İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • TRACE

  trace1 n 1. iz, ləpir; to disappear without a ~ izsiz yoxa çıxmaq / yox olmaq; to keep ~ of smth. bir şeyi izləmək; 2

  Tam oxu »
 • TRACER

  n 1. itirilmiş əşyalar üzrə agent (dəmir yolunda); 2. itmiş əşyalar / yüklər üzrə sorğu; 3. çertyoj çəkən (şəxs); 4

  Tam oxu »
 • TRACERY

  n naxış, bəzək, gül

  Tam oxu »
 • TRACHEA

  n anat. traxeya, nəfəs yolu

  Tam oxu »
 • TRACHEOTOMY

  n tib. traxeotomiya

  Tam oxu »
 • TRACHOMA

  n tib. traxoma

  Tam oxu »
 • TRACK

  track1 n 1. iz, ləpir; ~s on the snow qar üstündə izlər; to be on the ~ of izinə düşmək; to be in the ~ of smb

  Tam oxu »
 • TRACK-AND-FIELD

  n id. yüngül atletika

  Tam oxu »
 • TRACK-SHOE

  n tırtılın həlqəsi, zəncir həlqəsi

  Tam oxu »
 • TRACKAGE

  n amer. 1. dəmiryol şəbəkəsi; 2. hüquq (bir dəmiryol şirkətinin digər dəmiryol şirkətinə məxsus yollardan istifadə etmə hüququ)

  Tam oxu »
 • TRACKER

  n 1. vəhşi heyvanları izləyən ovçu; 2. xəfiyyə; 3. don. qayış; kəndir; 4. yedək ipi

  Tam oxu »
 • TRACKLAYER

  n dəmiryol fəhləsi

  Tam oxu »
 • TRACKWALKER

  n amer. yol baxıcısı / nəzarətçisi

  Tam oxu »
 • TRACKWAY

  n 1. cığır; 2. təkər izi olan yol

  Tam oxu »
 • TRACT

  n 1. elmi əsər; kitabça; 2. boşluq, boş sahə; 3. anat. həzm aparatı

  Tam oxu »
 • TRACTABLE

  adj itaətkar, sözəbaxan; to be ~ as a child uşaq kimi itaətkar olmaq; Gold is tractable Qızıl asan döyüləndir

  Tam oxu »
 • TRACTATE

  n traktat; elmi əsər

  Tam oxu »
 • TRACTILE

  adj uzana / döyülə bilən (metal haq.)

  Tam oxu »
 • TRACTION

  n 1. tex. hərəkət / dartma qüvvəsi; electric ~ elektrik dartma qüvvəsi; 2. bağlanma / qoşulma qüvvəsi

  Tam oxu »
 • TRACTOR

  n traktor

  Tam oxu »
 • TRACTOR-DRIVER

  n traktorçu

  Tam oxu »
 • TRADE

  trade1 n 1. məşğuliyyət, sənət; the ~ of war hərb sənəti; 2. ticarət; home ~ daxili ticarət; foreign ~ xarici ticarət; 3

  Tam oxu »
 • TRADE BOARD

  Trade Board n əmək haqqı məsələləri üzrə komissiya

  Tam oxu »
 • TRADE MISSION

  n ticarət nümayəndəliyi

  Tam oxu »
 • TRADE PRICE

  n fabrik / topdansatış qiyməti

  Tam oxu »
 • TRADE UNION

  trade union1 n həmkarlar ittifaqı trade union2 adj həmkarlar; ~ organization həmkarlar ittifaqı təşkilatı

  Tam oxu »
 • TRADE UNIONIST

  n həmkarlar ittifaqının üzvü

  Tam oxu »
 • TRADE WINDS

  n pl passat

  Tam oxu »
 • TRADER

  n 1. alverçi, ticarətçi, tacir; 2. ticarət gəmisi; 3. birja dəllalı

  Tam oxu »
 • TRADESMAN

  n alverçi, tacir; dükançı

  Tam oxu »
 • TRADESPEOPLE

  n top. i. 1. tacirlər, dükançılar və onlarm ailə və qulluqçuları; 2. ticarətçilər silki / təbəqəsi

  Tam oxu »
 • TRADESWOMAN

  n alverçi / dükançı qadın

  Tam oxu »
 • TRADING

  trading1 n ticarət, alver trading2 adj ticarət; a ~ contract ticarət müqaviləsi; a ~ company ticarət şirkəti

  Tam oxu »
 • TRADITION

  n enənə; by ~ ənənəyə görə

  Tam oxu »
 • TRADITIONAL

  adj ənənəvi; adəti üzrə

  Tam oxu »
 • TRADUCE

  v qeybət etmək; böhtan atmaq

  Tam oxu »
 • TRAFFIC

  traffic1 n 1. hərəkət; nəqliyyat; 2. dən. fraxt; 3. ticarət; to carry on ~ ticarət etmək; ~ in votes səslərin alveri (seçkilərdə) traffic2 adj nəqliyy

  Tam oxu »
 • TRAFFICKER

  n alverçi, ticarətçi; a drug ~ narkotik maddələr alverçisi

  Tam oxu »
 • TRAGEDIAN

  n 1. faciə aktyoru, tragik aktyor; 2. faciə müəllifi

  Tam oxu »
 • TRAGEDY

  n 1. faciə, müsibət, to end in ~ faciə ilə başa çatmaq; 2. tragizm, faciəlilik, dəhşət

  Tam oxu »
 • TRAGIC

  adj 1. tragik, faciəli; a ~ tale faciəli nağıl; 2. dəhşətli, qorxulu; a ~ accident dəhşətli hadisə

  Tam oxu »
 • TRAGICAL

  adj = tragic

  Tam oxu »
 • TRAGICALLY

  adv faciəli surətdə, faciane; to end ~ faciəli surətdə qurtarmaq

  Tam oxu »
 • TRAGICOMEDY

  n faciəli komediya

  Tam oxu »
 • TRAIL

  trail1 n 1. ləpir, iz; He left a trail of mud on the carpet O, xalçanın üstündə palçıq izləri qoydu; 2

  Tam oxu »
 • TRAIL-BLAZER

  n novator, yenilikçi

  Tam oxu »
 • TRAIL-NET

  n dən. tral, balıq toru

  Tam oxu »
 • TRAILER

  n 1. dartan, sürüyən; 2. qoşma; treyler; 3. sürünən bitki; 4. kino afişası

  Tam oxu »
 • TRAIN

  train1 n 1. qatar, düzüm; by ~ qatarla; a mixed ~ yük və sərnişin qatan; a goods ~ yük qatan; a wild ~ cədvəldənkənar qatar; to catch / to make the ~

  Tam oxu »
 • TRAIN-FERRY

  n dəmiryol bərəsi / salı

  Tam oxu »