İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • TUB

  tub1 n 1. çəllək, badya, boçka; 2. ləyən; a washing ~ paltar yumaq üçün ləyən; 3. vanna; to have a cold ~ before breakfast səhər yeməyindən əvvəl soyu

  Tam oxu »
 • TUB-THUMPER

  n təmtəraqla danışan təbliğatçı

  Tam oxu »
 • TUB-THUMPING

  tub-thumping1 n təmtəraqlı nitq tub-thumping2 adj təmtəraqlı, qəliz, ibarəli (nitq haq.)

  Tam oxu »
 • TUBBING

  n tex. sukeçirməyən dayaq

  Tam oxu »
 • TUBBY

  adj 1. boçkayabənzər, çəlləkvarı; 2. qısa ayaqlı və kök (adam); 3. boğuq səs çıxaran (musiqi aləti haq

  Tam oxu »
 • TUBE

  n 1. boru, borucuq; the bronchial ~s bronxial borular; 2. tübik; a toothpaste ~ diş pastası tübiki; 3

  Tam oxu »
 • TUBELESS

  adj kamerasız; a ~ tyre kamerasız təkər

  Tam oxu »
 • TUBERCULIN

  n tib. tuberkulin

  Tam oxu »
 • TUBERCULOSIS

  n tib. vərəm

  Tam oxu »
 • TUBERCULOUS

  adj verəm, vərəndi

  Tam oxu »
 • TUBING

  n 1. tex. boru, boru kəməri; 2. tex. boru çəkilişi

  Tam oxu »
 • TUBULAR

  adj 1. boruşəkilli, boruyaoxşar; ~ steelwork boruşəkilli metal konstruksiyalar; ~ railway yeraltı dəmir yolu; 2

  Tam oxu »
 • TUBULATE

  v 1. boruyaoxşar forma vermək; 2. boru ilə təchiz etmək

  Tam oxu »
 • TUBULE

  n kiçik boru, borucuq

  Tam oxu »
 • TUCK

  tuck1 n 1. bükük, büzmə, qırçın (paltarda); to make a ~ in a dress paltara qırçın / büzmə vurmaq; 2. sl qida, yemək (əsasan şirniyyat) tuck2 v 1

  Tam oxu »
 • TUCK-IN

  n d.d. tutumlu yemək, tutarlı qəlyanaltı

  Tam oxu »
 • TUCK-SHOP

  n d.d. şirniyyat / qənnadı mağazası

  Tam oxu »
 • TUCKER

  tucker1 n 1. kofta, bluza; döşlük; 2. d.d. yemək, şirniyyat; ◊ one’s best bib and ~ ən yaxşı paltarı; She was in her best bib and tucker O ən yaxşı pa

  Tam oxu »
 • TUDOR

  Tudor adj Tüdor / Tüdorlar dövrü; ~ architecture Tüdor dövrü memarlığı

  Tam oxu »
 • TUESDAY

  Tuesday n çərşənbə axşamı; last / next ~ keçən / gələn çərşənbə axşamı

  Tam oxu »
 • TUFT

  n çəngə; a ~ of grass bir çəngə ot; a ~ of hair bir çəngə tük / saç; kəkil

  Tam oxu »
 • TUFTED

  adj xovlu, tüklü; a ~ carpet tüklü / xovlu xalça

  Tam oxu »
 • TUG

  tug1 n 1. dartma, dartınma; to give a ~ at smth. bir şeyi dartmaq; She gave her sister’s hair a sharp tug O, bacısının saçından bərk dartdı; 2

  Tam oxu »
 • TUGBOAT

  n yedək gəmisi / qayığı

  Tam oxu »
 • TUGGAGE

  n 1. yedəkləmə, yedəyə alma; 2. yedəkləmə / yedəyə alma haqqı

  Tam oxu »
 • TUITION

  n 1. öyrənmə, öyrətmə, təhsil vermə / alma; ~ on the violin skripka öyrənmə; 2. təhsil haqqı; to pay one’s ~ təhsil haqqını ödəmək / vermək

  Tam oxu »
 • TULE

  n bot. qamış, qarğı

  Tam oxu »
 • TULIP

  n 1. bot. lalə, qızıl zanbaq; 2. bot. tülpan

  Tam oxu »
 • TULLE

  n tül

  Tam oxu »
 • TUMBLE

  tumble1 n 1. yıxılma; to have a ~ yıxılmaq; 2. məğlubiyyət; the premier’s ~ from office baş nazirin məğlubiyyəti; 3

  Tam oxu »
 • TUMBLEDOWN

  adj uçmuş, dağılmış; yarımdağılmış, yarımxaraba; a ~ house yarımdağılmış / yarımxaraba ev

  Tam oxu »
 • TUMBLER

  n 1. şərab / çaxır üçün stəkan; 2. stəkana yerləşən şərabın / çaxırın miqdarı; 3. akrobat, sirk gimnastı; 4

  Tam oxu »
 • TUMBLEWEED

  n bot. süprüm, kətyan

  Tam oxu »
 • TUMESCENCE

  n tib. 1. şişmə; şişməyə meyllilik; 2. şiş

  Tam oxu »
 • TUMESCENT

  adj tib. şişən, şişmiş

  Tam oxu »
 • TUMID

  adj 1. şişmiş; 2. təmtəraqlı, qəliz; 3. boylu, hamilə

  Tam oxu »
 • TUMIDITY

  n 1. şişmə; 2. şiş

  Tam oxu »
 • TUMMY

  n d.d. qarın; to lie on one’s ~ qarnıüstə uzanmaq

  Tam oxu »
 • TUMMY-ACHE

  n d.d. qarın ağrısı

  Tam oxu »
 • TUMOR

  n amer. = tumour

  Tam oxu »
 • TUMOROUS

  adj tib. şişmiş

  Tam oxu »
 • TUMOUR

  n şiş; malignant ~ bədxassəli şiş; a brain ~ beyin şişi; to die of a brain ~ beyin şişindən ölmək

  Tam oxu »
 • TUMULT

  n 1. səs-küy, qarışıqlıq, hərc-mərclik; 2. nizamsızlıq; səliqəsizlik; iğtişaş, həyəcan; The demonstration broke up in tumult Nümayiş iğtişaşa çevrildi

  Tam oxu »
 • TUMULTUOUS

  adj 1. səs-küylü, qızğın, alovlu; coşğun; ~ passions qızğın / alovlu ehtiraslar; ~ reception səs-küylü qəbul; ~ applause gurultulu alqış; 2

  Tam oxu »
 • TUN

  tun1 n 1. böyük çəllək (şərab, pivə və s. üçün); 2. həcm vahidi (şərab, pivə və s. ölçmək üçün) tun2 v (-nn-) 1

  Tam oxu »
 • TUNA

  n 1. yeməli iri dəniz balığı; 2. bu balığın əti

  Tam oxu »
 • TUNE

  tune1 n 1. melodiya, hava, mahnı; popular ~ populyar melodiya / mahnı; catchy ~ yaddaqalan melodiya / hava; 2

  Tam oxu »
 • TUNED

  adj köklənmiş, sazlanmış

  Tam oxu »
 • TUNEFUL

  adj 1. musiqi qabiliyyəti / du^oımu olan; ~ ear musiqi duyumu olan qulaq; 2. melodik, ahəngdar; a ~ choir of birds quşların melodik / ahəngdar xoru

  Tam oxu »
 • TUNEFULLY

  adv harmonik, həmahəng, uyğun

  Tam oxu »