıq / ikiüzlülük / alçaqlıq etmək

  Tam oxu »
 • TOADYISM

  n 1. yaltaqlıq, ikiüzlülük; 2. başqasının hesabına yaşama

  Tam oxu »
 • TOAST

  toast1 n 1. bir tikə qızardılmış çörək; 2. tost, sağlıq; to drink a ~ to smb bir kəsin sağlığına içmək; to give / to propose a ~ to smb

  Tam oxu »
 • TOAST-MASTER

  n tamada, masabəyi, sağlıq deyən (adam)

  Tam oxu »
 • TOASTER

  n 1. sağlıq / tost deyən; 2. çörək qızartmaq üçün alət

  Tam oxu »
 • TOBACCO

  tobacco1 n tütün tobacco2 adj tütün; ~ leaves tütün yarpaqları; ~ grower tütünçü, tütün becərən; ~ pouch tənbəki kisəsi; ~ factory tütün fabriki

  Tam oxu »
 • TOBACCO-BOX

  n tütün qutusu, burunotu qabı

  Tam oxu »
 • TOBACCO-PIPE

  n çubuq, tənbəki çubuğu, qəlyan

  Tam oxu »
 • TOBACCONIST

  n 1. tütün fabriki sahibkarı; 2. tütün məmulatı alverçisi / satıcısı; 3. : the ~’s tütün məmulatı dükanı

  Tam oxu »
 • TOBOGGAN

  toboggan1 n 1. kirşə, xizək; 2. xizək / kirşə idmanı toboggan2 v 1. xizək / kirşə sürmək; 2. kəskin surətdə düşmək; Prices tobogganed Qiymətlər kəskin

  Tam oxu »
 • TOBOGGAN-SLIDE

  n xizəklə sürüşmək üçün dağ

  Tam oxu »
 • TOBY

  Toby n 1. pivə krujkası / parçı; 2. teatr. öyrədilmiş it toby n d.d. dal, arxa

  Tam oxu »
 • TOCOLOGY

  n tib. mamalıq; mamalıq elmi

  Tam oxu »
 • TOCSIN

  n 1. həyəcan / təhlükə siqnalı, haray; 2. haray zəngi, həyəcan təbili

  Tam oxu »
 • TODAY

  today1 n bu gün; ~’s game bu günkü oyun; ~’s lesson bu günkü dərs today2 adv bu gün, bu günkü; What day is it today? Bu gün hansı gündür? from ~ bu gü

  Tam oxu »
 • TODDLE

  toddle1 n 1. axsama, axsaya-axsaya yerimə; 2. d.d. gəzinti toddle2 v 1. axsamaq, axsaya-axsaya / ağır-ağır yerimək; We must toddle d

  Tam oxu »
 • TODDLER

  n gəzməyə başlayan körpə, ayaq tutan / açan uşaq

  Tam oxu »
 • TOE

  toe1 n 1. ayaq barmağı; from top to ~ başdan ayağa kimi / qədər; 2. burun (çəkmədə, corabda); 3. aşağı ətraf / tərəf; 4

  Tam oxu »
 • TOE-CAP

  n çəkmənin / ayaqqabının burnu

  Tam oxu »
 • TOE-NAIL

  n ayaq barmağının dırnağı

  Tam oxu »
 • TOFF

  n 1. centlmen, tərbiyəli / alicənab adam; the ~s “cəmiyyətin qaymağı”; 2. modabaz

  Tam oxu »
 • TOFFEE

  n iris (konfet növü); to buy some ~s bir neçə iris almaq

  Tam oxu »
 • TOG

  tog1 n paltar, geyim; tennis ~s tennis geyimi tog2 v d.d. geyindirmək; to ~ oneself up / out şıq geyinmək

  Tam oxu »
 • TOGETHER

  adv 1. bir yerdə, birgə; to şit ~ birgə / bir yerdə oturmaq; I couldn’t get seats for us together Mən bizim birgə oturmağımız üçün bilet əldə edə bilm

  Tam oxu »
 • TOIL

  toil1 n gərgin əmək / zəhmət toil2 v 1. (on, at, through) gərgin işləmək, zəhmət çəkmək, çalışmaq; 2

  Tam oxu »
 • TOILER

  n zəhmətkeş (adam)

  Tam oxu »
 • TOILET

  toilet1 n 1. tualet, paltar; 2. tualet stolu; 3. vanna otağı; 4. ayaqyolu, tualet; 5. amer. geyim otağı toilet2 adj tualet; ~ soap tualet sabunu; ~ wa

  Tam oxu »
 • TOILET-PAPER

  n tualet kağızı

  Tam oxu »
 • TOILET-SET

  n tualet komplekti / ləvazimatı

  Tam oxu »
 • TOILETWARE

  n tualet əşyaları (daraq, şotka və s.)

  Tam oxu »
 • TOILFUL

  adj çətin, zəhmətli, ağır

  Tam oxu »
 • TOILLESS

  adj yüngül, zəhmətsiz, asan

  Tam oxu »
 • TOILSOME

  adj çətin; yorucu, əziyyətli

  Tam oxu »
 • TOKEN

  token1 n 1. nişan, əlamət; in ~ of respect hörmət əlaməti olaraq; This gift is a token of my love Bu hədiyyə mənim məhəbbətimin əlamətidir; 2

  Tam oxu »
 • TOLERABLE

  adj 1. dözülən, dözülə bilən; a ~ burden dözülə bilən ağırlıq / yük; The pain was severe, but tolerable Ağrı kəskin, lakin dözülə bilən idi; 2

  Tam oxu »
 • TOLERANCE

  n 1. dözmə, dözülə bilmə; dözüm; ~ for / of other people’s views başqalarının nöqteyi-nəzərinə dözmə; 2

  Tam oxu »
 • TOLERANT

  adj 1. dözülə bilən, yol verilə bilən; to be ~ of criticism tənqidə dözümlü olmaq; 2. tib. dözümlü, saxlayan, mühafizə edən

  Tam oxu »
 • TOLERATE

  v 1. dözmək, qatlaşmaq, davam gətirmək; I won’t tolerate your impudence Mən sənin / sizin kobudluğuna / kobudluğumuza dözməyəcəyəm; 2

  Tam oxu »
 • TOLERATION

  n dözmə, dözüm

  Tam oxu »
 • TOLL

  toll1 n I zəng səsi n II 1. rüsum, vergi; to pay a ~ rüsum vermək; 2. şəhərlərarası danışıq haqqı; 3

  Tam oxu »
 • TOLL-BAR

  n keçidi rüsumla olan alaqapı / şlaqbaum

  Tam oxu »
 • TOLL-GATE

  n = toll-bar

  Tam oxu »
 • TOLL LINE

  n şəhərətrafı telefon xətti

  Tam oxu »