İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • TYMPANIST

  n mus. təbilçi, təbilçalan

  Tam oxu »
 • TYMPANUM

  n baraban, təbii, dəf, qaval

  Tam oxu »
 • TYPAL

  adj tipik, səciyyəvi; ~ image tipik surət / imic

  Tam oxu »
 • TYPE

  type1 n 1. tip, tipik nümunə; literary ~ ədəbi tip; modern ~ of a man müasir adamın tipik nümunəsi; people of this ~ bu növ adamlar; 2

  Tam oxu »
 • TYPESETTER

  n poliqr. 1. mürəttib, mətbəədə hərfdüzən işçi; 2. nabor maşını, hərfdüzən maşın

  Tam oxu »
 • TYPESETTING

  adj: a ~ machine nabor maşını, hərfdüzən maşın

  Tam oxu »
 • TYPEWRITE

  v makinada yazmaq

  Tam oxu »
 • TYPEWRITER

  n 1. makina, yazı makinası; 2. makinaçı

  Tam oxu »
 • TYPEWRITING

  n 1. makinada yazma; 2. makinada üzünü köçürmə

  Tam oxu »
 • TYPEWRITTEN

  adj makinada yazılmış

  Tam oxu »
 • TYPHOID

  typhoid1 n tib. tif, qarın yatalağı typhoid2 adj tib. tifli, yatalaqlı, qarın yatalağına / tife tutulmuş

  Tam oxu »
 • TYPHOON

  n qasırğa, tufan, şiddətli fırtına

  Tam oxu »
 • TYPHOUS

  adj yatalaqlı, səpmə yatalaqlı

  Tam oxu »
 • TYPHUS

  n tib. səpmə yatalaq

  Tam oxu »
 • TYPICAL

  typical1 adj 1. tipik, səciyyəvi; a ~ fact / case / plant tipik fakt / hadisə / bitki; 2. simvolik typically1 adv tipik / səciyyəvi olaraq; adəti üzrə

  Tam oxu »
 • TYPIFY

  v 1. tipik nümayəndəsi olmaq; 2. tipik nümunə olmaq; 3. təmsil etmək, bir şeyin simvolu olmaq; In this picture the bomb typifies war and the dove typi

  Tam oxu »
 • TYPING

  n yazı makinasında yazma

  Tam oxu »
 • TYPIST

  n makinaçı

  Tam oxu »
 • TYPOGRAPH

  n 1. çapçı; 2. korlar üçün yazı makinası

  Tam oxu »
 • TYPOGRAPHER

  n çapçı

  Tam oxu »
 • TYPOGRAPHICAL

  adj mətbəə; mətbəəçilik, çapçılıq

  Tam oxu »
 • TYPOGRAPHICALLY

  adv mətbəə üsulu ilə

  Tam oxu »
 • TYPOGRAPHIST

  n 1. mətbəə işini öyrənən adam; 2. mətbəə / çapçılıq işini bilən

  Tam oxu »
 • TYPOGRAPHY

  n 1. çapçılıq, mətbəəçilik; kitab çap etmə; 2. tərtibat; a high standard of ~ yüksək standartlı kitab tərtibatı; The typography was admirable Kitab ço

  Tam oxu »
 • TYRANNICAL

  adj müstəbid, zalım, zülmkar; ~ dynasty müstəbid / zalım / zülmkar sülalə; a ~ ruler müstəbid / zalım hökmdar

  Tam oxu »
 • TYRANNICALLY

  adv zalımlıqla, müstəbidliklə, tiran / müstəbid kimi

  Tam oxu »
 • TYRANNISE

  tyrannize, -ise v (over) zalımlıq / müstəbidlik etmək, incitmək, zülm / əziyyət vermək; to ~ over the weak zəiflərə zülm etmək / əziyyət vermək; He ty

  Tam oxu »
 • TYRANNIZE

  tyrannize, -ise v (over) zalımlıq / müstəbidlik etmək, incitmək, zülm / əziyyət vermək; to ~ over the weak zəiflərə zülm etmək / əziyyət vermək; He ty

  Tam oxu »
 • TYRANNOUS

  adj = tyrannical

  Tam oxu »
 • TYRANNY

  n 1. tiraniya, tiran hökuməti; 2. istibdad, zülm; 3. istibdad üsul idarəsi

  Tam oxu »
 • TYRANT

  n tiran, müstəbid; qəddar / zalım hökmdar; Her boss is a complete tyrant Onun bosu / sahibkarı çox müstəbiddir

  Tam oxu »
 • TYRE

  tyre1 n təkər, şin; a bicycle ~ velosiped təkəri; a spare ~ ehtiyat təkər; to check the pressure of the ~ təkərin təzyiqini ölçmək; pneumatic ~ pnevma

  Tam oxu »
 • U

  U, u n (pl U’s, u’s) ingilis əlifbasının 21-ci hərfi

  Tam oxu »
 • U-BOMB

  U-bomb n hərb. uran bombası

  Tam oxu »
 • UBIQUITIOUS

  adj 1. hər yerdə mövcud olan / hazır; 2. məc. harada aş, orada baş; 3. hər yerdə olan / tapılan

  Tam oxu »
 • UBIQUITY

  n hər yerdə mövcud olma / tapılma

  Tam oxu »
 • UDDER

  n yelin, əmcək (heyvanlarda)

  Tam oxu »
 • UGLIFY

  v 1. eybəcər etmək / hala salmaq; çirkinləşdirmək; 2. məc. şikəst / təhrif / xarab etmək, korlamaq

  Tam oxu »
 • UGLINESS

  n 1. eybəcərlik, kifirlik, çirkinlik, bıçimsizlik; I haven’t seen such ugliness in any other town Mən başqa heç bir şəhərdə belə eybəcərlik görməmişəm

  Tam oxu »
 • UGLY

  adj 1. eybəcər, çirkin, kifir; an ~ face eybəcər / çirkin sifət; to grow ~ eybəcərləşmək, kifırləşmək, çirkinləşmək; 2

  Tam oxu »
 • UIGUR

  Uigur n I 1. uyqur (xalq); the ~s top. i. uyqurlar; 2. uyqur dili adj II uyqur; the ~ language uyqur dili

  Tam oxu »
 • UKRAINIAN

  Ukrainian1 n 1. ukraynalı; the ~s top. i. ukraynalılar; 2. Ukrayna dili Ukrainian2 adj Ukrayna; the ~ language Ukrayna dili; ~ towns Ukrayna şəhərləri

  Tam oxu »
 • ULCER

  n 1. tib. yara, xora; a gastric ~ qastrit xorası; 2. şər mənbəyi / yuvası; mənəvi pozğunluq

  Tam oxu »
 • ULCERATE

  v 1. tib. yara / xora törətmək; Some drugs can ulcerate the stomach lining Bəzi dərmanlar mədənin divarlarında xora törədə bilər; 2

  Tam oxu »
 • ULCERATION

  n tib. yara / xora basma

  Tam oxu »
 • ULCEROUS

  adj yara / xora basmış; ~ skin yara basmış dəri

  Tam oxu »
 • ULTERIOR

  adj 1. gizli, gizlin; görünməyən, aydın olmayan; ~ motives gizli / görünməyən səbəblər; ~ plans gizli / gizlin planlar; ~ objects gizlin məqsədlər; 2

  Tam oxu »
 • ULTIMATE

  ultimate1 n 1. son nəticə; hədd, hüdud; the ~ of his desire onun arzularının həddi / hüdudu; 2. əsas / başlıca prinsip ultimate2 adj 1

  Tam oxu »
 • ULTIMATELY

  adv sonda, nəhayətdə, axırda, nəticədə; Ultimately you’ll have to make the decision yourself Axırda / Sonda qərarı sən özün qəbul etməli olacaqsan

  Tam oxu »
 • ULTIMATUM

  n 1. (pl ultimatums) ultimatum; to deliver an ~ to a country, to present a country with an ~ bir ölkəyə ultimatum vermək / göndərmək; 2

  Tam oxu »